ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARI İLE MESLEKLERİNİ SÜRDÜREMİYECEKLERİN DURUMU

ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARI İLE MESLEKLERİNİ SÜRDÜREMİYECEKLERİN DURUMU
Madde 16 – Ferdi münasebete geçilmeden önce ölen ortağın ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.

Kanuni mirasçılarının üç ay içinde işyerinin, aynı sanatı devam ettirecek mirasçılardan birine intikali talaleplerini kooperatife bildirmeleri gerekir.
Ancak ölen ortağı sanatı devam ettirecek nitelikte mirasçısı olmadığı takdirde, ferdi münasebete geçilinceye kadar işyeri, bir yıllık mukavelelerle kooperatif tarafından kooperatifin tesbit edeceği veya varisin göstereceği aynı iş kolundan bir küçük sanayiciye kiraya verilir. Kira bedelleri ile öncelikle ortağın taksit borçları ödenir; kalanı mirasçılarına intikal eder. Aynı sanatı devam ettirebilecek reşit olmayan mirasçı içinde aynı şekilde hareket edilir. Ferdi münasebete geçişte aynı sanatı devam ettirecek mirasçıya öncelik tanınır.
Mirasçılar bu hususa riayet etmezler veya ortaklığa devam etmek istemezler ise, bu takdirde ölen ortağın sermayesi ile sair alacak ve borçları 15’nci madde gereğince tasfiye olunur.
Emeklilik, yaşlılık veya sağlık nedeniyle mesleklerini kendi işyerlerinde icra edemeyeceklerini belgeleyen ortaklar, işyerlerini, site yerleşim planında tespit edilen meslek grubuna dahil küçük sanayicilere kiraya verebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir