Kooperatifin yüzme havuzu yaptırması -Kemal OZMEN

İlgili Kanun : Katma Değer Vergisi Kanunu
İlgili Madde : 28, GEÇİCİ 15

İlgili Birim : Katma Değer Ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü

Özelge Tarihi : 01.05.2006

Özelge Sayısı : B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-422/1256
Özelge Konusu :

Kooperatifinize ait site alanı içerisinde yaptırılacak yüzme havuzu yapım işinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 15’nci maddesine göre vergiden istisna edilmesi mümkün bulunmadığından, genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir.

Özelge Özeti :

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Tarih :01 MAYIS 2006

Sayı :B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV.02.422/1256

Birim :Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Madde No :28 md, Geçici 15, 5 ve 38 Nolu KDVSirküsü.

Konu : Kooperatifin yaptıracağı yüzme havuzu yapım işine %18 oranında kdv uygulanacağı.

………………

İlgi: …/2006 tarihli dilekçeniz.

Başkanlığımıza verilen ilgide kayıtlı dilekçenizde; Kooperatifinizin …/2005 tarihinde ………………. Ltd. Şti. ile düzenlediği sözleşme gereğince kooperatifinize ait site alanı içerisinde yaptırılacak “yüzme havuzu yapımı” işinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı konusunda tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki Kararla;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18,

b) (I) sayılı liste kapsamanda yer alan teslim ve hizmetlere %1,

c) (II) sayılı liste kapsamında yer alan teslim ve hizmetlere %8,

Oranında katma değer vergisi uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, (I) sayılı listenin 12’nci sırasında yer alan “Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” (%1) oranında vergiye tabi tutulmuştur.

Öte yandan, anılan Kanuna 4369 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 15’inci maddesinde; 29/07/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin gerekli açıklamalar 49 ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 ve 38 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde ve Sirkülerde yapılan açıklamalar kapsamında; 29/07/1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olabilmesi için;

-Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,

-İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

-Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,

-Arsanın kooperatife ait olması ve inşaat yapı ruhsatının da müstakil olarak kooperatif adına düzenlenmesi, gerekmektedir.

Buna göre, 29/07/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır. Ruhsatın bu tarihten sonra alınması durumunda inşaat taahhüt işleri %1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Diğer taraftan, 49 ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 5 ve 38 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde inşaat taahhüt işi kapsamında vergiden istisna edilen işlemler arasında “yüzme havuzu yapım” işi sayılmamış, ancak “yüzme havuzu yapımı”nın istisna kapsamına girip girmediği hususunda emsal bir hadise nedeniyle Bakanlığımızdan alınan 08/02/2005 tarih ve 5896 sayılı yazıda;”…….yüzme havuzu ve teçhizatı gibi konutlar için zaruri olmayan imalatların, inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, Kooperatifinize ait site alanı içerisinde yaptırılacak yüzme havuzu yapım işinin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 15’nci maddesine göre vergiden istisna edilmesi mümkün bulunmadığından, genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir