Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Tarım İl Müdürlüğü İle Yapacağı Hibe Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi hk.

T.C.

MARDİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-2010-DVK-27 03/10/2011

Konu : Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Tarım İl Müdürlüğü

İle Yapacağı Hibe Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi hk.

İlgi : …tarih ve … havale nolu dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 5 inci Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında kuracağınız tesis için … Tarımsal Kalkınma Kooperatifiniz ile … Tarım İl Müdürlüğü arasında düzenlenecek hibe sözleşmesinden dolayı damga vergisinden muaf olup olmadığınız konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3 üncü maddesinde ise damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 15 inci fıkrasında, Tarım Satış Kooperatifleri ile Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; aynı tablonun “III-İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 10 uncu fıkrasında, tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 13 üncü maddesinde, yönetim kurulunun, ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınması durumunda, ortak tarafından çıkma dileğinin noter aracılığı ile kooperatife bildirileceği; 93 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin her nevi defterlerin ve ana sözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesinin her nevi harçtan ve damga vergisinden muaf olacağı; aynı fıkranın (e) bendinde ise, 13 üncü madde gereğince verilecek bildirinin damga vergisine, diğer harç ve resimlere tabi olmayacağı hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal amaçlı kooperatifler arasında yer alan tarımsal kalkınma kooperatiflerine bu Kanunda tanınan muafiyet, defter ve ana sözleşmeleri ile açılış tasdikleri ile ortaklıktan ayrılma bildirimine; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yer alan hüküm ise sadece Tarım Satış Kooperatifleri ile Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin muafiyetine ilişkin bulunmakta olup, taraf olduğu sözleşmeler bakımından tarımsal kalkınma kooperatiflerine tanınan herhangi bir muafiyet ya da istisna hükmü bulunmamaktadır.

Buna göre, kooperatifiniz ile Tarım İl Müdürlüğü arasında yapılacak hibe sözleşmesinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve verginin tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “III-İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 6009 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen 10 uncu fıkra uyarınca, tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahibi kooperatifiniz ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında söz konusu hükmün yürürlüğe girdiği 01/08/2010’dan sonra düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir