Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

 ANASÖZLEŞMESİ


KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

 

KURULUŞ:

Madde 1-Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kişiler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurulmuştur.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 2-Kooperatif Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce Kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

UNVAN:

Madde 3- Kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu   ……………………………………………………Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifidir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4– Kooperatifin merkezi,………………………………………………………………………..’dır.

SÜRE:

Madde 5– Kooperatifin süresi…………………………. yıldır.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 6– Kooperatifin amacı; bu anasözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurarak;

a) Teknik görgü ve bilgilerini artırmak,

b) Modern imalat metotlarından faydalandırmak,

c) İşbirliği ve ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesi gibi

çalışmaları yaparak mesleki gelişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla kooperatif:

1-Arsa ve arazi satın alır, birleştirir imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.

2-Altyapı, küçük sanayi sitesi ve müşterek tesislerin plan ve projelerini yaptırır.

3-Taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar edinir, bunları satar, ipotek eder, kiraya verir işletir ve kullandırır. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda Bakanlığın iznini alır.

4-Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda Bakanlığın iznini alır.

5-Yaptırılan işyerlerinin mülkiyetini anasözleşmede yazılı esaslara göre kur’a ile ortaklarına aktarır.

6-Amacına ulaşmak için kredi veren kurum ve kuruluşlardan borç para alır, açılan kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

7-İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8-Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlanacak kooperatiflerce alınacak arsa ve araziler, kurulacak küçük sanayi sitesinin plan ve projeleri ile bunlarda yapılacak değişiklikler, altyapı ve inşaat ihale sözleşmeleri ile kooperatife kayıtlı ortaklar listesi için Bakanlık onayına göre işlem yapılması şarttır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR

 

SERMAYE:

Madde 7- :Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi …………….. Türk Lirasıdır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/ 4 ‘ünün peşin ödenmesi zorunludur.

Ayni sermaye konamaz.

PAYLAR:

Madde 8-Bir ortaklık payının değeri 100.-Türk Lirasıdır. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az ………(…………) pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19’ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100.- Türk Lirası ile itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ:

Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4’ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde en fazla bir yıl içinde ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

 

ORTAKLIK NİTELİK VE ŞARTLARI:

Madde 10-Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden olmak,

2- Anasözleşme hükümlerini ve getirilen yükümlülükleri kabul etmek.

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ortaklarının krediden bir defa faydalanacağını taahhüt etmek.

4 – 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş odalar ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmak ve bu anasözleşmede gösterilen küçük sanayi kollarından birinde imalat veya tamirat işleriyle uğraşmak.

5- Mesleğini sitenin kurulduğu İl’de icra etmek, bağımsız bir işyeri sahibi olmak, aşağıda gösterilen küçük sanayi kollarından birine mensup olmak ve bu niteliğini bağlı bulunduğu oda ve vergi dairesi kayıtları ile belgelendirmek.

Bağımsız bir işyeri sahibi olmamakla birlikte, sitenin kurulduğu İl’de, aşağıda gösterilen küçük sanayi kollarından birine mensup bir işyerinde mühendis, mimar, tekniker, Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) mezunu veya ustalık belgesi sahibi olarak çalışıyor olmak. Ancak bu kişilerin ortaklığa kabulü için başvuru tarihinden geriye doğru ve asgari olarak 360 gün sigorta primi ödemiş olduklarını belgelemeleri şarttır.

Şirketlerin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ortak olması durumunda; Sicil Gazetesinde yayımlanan şirketin iştigal konularından en az birinin anasözleşmede sıralanan küçük sanayi kolları arasında yer alması, vergi dairesinden alınacak güncelleştirilmiş şirket vergi belgelerinde ve Oda kayıt belgelerinde bu küçük sanayi kolları ile iştigal edildiğinin belirtilmiş olması, ayrıca sitedeki işyerinde bu faaliyet konusunun icra edileceğinin noterlikçe onaylı bir taahhütname ile taahhüt edilmesi şarttır.

 

 

 

 

A-KARMA KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE YER ALABİLECEK MESLEKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

1- MADENİ EŞYA VE MAKİNA

1-       Akaryakıt Pompası Tamirciliği

2-       Alüminyum Eşya, Doğrama İmal ve Tamirciliği

3-       Anahtar İmalatçılığı

4-       Av ve Kamp Araçları v.b. İmal ve Tamirciliği

5-       Bakırcılık, Kalaycılık, Lehimcilik

6-       Banyo Kazanı İmal ve Tamirciliği

7-       Beyaz Eşya Tamirciliği

8-       CNC Tezgahı Tamirciliği

9-       Çelik Eşya Tamirciliği

10-   Çelik Kapı İmalatı

11-   Çerçeve, Pano v.b. İmal ve Tamirciliği

12-   Çırçır Makinesi İmal ve Tamirciliği

13-   Klima, Aspiratör, Soğutma ve İklimlendirme, Raydan Isıtma Cihazı İmal ve Tamirciliği

14-   Çinko, Krom, Nikel (Metal) Kaplamacılığı

15-   Demir Çarkçılığı ve Çemberciliği

16-   Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)

17-   Dikiş ve Örgü Makineleri İmal ve Tamirciliği

18-   Doğal Gazlı Ev Aletleri İmal ve Tamirciliği

19-   Dorse, Damper İmal ve Tamirciliği

20-   Dökme ve Teneke Kutu Boya İmalatı

21-   Dökümcülük

22-   El Aletleri (Kazma, Keser, Balta vs.) İmal ve Tamirciliği

23-   Gazocağı v.b. Ev Aletleri İmal Tamirciliği

24-   Gümüş Eşya İmal ve Tamirciliği

25-   Güneş Enerjisi Aksamı İmal ve Tamirciliği

26-   Her Türlü Metalden Müzik Aleti İmal ve Tamirciliği

27-   Tartı ve Ölçü Aletleri (Kantar, Terazi, Baskül, Sayaç v.b.) İmal ve Tamirciliği

28-   Hidrolik Makine ve Teçhizat İmal ve Tamirciliği

29-   Kalorifer İmal ve Tamirciliği

30-   Karyola, Somya İmal ve Tamirciliği

31-   Kaynakçılık

32-   Kesici Ev ve Ev Aletleri İmal ve Tamirciliği

33-   Kompresör İmal ve Tamirciliği

34-   Kuruyemiş ve Kahve Kavurma Makinesi İmal ve Tamirciliği

35-   Madeni (Metal) Eşya İmal ve Tamirciliği

36-   Madeni Boru (Profil) İmalatı

37-   Madeni Eşya İşlemeciliği (Kalemkârlık)

38-   Madeni Eşya Boyacılığı

39-   Madeni Eşya Kalıpçılığı

40-   Madeni Etiket, Rozet, Plaka vb. İmalatı

41-   Madeni Oyuncak İmalatı

42-   Makine Takım Tezgahı ve Aletleri İmal Tamirciliği

43-   Mekanik, Hidrolik (Sıvı) ve Pnömatik (Hava) Sistemlerle Çalışan Makine İmal ve Tamirciliği

44-   Metal Levha İşlemeciliği, Kaplamacılığı

45-   Muhtelif Motor (Odun, Su, Jeneratör v.b.) Tamirciliği

46-   Musluk ve Pirinç Eşya İmalatı

47-   Nalbantlık

48-   Para Kasası İmal ve Tamirciliği

49-   Presçilik

50-   Saat, Pusula, Kronometre v.b. İmal ve Tamirciliği

51-   Sac ve Galvanizli Sactan Mamul Eşya ve İmal ve Tamirciliği

52-   Sıcak Şekillendirme

53-   Sıvı Tankı ve deposu, Treyler ve Römork İmal ve Tamirciliği

54-   Soba, Kazan ve Benzeri İmal ve Tamirciliği

55-   Şofben, Termosifon v.b. Aletler Tamirciliği

56-   Hesap Makinesi v.b. İmal ve Tamirciliği

57-   Torna Tesfiyecilik (Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği)

58-   Tüfek ve Tabanca İmal ve Tamirciliği

59-   Yangın Söndürme Aleti İmal ve Dolum Tamirciliği

60-   Zirai Alet İmal ve Tamirciliği

61-   Çivi, Cıvata v.b. İmalatı

 

2- OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI

1-       Akü İmal ve Tamirciliği

2-       Bisiklet ve Motosiklet İmal ve Tamirciliği

3-       Deniz Motorları İmal ve Tamirciliği

4-       Dişli Taşlamacılığı

5-       Eksoz İmal ve Tamirciliği

6-       Fren-Balata, Makas, Amortisör, Diferansiyel, Karbüratör, Şanzıman İmal ve Tamirciliği

7-       İş Makineleri Tamirciliği

8-       Krank Taşlamacılığı

9-       Kriko İmal ve Tamirciliği

10-   Motorlu Taşıt (Triportör v.b) İmal ve Tamirciliği

11-   Oto Aksesuarı İmalatı

12-   Oto Boyacılığı

13-   Oto Camı Montajcılığı

14-   Oto Conta İmalatı

15-   Oto Elektrikçiliği

16-   Oto Kilit Tamirciliği

17-   Oto Klima Bakım ve Tamirciliği

18-   Oto Lastik ve Oto Lastik Kaynak ve Kaplamacılığı

19-   Oto LPG Dönüşüm, İmal ve Tamirciliği

20-   Oto Nikelajcılığı

21-   Oto Motor Tamirciliği

22-   Oto Müzik ve Alarm Sistemleri Montaj ve Tamiri

23-   Oto Motor, Ön Düzen, Yakıt Pompası, Enjeksiyon Sistemi v.b. Ayarcılığı ve Tamirciliği

24-   Oto Radyatör Tamirciliği

25-   Oto Rot, Balans, Far Ayar ve Tamirciliği

26-   Oto Rulman ve Yağ Keçeleri İmal ve Tamirciliği

27-   Oto Şase, Kaporta Tamirciliği

28-
Oto Test

29-   Oto Yedek Parça İmalatı ve Tamirciliği

30-   Plaka İmalatı

31-   Rejenere Kauçuktan Oto Lastik Kaplamacılığı

32-   Taşıt Aracı Döşemesi İmal, Montaj ve Tamirciliği

33-   Traktör Bakım ve Onarımı

3- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLER     

1-       Alarm ve Güvenlik Sistemleri İmal, Bakım ve Tamirciliği

2-       Aydınlatma Araçları İmalatı

3-       Elektrik Malzemeleri İmal ve Tamirciliği

4-       Elektrikli Motor ve Bobinaj İmal ve Tamirciliği

5-       Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmal ve Tamirciliği

6-       Elektronik ve Elektro Mekanik Büro ve Bilgi İşlem Makineleri Tamirciliği

7-       Elektronik Cihazlar Araç Gereçler Bakımı ve Tamirciliği

8-       Kablolu Yayın, Sayısal TV, FM-TV Vericileri, Uydu Cihazları, Anten Tamirciliği

9-       Kaynak Makineleri İmal ve Tamirciliği

10-    Otomatik Kumanda İmal ve Tamirciliği

11-    Ses, Müzik ve Görüntü Sistemleri İmal ve Tamirciliği

12-    Telefon, Cep Telefonu, Faks, Telsiz ve Diğer Haberleşme Cihazları ve Aksesuarları Tamirciliği

               

4- METALDEN BAŞKA MADDELERDEN MAMÜL EŞYA

1-       Akvaryum İmalatı

2-       Avize, Abajur ve Aplik İmalatı

3-       Boya İmalatı

4-       Çerçeve, Pano İmalatı

5-       Çinicilik, Seramikçilik

6-       Fayans, Çini ve Seramikten Mamul Her Türlü Eşya İmalatı

7-       Fiberglas (Cam Elyafı) Mamulden Eşya İmal ve Tamirciliği

8-       Lüle Taşından Her Türlü Eşya İmalatı

9-       Mum İmalatı

10-    Sentetik ve Doğal Sünger İmalatı

11-    Topraktan Mamul Eşya (Çanak, Çömlek, Testi v.b) İmalatı

12-    Turistik, Otantik Hediyelik ve Hatıra Eşya İmalatı

 

5- AĞAÇTAN MAMUL EŞYA

1-       Ağaç Baston, Oyuncak, Aplik v.b. Turistik Eşya İmalatı

2-       Ağaç İşler Tornacılığı

3-       Ahşap Ambalaj Malzemesi İmalatçılığı

4-       Harratlık (Çıkrık, Tahta Makara, Masura ve Dokuma Mekiği v.b.) İmalatı

5-       Ahşap Deniz Araçları ve Malzemeleri İmal ve Tamirciliği

6-       Ahşap Fıçı İmalatı

7-       Ahşap Panjur İmalatı

8-       Ahşaptan Her Türlü Ev Eşyası İmal ve Tamirciliği

9-       Ahşaptan Kapı ve Pencere İmal ve Tamirciliği

10-    Arı Kovanı İmalatı

11-    Bahçe Mobilyaları İmal ve Tamirciliği

12-    Bambu Ağaç Mobilyaları Tamirciliği

13-    Boyacılık, Vernikçilik, Cilacılık, Lakecilik, Polyestercilik ,

14-    Büro Mobilyaları İmal ve Tamirciliği

15-    Doğramacılık

16-    Dolap, Raf ve Mutfak Dolapları İmal ve Tamirciliği

17-    Fırınlama ve Tahnit (İlaçlama) İşleri

18-    Ahşap Araba (El ve At Arabası) İmalatı

19-    Hasırcılık, Sepet ve Süpürge İmalatı

20-    Her Türlü Malzemeden Pipo İmalatı

21-    Her Türlü Malzemeden Tesbih İmalatı

22-    Ahşap Malzemeden Her Türlü Müzik Aletleri İmalatı ve Tamiri

23-    Karoser ve Kasa İmal ve Tamirciliği

24-    Kontrplak ve Kontrplaktan Eşya İmal ve Tamirciliği

25-    Marangozluk ve Dülgerlik

26-    MDF, Sunta ve Bunlardan Mamul Eşya İmalatı ve Tamirciliği

27-    Mobilya Döşemeciliği

28-    Mobilya İmalatı

29-    Mobilya İskeleti İmal ve Tamirciliği

30-    Mobilya Tamirciliği

31-    Oymacılık ve Kakmacılık

32-    Sandalye v.b. İmal ve Tamirciliği

33-    Sandık, Kutu, Kasa v.b. İmal ve Tamirciliği

34-    Semer İmal ve Tamirciliği

35-    Verzalit Mobilya İmal ve Tamirciliği

 

6- DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA

1-       Ayakkabı İmalatı

2-       Ayakkabı Yardımcı Malzemeleri İmalatı

3-       Cüzdan, Çanta, Kemer v.b. İmalatı

4-       Çarık, Yemeni, Mest v.b. İmalatı

5-       Deri Boyacılığı

6-       Deri Taşçılığı

7-       Kavaflık

8-       Köşgerlik, Saraçlık, Sayacılık

9-       Terlik İmal ve Tamirciliği

 

7- YAPI SANATLARI

1-       Çatı Oluğu ve Yağmur Borusu İmalatı ve Tamiratı

2-       Plastik Doğrama İmalatı

3-       Üstübeç İmalatı

4-       Ahşap ve Metal Malzemeden Merdiven, Çit, Merdiven ve Balkon Korkulukları İmalatı

 

8- HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MESUCAT VE ÖRGÜLÜK EŞYA

1-       Aba İmalatı

2-       Apreleme ve Kaşarlama

3-       Balık Ağı ve Ağ İmalatı

4-       Çadır İmalatı ve Tamirciliği

5-       Çaput Pala Dokumacılığı

6-       Çırçır Topu İmalatı

7-       Çuval İmalatı

8-       Dokumacılık

9-       Halat, Urgan, İp, Sicim İmalatı

10-    Halı, Kilim Dokumacılığı ve Tamirciliği

11-    Her Türlü Fitil İmalatı

12-    Koza, Çırçır, İp Boya İmalatı

13-    Paspas İmalatı

14-    Yazma İmalatı

 

9- KAĞIT, KIRTASİYE VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR

1-       Ciltçilik (Mücellitlik)

2-       Davetiye, Kartvizit Basım

3-       Dizgicilik

4-       Gravür İşlemeciliği, Galvanoteknik (Yüzey İşlemeciliği Baskı Sanatı)

5-       Kağıt Ambalaj Malzemesi İmalatı

6-       Kırtasiye ve Sarf Malzemeleri İmalatı

7-       Klişe, Kaşe, Lastik Damga ve Malzemeleri İmalatı

8-       Matbaa Malzemeleri İmalatı

9-       Matbaacılık (Tipo, Ofset ve Dijital Baskıcılık, Bıçakçılık)

10-    Tabela İmalatı

 

10- SPOR ALET VE SIHHİ MALZEMELER

1-       Av ve Kamp Malzemeleri İmal ve Tamirciliği

2-       Her Çeşit Spor Malzeme Aletleri İmal ve Tamirciliği

3-       Her Çeşit Sabun, Temizlik Tozu ve Temizlik Malzemeleri İmalatı

 

11- LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN MAMÜL EŞYA

1-       Lastik Kaplamacılığı ve Tamirciliği

2-       Lastik ve Naylon Terlik ve Ayakkabı İmalatı

3-       Lastik, Plastik, Polyester ve Kauçuktan Mamul Eşya İmalatı

4-       Naylon Örtü ve Poşet İmalatı

5-       Plastik Oyuncak İmalatı

6-       Plastikten Boru İmalatı

7-       Plastikten Granür İmalatı

8-       Polyesterden Deniz Araçları İmalatı

9-       Polyesterden Oto Yan Sanayi Ürünleri İmalatı

10-    Pompa Enjektörü İmalatı

11-    PVC Doğrama İmalatı

12-    PVC Panjur İmalatı

13-    Sera Malzemeleri İmalatı

14-    Tarak, Fırça v.b. Malzemeler İmalatı

 

12- CAMDAN MAMUL EŞYA

1-       Cam İşletmeciliği

2-       Cam ve Cam Ürünlerinden Süs ve Ziynet Eşyası İmalatı

3-       Camcılık ve Aynacılık

4-       Her Çeşit Cam Eşya İmalatı

 

B) İHTİSAS KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE YER ALABİLECEK MESLEKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

 

1 – İmalatta Kullanılacak Malzemenin Durumuna Göre Projelendirme Aşamasında Özellik Gerektirecek Meslekler

1-       Altın, Gümüş v.b. Kıymetli Madenlerden Süs Ziynet Eşyası İmalatı ve Tamirciliği

 

2 – İmalat Sonrası Geniş Alan Kullanımı İhtiyacına Göre Projelendirme Aşamasında Özellik Gerektirecek Meslekler

1-       Briket İmalatı

2-       Betondan Mamül Eşya İmalatı (Parke, Plak Taş, Bordür, Kilit Parke v.b.)

 

3 – Açık Çalışma Alanında Yapılması Zorunlu Olan, İmalat Aşamasında Yaratacağı Toz, Ses ve Görüntü Kirliliğinin Sitede Yaratacağı Rahatsızlıktan Dolayı Özellik Gösteren Meslekler

1-       Kereste İmalatı

2-       Hızarcılık, Bıçkıcılık

3-       Taşçılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı

4-       Mermerit (Suni Mermer) İmalatı

4 – Sanayi Sitesi İçinde Diğer Sanayi Kollarıyla Birlikte Faaliyet Göstermesi Halinde, Sağlık ve Hijyen Koşulların Sağlanamayacak Olması Nedeni ile Ayrı Tutulması Gereken Meslekler

4.1 – Temizlik Ürünleri, Tıbbi Cihaz Gibi Sağlık ve Giyim İle İlgili Meslekler

1-       Tıbbi Cihazlar İmal, Bakım ve Tamirciliği

2-       Her Çeşit Tıbbi ve Sıhhi Malzeme İmal ve Tamirciliği

3-       Laboratuar ve Eğitim Malzemeleri İmalatı

4-       Ortopedik Alet ve Protez Malzemeleri İmalatı

5-       Battaniye İmalatı

6-       Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu İmalatı

7-       Çeyizlik Eşya İmalatı

8-       Çorap İmalatı

9-       Eldiven ve Atkı İmalatı

10-   Fermuar, Çıtçıt İmalatı

11-   Gömlek İmalatı

12-   Konfeksiyon İmalatı

13-   Penye İmalatı

14-   Terzilik

15-   Tekstil Baskıcılığı

16-   Tekstil Malzemeleri İmalatı

17-   Kürk İmal ve Tamirciliği

18-   Fisto, Dantel, Gipür, Oya İmalatı

19-   Gelinlik, Gelinlik Çiçeği İmalatı

20-   İşlemecilik, Nakışçılık, Piko ve İlik Açma İşleri

21-   Nevresim, Çarşaf İmalatı

22-   Perde (Stor, Jaluzi, v.b.) ve Mefruşat İmalatı

23-   Orlon, Yün, İplik v.b. Boyacılığı İmalatı

24-   Örgücülük ve Trikotajcılık

25-   Tiftikçilik, Yüncülük

26-   Havlu, Bornoz İmalatı

27-   Şapka İmalatı

28-   Şemsiye İmal ve Tamirciliği

29-   Velense Dokuma Eşya İmalatı

30-   Yağmurluk ve Naylon Giyim Eşyası İmalatı

31-   Düğme, Tarak, Toka, Boncuk İmalatı

32-   Takı Tasarım İmalatı

33-   Deri Giyim İmal ve Tamirciliği

34-   Tabaklama (Debbağ)

4.2 – Yöresel Ürün ve Gıda Maddeleri İmalatları ile İlgili Meslekler

1-       Bal ve Bal Ürünleri İmalatı

2-       Pekmez, Pestil v.b. İmalatı

3-       Dondurma ve Dondurma Külahı İmalatı

4-       Ekmek Mayası İmalatı

5-       Helva, Pişmaniye, Lokum İmalatı

6-       Şeker ve Çikolata İmalatı

7-       Şıra, Şalgam ve Meyve Suyu, Boza v.b. İçecek İmalatı

8-       Et, Süt, Yoğurt ve Mamülleri İmalatı

9-       Kuruyemiş İmalatı

10-   Sucuk, Pastırma, Çemen, Salam, Sosis v.b. Maddeler İmalatı

11-   Turşu, Konserve ve Salamura İmalatı

12-   Şarap İmalatı

13-   Zeytin, Zeytinyağı İmalatı

14-   Nebati Yağ İmalatı

15-   Bisküvi İmalatı

16-   Unlu Mamüller İmalatı

Yukarıda sayılanların dışında kalan küçük sanayi işkolları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımlanır. Gerektiğinde ihtisas Küçük Sanayi Siteleri kurulabilir.

Yukarıda sayılan  meslek gruplarının birinde faaliyet gösterip ferdi olarak kooperatife ortak olan, ancak sonradan faaliyetini bir şirket ortağı olarak sürdüren ortaklar hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınır.

ORTAKLIĞA KABUL

Madde 11-Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönelim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’ncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit miktarı bir defada öder.

17’nci madde uyarınca devir yoluyla ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.

Kooperatif, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlandığı takdirde, yönetim kurulu 10’ncu maddedeki şartları taşıyan  isteklileri müracaat sırasına göre ortaklığa kabul etmek zorundadır. İstekli sayısı iş kolları için belirlenen işyeri sayısının  üzerine çıktığı takdirde müracaat tarihi yeni olan istekliler yönetim kurulunca her iş kolu için ayrı ayrı düzenlenmiş yedek  listelere müracaat sırasına göre kaydedilirler. Kooperatif yönetim kurulunca düzenlenen ortaklar listesi ile yedek listeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Herhangi bir nedenle boşalan  bir ortaklık için yeni ortak alınması sırasında yedek listeler dikkate alınır. Yedek listedeki isteklilerin müracaat sırasına göre boşalan ortaklığa alınabilmeleri için yönetim kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı gereklidir.

 

ORTAK SAYISI

Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az yedi (7) kişidir. Ortak sayısı, işyeri imkanlarına göre genel kurulca belirlenir.

Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA

Madde13-Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA

Madde14– Durumları aşağıdaki hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılırlar.

1- 10’uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler,

2-Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

3- Kur’a çekimi sonunda kendilerine düşen işyerlerini kabul etmeyenler.

4- İşyerlerinde yaptıkları tahribat veya tadilatı ihtara rağmen düzeltmeyenler.

5- İşyerini kiraya verenler (16’ncı maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.

6- İşyerlerini bu Anasözleşmenin 10.maddesinde sayılan küçük sanayi kolları dışındaki işlerde kullananlar.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karar karşı iptal davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararı kesinleşir.

Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA

Madde15 – Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içerisinde geri verilir.

Ancak ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde eski ortağın 21’nci madde uyarınca ödediği gider taksitleri derhal geri verilir.

Ayrılan ortaklar, kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.

Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARI İLE MESLEKLERİNİ SÜRDÜREMİYECEKLERİN DURUMU

Madde 16 – Ferdi münasebete geçilmeden önce ölen ortağın işyeri, aynı sanatı devam ettirecek mirasçılardan birine intikal edebilir.

Mirasçılar bu hususa riayet etmezler veya ortaklığa devam etmek istemezler ise, bu takdirde ölen ortağın sermayesi ile sair alacak ve borçları 15’nci madde gereğince tasfiye olunur.

Ancak ölen ortağı sanatı devam ettirecek nitelikte mirasçısı olmadığı takdirde, ferdi münasebete geçilinceye kadar  işyeri, bir yıllık mukavelelerle kooperatif tarafından kooperatifin tesbit edeceği veya varisin göstereceği aynı iş kolundan bir küçük sanayiciye kiraya verilir. Kira bedelleri ile öncelikle ortağın taksit borçları ödenir; kalanı mirasçılarına intikal eder. Aynı sanatı devam ettirebilecek reşit olmayan mirasçı içinde aynı şekilde hareket edilir. Ferdi münasebete geçişte aynı sanatı devam ettirecek mirasçıya öncelik tanınır.

Emeklilik, yaşlılık veya sağlık nedeniyle mesleklerini kendi işyerlerinde icra edemeyeceklerini belgeleyen ortaklar, işyerlerini, site yerleşim planında tespit edilen meslek grubuna dahil küçük sanayicilere kiraya verebilirler.

 

ORTAKLIĞIN DEVRİ

Madde17- Ortaklık, yazılı olarak yönetim  kuruluna bildirilmek suretiyle 10 uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan  kişilere devredilebilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatiflerde devir işleminin gerçekleşmesi için Bakanlıktan izin alınması gerekir.

Yönetim kurulu bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.

Kur’a çekimi yapılmadan önce meslek gruplarına bakılmaksızın ortaklık devredilebilir.

Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca ödemelerde bulunmaları istenemez.

KOOPERATİFE TEKRAR GİRME

Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler.

ORTAKLIK SENEDİ

Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mevcut senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI

Madde 20- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.

Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.

Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

 

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER

Madde 21- Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında.kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere genel kurulca kararlaştırılacak miktarlardaki, arsa, alt ve üs yapı, inşaat, ortak alan ve tesisler ile genel giderler katılım payları taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda anasözleşmenin 33’ncü maddenin 2’nci fıkrasında gösterilen nisap aranır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİM

 

KOOPERATİFİN ORGANLARI

Madde 22 –Kooperatifin organları şunlardır:

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu.

GENEL KURUL

Görev ve Yetkileri

Madde 23- En yetkili organ olan Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1-       Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,

2-       Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,

3-       Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4-       Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5-       Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6-       Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek,

7-       Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,

8-       Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

9-       Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

10-   İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,

11-   Kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak işyeri sayısını tespit etmek,

12-   Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,

13-   Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek.

14-   Kura çekimi aşamasına gelindiğinde işyerlerinin şerefiyelerine ilişkin genel hususları görüşerek karara bağlamak ve işyeri maliyet hesapları ile şerefiye bedellerini hesaplayacak olan teknik heyeti belirlemek.

Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

OY HAKKI VE TEMSİL

Madde24- Bütün ortaklar genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.

Kooperatifin ortak sayısı 1000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Ancak, ortak sayısı 500’den fazla olması halinde, yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Bu durumda her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.

Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınan kimseler vekaleten oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanamaz. Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar.

Hiçbir ortak; kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI ŞEKİLLERİ VE ZAMANI

Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

 

TOPLANTI YERİ

Madde 26- Genel kurul, kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

ÇAĞRIYA YETKİLİ ORGANLAR

Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde, Bayındırlık ve İskan   Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’unun isteği halinde genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun, müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilememesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile  Bayındırlık ve  İskan  Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

ÇAĞRININ ŞEKLİ

Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI

Madde29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

BAKANLIĞA MÜRACAAT VE GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

GÜNDEM

Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

1- Yönetim ve denetim kurulu tarafından verilen raporlarının okunması,

2- Bilanço, envanter ve gelir –gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3- Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,

5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Gerekli görülen diğer hususlar.

Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

ORTAKLAR CETVELİ

Madde 32- Yönetim kurulu; her genel kurul toplantısından önce, tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.

Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkan ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

GÖRÜŞME KARAR VE NİSABI

Madde 33-Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan en az 1/4’ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk ve müteakip toplantılarda nisap aranır.

Genel kurulda kararlar, ortakların en az 1/4’ünün hazır olması şartıyla oylama sırasındaki mevcudunun yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

Ancak, kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.

Kamu kuruluşlarından alınan kredi miktarının arttırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlarda, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

TOPLANTININ AÇILMASI VE BAŞKANLIK DİVANI

Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimde en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılırlar.

Genel Kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

OY KULLANMANIN ŞEKLİ

Madde 35- Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının kararı halinde gizli oya başvurulur.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Denetim Kurulu raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

 

KARARLARIN TESİRİ

Madde 37- Kanun ve ana sözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanların veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

KARARLARIN İPTALİ

Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,

2- Yönetim Kurulu,

3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri,

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

GENEL KURUL TUTANAĞI

Madde 39- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

GENEL KURUL KARARLARININ. TESCİL VE İLANI

Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 41- Toplantı gününden itibaren en geç onbeş gün içinde yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenilebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki Bayındırlık ve İskan  Müdürlüğüne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU

Seçimi ve Süresi

Madde 42-Yönetim kurulu genel kurulca en az 1, en çok 4 yıl için seçilir ve en az 3 üyeden oluşur. Genel kurulca bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri, genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’aya başvurulur.

Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

 

SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

2- Kooperatif ortağı olmak.

3- Aynı türde başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olmamak,

4-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.

5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler tarafından temsil edilirler.

Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 44- Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1-       Kooperatifin amaçlarına, ortakların menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planı ile arsaların parselasyonunu yaptırmak,

2-       Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,

3-       Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

4-       Alınan arsada yaptırılacak işyerleri ve diğer tesisler için gerekli plan, proje ve haritalar yaptırmak, kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,

5-       Kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,

6-       Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak işyerlerinin bedellerini gerek sermaye mevcudundan, gerekse ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek,

7-       Kooperatife yapılan bağışlan kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak,

8-       Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

9-       Kooperatifi resmi dairelerde mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

10-   İbra etmek, dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek

11-   Genel Kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak, mülkiyetlerini aktarmak veya kiralamak,

12-   Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

13-   Kanun ve anasözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek

14-   Kamu kaynaklı kredi kullanımı için kooperatif gayrimenkullerini ipotek ettirmek,

15-   Sitenin çevre düzenlemesini, ağaçlandırılmasını, bakımını, korunmasını sağlamak, sitede temiz ve düzenli bir çevrenin sürekliliğini idame ettirmek.

16-   Kuraya esas genel yerleşim planındaki meslek dağılımını genel kurulun onayına sunmak.

GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan gereğine göre de bir katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim kurulu, başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Ondada eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantıda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda katılmayan üye çekilmiş sayılır,

Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek olan evrakın muteber olması kooperatifi ilzamı için, kooperatif unvanı altında kooperatifi temsile yetkili olanlardan iki kişinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.

Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.

Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, Türk Ticaret Kanununun 315 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

SORUMLULUK VE YASAK MUAMELELER

Madde 48-Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

Yönetim kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.

Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 49-Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantıları için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir.Ödemenin miktarı ve şekli genel kurulca karalaştırılır.

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarın dışında hiçbir ödeme yapılamaz.

MURAHHAS ÜYE

Madde 50- Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine haiz murahhas üye seçilebilir.

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

 

MÜDÜR VE DİĞER PERSONEL

Madde 51-Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenebilir.

Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

 

DENETİM KURULU

Seçimi ve Süresi

Madde 52- Genel Kurulca en az bir yıl içinde ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel Kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir.

Bu anasözleşmenin 42. maddesinin 3’ncü ve 4’ncü fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

Seçilme Şartları

Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

2- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.

3- Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleri ile üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (kendisinin ve eşinin; anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleri ile aralarında iş ortaklığı bulunmamak,

Görev ve Yetkileri

Madde 54- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1-       Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2-       Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3-       En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4-       Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5-       Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6-       Yönetim kurulu üyelerinin Kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7-       Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8-       Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini teminen bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek,

9-       Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,

10-   Uygun gördükleri teklifleri Yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak.

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetim kurulu üyeleri, kendilerine Kanun ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

 

SORUMLULUK

Madde 55-Denetim kurulu üyeleri kanun ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda kooperatifle iş yapamazlar.

DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.

Kanun ve anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351’inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde57- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ve ödeme şekli genel kurul tarafından tespit olunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARSA, İŞYERLERİ VE TESİSLER

 

Arsa Alımı:

Madde 58- Arsa alımında takip edilecek usul ve alınacak arsanın  niteliği, yeri ve azami fiyatı genel kurulca tespit edilir. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatiflerde, arsa alımından önce, yer seçimi konusunda adı geçen Bakanlığın, kredi almayan kooperatiflerde ise Belediye ve mücavir alan hudutları içinde Belediyenin, bu hudutlar dışında ilgili Valiliğin görüşü alınır.

Arsa alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapılması ve alınacak arsanın kooperatifin amacına uygun olması şarttır.

Yapılacak İşyerleri ve Diğer Tesislerinin Belirlenmesi:

Madde 59- İşyerleri; arsa durumuna, projeye, ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve gruplar halinde planlanabilir. Yaptırılacak işyerleri ile 65 inci maddede belirtilen müşterek tesislerin sayı, cins ve özellikleri kooperatifin amacına ve ortakların ihtiyaçlarına uygun olarak genel kurulca belirlenir.

Ayrıca, küçük sanayi kollarında karma ve münferit olarak yer alan veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tanımlanan meslek kollarının, aynı zamanda “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” te yer alması durumunda, ruhsat makamı tarafından belirlenecek koşullar planlama aşamasında dikkate alınır.

Proje, Altyapı ve İnşaat İşleri:

Madde 60- Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir.

Yukarıdaki işlerin yaptırılmasında; ihale veya emanet usulünden hangisinin uygulanacağı, ihale usulünün kabulü halinde bunun kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü veya yarışma usulü suretiyle yürütüleceği, (ihale komisyonunun nasıl teşkil edileceği, emanet usulünün tercih edilmesi halinde ise emanet komisyonunun kimlerden oluşturulacağı) hususları genel kurul kararında belirtilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi alan kooperatifler tasdikli projeler dışında bir uygulama yapamazlar ve bu madde de belirtilen işlemlerde Bakanlığın göstereceği usullere göre hareket ederler.

Sözü geçen işlerin belirlenen usul, proje, şartname ve iş programlarına göre yürütülüp sonuçlandırılmasından yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup denetim kurulu üyeleri de buna ilişkin hesap ve işlemleri tetkik ve denetlemekle yükümlüdür.

 

İŞYERİ BEDELLERİNİN TESPİTİ:

Madde 61- İşyerlerinin geçici kabulü yapıldıktan veya yapıların fenni mesuller yahut yapı denetim kuruluşlarının denetçi, mimar ya da mühendisleri tarafından ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamen bitirildiğini belirten teknik rapor düzenlendikten yahut yapı kullanma izni alınmasını müteakip anasözleşmenin 23. maddesinin 14. bendi çerçevesinde oluşturulacak en az üç kişilik teknik heyet tarafından arsa bedeli, alt ve üst yapı, inşaat, ortak alan ve diğer tesislerin maliyeti ile genel giderlerden tespit edilecek toplam maliyet bedelinden ortakların payına düşecek miktar hesaplanır.

Buna işyerinin site girişine yakınlığı, bloktaki yeri, genel yerleşim planındaki konumu gibi diğer değer artırıcı özellikler göz önüne alınarak tespit edilecek rayiç fiyatlara göre takdir olunacak şerefiye bedelleri eklenmek suretiyle geçici maliyet bulunur.

Söz konusu teknik heyet tarafından hazırlanan geçici maliyet raporu, düzenleme tarihi ve imzaların doğruluğu bakımından noterce onandıktan sonra yönetim kuruluna tevdi edilir. Bu rapor, yönetim kurulunca, noter vasıtasıyla veya taahhütlü mektupla veyahut elden imza karşılığında ortaklara tebliğ edilir.

Ortaklar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu kıymetlere itiraz edebilirler. 15 günün geçmesi ile itiraz hakkı kesin olarak düşer.

İtiraz edildiği takdirde, teknik heyet ile yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından birer, itirazda bulunan ortaklar tarafından seçilecek bir kişiden oluşan üç kişilik yeni bir kurul marifetiyle tekrar kıymet takdir olunur. Bu heyet tarafından takdir olunan fark, geçici maliyet bedellerine eklenir veya bu bedelden indirilir. Geçici maliyet tespitinden sonra yapılan masraflar kesinleşen kıymet takdiriyle orantılı olarak bölünerek kesin maliyet bulunur.

İtiraz taksitlerin ödenmesini geciktiremez. Her ortak kendisine düşen işyerini kesin maliyet bedeli üzerinden kabule mecburdur. Ortaklar, yönetim kuruluna yazı ile bilgi vermek şartı ile kendilerine düşen işyerlerini, diğer ortakların işyerleri ile değiştirilebilirler. Farklı işkolundaki ortaklar arasında işyeri değiştirilmesi yapılamaz.

İŞYERİ KUR’ALARININ ÇEKİMİ VE ORTAKLARA DAĞITIMI:

Madde 62- İşyerleri, maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerinin katılımıyla noter önünde çekilecek kur’a ile ortaklara dağıtılır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteğinden yararlanan kooperatiflerin ortaklar listesi ve kur’a çekimine esas olan yerleşim planı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmadıkça kur’a çekilişi yapılamaz. Kur’a çekilişi, görevlendirilecek Bakanlık görevlileri gözetiminde yapılır.

Kooperatif ortağı iken kur’a çekimi aşamasında emeklilik, yaşlılık, sağlık ve diğer nedenlerle belgelerini getiremeyecek kişiler için;

a. Emekli olanların Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumundan alınmış emekli belgelerinin noter tasdikli suretlerinin,

b. Yaşlı olanların (65 yaşın üzerindekiler) nüfus cüzdanlarının fotokopisinin noter tasdikli suretinin,

  1. Hasta olanların, hastaneden alacakları heyet raporunun,

d. Ölen ortak var ise veraset ilamının aslının,

  1. Askerde olan ortağın asker olduğuna dair resmi belgesinin aslının,

ibraz edilmesi gerekmektedir. Birinci derecede akraba olan kişilerin, vergi dairesinden alacakları belge ile ortak çalıştıklarını ispatlayanların ve noter taahhütnamesini ibraz etmeleri şartıyla ortak iş yapacakların ilgili belgeleri ibraz etmeleri ve genel kurulda karara bağlanarak kura çekiminde yan yana gelmeleri esastır. Kur’anın yer ve zamanı ile ortak çekmek isteyenlerin ibraz edecekleri belgelere ilişkin bilgiler en az 15 gün önce taahhütlü mektupla veya imza karşılığı ortaklara bildirilir.

İŞYERİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

Madde 63- Ortağın, bu anasözleşmenin 21 inci maddesi uyarınca yatırdığı paralar ile alınan kredilerin toplamı, işyerinin kesin maliyet bedelinden indirilerek geri kalanı genel kurulca kararlaştırılan taksitlere bağlanır.

İŞYERLERİNİN ORTAKLARA TESLİMİ VE MÜLKİYET DEVRİ:

Madde 64- İşyerlerinin, kullanmaya elverişli durumda oldukları tespit edilip kabul heyetince geçici kabulleri yapıldıktan ve Belediye’den yapı kullanma izni alındıktan sonra yönetim kurulu kararına göre ortaklara teslim edilmeleri sağlanır.

Mülkiyetlerin aktarılması için işyeri maliyetlerinin ortaklarca kooperatife ödenmiş veya ödenmesi güvence altına alınmış olması; ayrıca kredi kullanılmışsa, krediyi açan kurum veya kuruluşun şartlarına ve ödeme planına göre bireysel ilişki işlemlerinin bitirilmiş veya bu işlemlere ilişkin belgelerin tamamlanmış ve yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması gereklidir.

 

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE YER ALAN İŞYERLERİ VE TESİSLER İLE ORTAK ALANLARIN BAKIM VE ONARIMI:

Madde 65- Küçük sanayi sitesinde işyerleri dışında kalan ve sitede çalışanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilen tesisler aşağıdaki ünitelerden oluşur.

1-       İdare Binası: İhtiyaca göre kooperatif başkan odası, sekreterlik, toplantı odası ve dernek odaları ile kütüphane olarak planlanır.

2-       Eğitim Merkezi: Yatırım programına uygun olarak idare binasında veya müstakil bina olarak planlanır.

3-       Diğer Tesisler: PTT, Banka şubesi, lokanta, bakkal, berber, kahveci manav gibi binalarda yedek parçacılar, nalburlar, camcılar, sıhhi ve elektrik tesisat satıcıları, hurdacı dükkanlarından müteşekkildir. Bu tesislerin ebat ve miktarı ile bunların dışında kalabilecek diğer tesisler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenebilir,

Bu tesisler, kooperatifin malı olup, bunların hiçbir şekilde devri veya satışı yapılamaz, kooperatif tarafından işletilir veya kiraya verilir ve gelirleri sitenin genel hizmetlerine harcanır. Ancak eğitim merkezinin yönetimi Milli Eğitim Bakanlığınca yürütüldüğü takdirde tahsis edilen yerden kira alınmaz. Eğitim binası müstakil olarak yapılmış ise kooperatif yönetim kurulu kararı ile adı geçen Bakanlığa bedelsiz olarak devredilebilir.

Kooperatif tasfiye edildikten sonra bu tesisler Kat Mülkiyeti Kanunu esaslarına göre işletilmek üzere site yönetimine devredilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kredi borcu devam eden Küçük Sanayi Sitelerinde; sosyal tesisler, satış dükkanları ve işyerlerinin bina veya arsalarının satışı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni şarttır. Bu satıştan elde edilen gelir ile öncelikle Küçük Sanayi Sitelerinin Bakanlığa olan kredi borcu ödenir.

Ortaklar bireysel ilişki kurulmadan önce yönetim kurulunun kararı ve yazılı izni olmadan işyerleri ve tesis ve ortak alanlarda hiçbir değişiklik yapamayacakları gibi bunların bakım ve onarımını sağlamak zorundadırlar.

Yönetim kurulunca belirlenecek bakım onarım ve sigorta giderleri ortaklardan alınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hesap Dönemi Bilanço ve Netice Hesapları

 

HESAPLAR:

Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:

Madde 66- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.

Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim Kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde İnceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte Yönetim Kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesaplan Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelenmesinde sunulur ve birer sureti verilir.

Muhasebe Usulü

Madde 67- Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.

Gelir-Gider Farkı ve Dağıtımı

Madde 68- Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.

Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz, Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez ve kooperatif yalnız ortaklar ile iş yapar.

Gelir gider müsbet farkının %50’si yedek akçe ve %50’si umumi hizmetler fonu olarak ayrılır. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz.

Umumi hizmetler fonunda biriken paralar sitenin genel bakım ve onarımı ile sosyal hizmetler ve eğitim faaliyetleri için kullanılır.

 

Borç Senetlerinin Takibi

Madde 69- Kooperatifçe, borç taksitleri veya ara ödemeleri karşılığında ortaklardan alınan borç senetleri için, ortaklara, bunların ödeme tarihi ve tutarlarını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.

Bu senetler, muhasebe kayıtlarına geçirilir. Senetlerin ciro edilmesinde basiretli bir tacir gibi davranılır.

Devir Teslim Tutanağı

Madde 70- Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında, sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

Avanslar ve Ödemeler

Madde 71- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemenin geçerli belgelere dayandırılması şarttır.

Verilecek avansın sebebi, miktarı, süresi, geri alma şartları, kapatılma şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktarı ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler

Madde 72- Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılayamayacağını gösteriyorsa yönetim kurutu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na durumu bildirerek genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na da bilgi verir.

Mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde, yönetim kurulunun veya alacaklardan birinin isteği üzerine mahkeme iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu taktirde mahkeme mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru (yediemin) atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

 

DEFTERLER

 

Tutulacak Defterler

Madde73- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

1-Yevmiye Defteri,

2-Defteri Kebir,

3-Envanter Defteri,

4-Karar Defteri,

5-Ortaklar Defteri.

Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

Yevmiye Defteri

Madde 74- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir.

Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.

a) Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir),

b) Tarih,

c) Borçlu hesap,

d) Alacaklı hesap,

e) Meblağ (yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, izahat sütununda gösterilmesi şarttır.)

f) Her kaydın dayandığı belgenin türü, tarih ve numarası,

Yevmiye defterlerine girilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın on günden fazla geciktirilemez.

Yevmiye defterinin yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar  notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “görülmüştür” kaydı yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır.

Defteri Kebir

Madde 75- Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

Defteri Kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır.

a) Tarih,

b) Yevmiye defteri madde numarası,

c) Meblağ,

d) Toplu hesaplardan yardımcı nihai isimleri,

Envanter Defteri

Madde 76- Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihine müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.

Kanunda aksine hüküm olmadıkça hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap dönemin ilk üç ayı içerisinde tamamlanmış olması gerekir.

Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço, yönetim kurulunca imzalanır ve notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına “görülmüştür” sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik edilmesi şarttır.

Karar Defteri:

Madde77- Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu tarafından görüşmeler sonucunda verilen kararlar yazılır.

Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur.

Genel kurul karar defterine yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır veya yapıştırılır.

Ortaklar Defteri:

Madde 78- Ortaklar deflerine, her ortağın adı-soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri ile yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile yazılır.

Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir.

Defterleri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü

Madde 79- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlamadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

Defter ve Belgelerin Saklanması

Madde 80- Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hakediş, fiş gibi belgelerle ödemeleri gösteren belgeler mukavele, taahhüt, kefalet, sair, teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir.

Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere Türk Ticaret Kanununun 68’nci maddesine göre noter veya ortaklardan birine tevdi olunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DAĞILMA VE TASFİYE

 

 

Birleşme ve Devir

Madde 81 – Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine yada herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır.

Dağılma Sebepleri:

Madde 82- Kooperatif aşağıdaki hallerde dağılır.

1- Ortak sayısının 7’den aşağıya düşmesi üzerine,

2- Genel kurul kararıyla,

3- İflasın açılmasıyla,

4- Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın mahkemeden alacağı karar üzerine,

5- Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6- Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,

7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

Tasfiye Kurulu:

Madde 83- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı taktirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kişilerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 Sayılı Kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının 3’ncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

Madde 84- Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin, bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

1-       Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2-       Tasfiye süresince kooperatif unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3-       Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir.  Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4-       Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5-       Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6-       Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7-       Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır

8-       Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9-       Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33’ncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

10-    Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur.

11-    Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.

12-    Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Bakanlık İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:

Madde 85- Kooperatif, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kredi veren kamu kurum ve kuruluşları da; kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanıp kullanılmadığı plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından kooperatifi denetleyebilirler.

Kooperatif görevlileri; kooperatife ait para ve para kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Siyasi Faaliyet Yasağı:

Madde 86- Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.

Kooperatif siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez, bunlara maddi yardımda bulunamaz. Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları, kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar.

Kanun Hükümlerinin Uygulanması:

Madde 87- Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:

Madde 88- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1-)…………………………………………………………………..

2-)…………………………………………………………………..

3-)…………………………………………………………………..

 

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:

Madde 89- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1-)…………………………………………………………………..

2-)…………………………………………………………………..

Kurucular:

Madde 90- Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, adresleri taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan;

1- Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,

2- İlk yönetim kurulu ile denetim kurulu üyeleri bu anasözleşmenin 43’ncü ve 53’ncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.

 

 

 

 

 

ADI VE SOYADI

T.C.

KİMLİK NO

TABİYET

ADRESİ

SERMAYE

TAAHHÜDÜ

YTL

ÖDEDİĞİ

SERMAYE

YTL

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir