İbra edilen bilançoya dava açılabilir mı ?-Kooperatif danismani Mali Musavir Kemal Ozmen

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/3234
K. 2006/3852
T. 5.4.2006
• YÖNETİCİ VE DENETİCİLERİN SORUMLULUĞU ( Genel Kurul Gündeminde Yönetici ve Deneticiler İbra Edilseler Dahi Kurula Sunulan Harcama Kalemleri Arasında Gösterilmeyen Harcamalar Bakımından Tazminat Sorumluluğu Devam Ettiği )
• İBRA EDİLME ( Genel Kurul Gündeminde Yönetici ve Deneticiler İbra Edilseler Dahi Kurula Sunulan Harcama Kalemleri Arasında Gösterilmeyen Harcamalar Bakımından Tazminat Sorumluluğu Devam Ettiği )
• TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Genel Kurul Gündeminde Yönetici ve Deneticiler İbra Edilseler Dahi Kurula Sunulan Harcama Kalemleri Arasında Gösterilmeyen Harcamalar Bakımından Devam Ettiği )
• KURULA SUNULAN HARCAMA KALEMLERİ ( Genel Kurul Gündeminde Yönetici ve Deneticiler İbra Edilseler Dahi Kurula Sunulan Harcama Kalemleri Arasında Gösterilmeyen Harcamalar Bakımından Tazminat Sorumluluğu Devam Ettiği )
6762/m.380
ÖZET : Genel kurul gündeminde yönetici ve deneticiler ibra edilseler dahi kurula sunulan harcama kalemleri arasında gösterilmeyen harcamalar bakımından yönetici ve deneticilerin tazminat sorumluluğu devam eder.

DAVA : Davacı … ( İlçesi ) Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı vekili Av. A.Y. tarafından, davalılar A.B. vd. aleyhine../../2001 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen ../../2004 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimitarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Davacı … ( İlçesi ) Esnaf ve Sanatkarlar Odasının eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri olan davalılar ise, ../../1999 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeniden seçilemediklerini ancak oybirliği ile ibra edildiklerini ve bu nedenle istenen tazminattan sorumlu tutulamayacaklarını savunmuşlardır.

Yerel Mahkemece, ../../1999 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurullarının oy birliği ile ibra edildikleri, davalıların ibra edildikleri bu borçtan dolayı sorumluluklarının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı yanın iddiasına dayanak oluşturan ve yukarıda tarihi belirtilen genel kurul toplantısından sonra odalar birliği tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen ../../1999 tarihli ön inceleme raporunda; davalıların yönetim ve denetim kurulu üyeleri olarak görev yaptıkları 1996, 1997 ve 1998 yıllarında, bazı aylara ait SSK prim bildirgeleri ile dönem bordrolarının zamanında SSK’na verilmediği ve bu nedenle SSK tarafından oda adına idari para cezası tahakkuk edildiği, yine bazı aylara ait muhtasar vergisinin ödenmediği, bundan dolayı da Malmüdürlüğü tarafından odaya borç tahakkuk ettirildiği belirlenmiştir. Davacı, bu ön inceleme raporuna dayanarak SSK prim bildirgeleri ile dönem bordrolarının zamanında ilgili kuruma verilmemesi ve ödenmeyen vergiler nedeniyle uğradıkları zararın ödetilmesini istemiştir.

1996, 1997 ve 1998 yıllarında … ( İlçesi ) Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim ve denetim kurulu üyeleri olarak görev yapan davalılar, ../../1999 tarihli olağan genel kurul toplantısında ibra edilmişlerdir. Ancak bu genel kurul toplantısına sunulan geçmiş yıllara ait faaliyet ve kesin hesap raporları ile tahmini bütçe ve denetleme raporlarında; ön inceleme raporunda tespit edilen idari para cezası ile vergi borçlarının gösterilmemiş olduğu, bu borçların varlığı bilinmeksizin davalıların ibra edildikleri anlaşılmaktadır. Şu durumda genel kurul toplantısında ibra edilmiş olmaları davalıları sorumluluktan kurtarmaz. Belirlenen bu durum itibariyle davalıların tazminat sorumluluğunun bulunduğu kabul edilmelidir. O halde mahkemece zarar kapsamı belirlenerek davalıların sorumluluğu yönünde hüküm kurulması gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Karar bu nedenle bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 05.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

One thought on “İbra edilen bilançoya dava açılabilir mı ?-Kooperatif danismani Mali Musavir Kemal Ozmen

  1. Bu yöneticilerin en çok gözdenkaçırdıkları bir konudur.İbra edilmş olması hesapların düzenli tutulduğu anlamına gelirken digger taraftan dönem içinde yapılan işlemlerin tamamının denetlendiği anlamına gelmemektedir.İdğer taraftan bu ko Her nekadar hukukuka uygun gibi görünsede bundan haberi olmayan yönetici veya deneticiyi hakim karşısında biçare bırakacak çeklilde profesyonelce hesap verirlik beklemekte adil bir yargılama olmasa gerek.Çünkü vatandaşın oayı veya sonradan neler olabileceğini tahmin etmesi güçtür.Aynı zamanda bazı apartmanlarda yönetimin sırayla el değştirmesikimseyi sorumluluktan kurataramamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir