Sozlesmenin feshi nedeni ile tebligat iadesi-Mali Musavir Kemal OZMEN

Başlık Sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle iade edilen prim tutarı ile ilgili fazla ve yersiz olarak ödenen tevkifatın iadesi hk.
Tarih 24/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-748
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-748

24/02/2012

Konu

:

Sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle iade edilen prim tutarı ile ilgili fazla ve yersiz olarak ödenen tevkifatın iadesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … İthalat İhracat Ltd. Şti. ile aranızda sözleşme imzalandığı ve bu sözleşme karşılığında sözleşmenin bir yıl içinde sonlandırılması halinde geri ödemek şartıyla tarafınıza “prim” adı altında brüt 60.000,00 TL ücret ödendiği, iş akdinin kurulmasından yaklaşık üç ay sonra sözleşmenin iptal edildiği ve tarafınıza ödenen tutarın adı geçen Şirket tarafından brüt olarak iadesinin talep edildiği ve tarafınızdan Aralık 2011 tarihine kadar bu tutarın 40.000,00 TL’sinin ödendiği belirterek, söz konusu prim tutarının brüt tutarın iadesi halinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmemesi sebebiyle iade edilen tutara isabet eden fazla ve yersiz ödenen gelir vergisi kesintisinin tarafınıza iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış, aynı Kanunun 62 nci maddesinde ise “İş verenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” denilmiştir.

Aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 96 ncı maddesinde de vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği, 98 inci maddesinde ise 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanununun ücretin vergilendirilmesine ilişkin “nakden veya hesaben ödeme”şartı gerçekleşmiş olduğundan … İthalat İhracat Ltd. Şti. tarafından adınıza sözleşme uyarınca tahakkuk ettirilerek ödenen primlere ilişkin vergilerin düzeltme yapılarak iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir