KOOPERATİFLERİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEPLERİNE İLİŞKİN İL MÜDÜRLÜKLERİNE VERMELERİ GEREKEN YAZI ÖRNEĞİ

Sayı     :                                                                                                                      …/…/…

Konu   : Temsilci İsteği

………… VALİLİĞİNE

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

 

Kooperatifimizin ………… yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı; …/…/…. günü, saat …’de …… adresinde yapılacaktır.

 

Toplantının yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılmaması durumunda, Bakanlığınızdan yeniden temsilci isteminde bulunulacaktır.

 

Bilgi edinilmesini, genel kurul toplantısında Bakanlığınızdan …… adet temsilcinin hazır bulundurulmasını arz ederim.

 

 

Çağrıya Yetkili Kişilerin

İsim ve İmzaları

(En Az 2 Kişi)

 

KOOPERATİFİN    :

UNVANI                   :

TİCARET SİCİL NO            :

VERGİ NO                :

ORTAK SAYISI       :

TELEFON                 :

YAZIŞMA ADRESİ :

 

EKLERİ                               :

1-Çağrı için alınan kararın örneği,

2-Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge,

3-Toplantı gündemi,

4-Vezne alındısı,

5-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kooperatifler Ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olacaktır.),

6-Denetim Kurulu raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kooperatifler Ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olacaktır.),

7-Gerekli görülen diğer belgeler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir