Yap-İşlet-Devret Projeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler Kapsamında Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına Katma Değer Vergisi İstisnası Getirmeyi Öngören Kanun TBMM Tarafından Kabul Edildi. -Kemal Ozmen

KONU: Yap-İşlet-Devret Projeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler Kapsamında Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına Katma Değer Vergisi İstisnası Getirmeyi Öngören Kanun TBMM Tarafından Kabul Edildi.

31/03/2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen; ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan 6288 Sayılı Kanun ile; katma değer vergisi istisna kapsamının genişletilmesi, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından yapacağı mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu kapsamından istisna tutulması, kamulaştırma ve etüt proje işleri ihalelerini kolaylaştırıcı değişikliklerin yapılması öngörülmektedir.
Bu sirkülerimizin konusunu yukarıda bahsedilen Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenmesi öngörülen ve sirküler ekindeki bağlantı yoluyla ulaşabileceğiniz Geçici 29 uncu maddeye ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 29 uncu madde ile, yap-işlet-devret projeleri (3996 sayılı Kanun çerçevesinde) ve yüksek planlama kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarına katma değer vergisi istisnası getirilmektedir.
Ayrıca yapılan düzenlemeye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.
Diğer taraftan, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış işlerde; görevli şirketin veya yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunması halinde bu maddenin yürürlük tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki mal teslimleri ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden istisna tutulacaktır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler KDV Kanunu’nun İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim başlıklı 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış olup, Bakanlığın bu konudaki açıklamaları beklenmektedir.
Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
6288 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir