Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı​: B.09.1.TKG.0120001.010-06/ ​ 8/11/2010
Konu​: Online Başvuru ve SMS Yoluyla
Bilgilendirme
SATI HANIM
G E N E L G E NO:1714
​ 2010/21

İlgi : 26.07.2005 tarih, 2005/12 Sayılı Ön Başvuru Sistemi Genelgesi.

​İlgi genelge ile tapu sicilinde hak sahibi olan kişilerin bizzat veya temsilen tapu sicil müdürlüğünde yapacağı işlemler için gerekli belge asıllarını ibraz ederek ön başvuruda bulunulması ve başvurunun gerçek hak sahibi tarafından yapıldığı tesbit edildikten sonra, işlemlerin başvuru sırasına göre en kısa zamanda sonuçlandırılması amaçlanmıştır.
​Bilgi sisteminden daha fazla faydalanılarak vatandaşa verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile personelimizin çalışma ve iş üretme kapasitelerinin arttırılması amacıyla TAKBİS kapsamındaki tapu sicil müdürlüklerinde SMS yoluyla bilgilendirme ve Online Randevu Sistemi uygulamaya konulmuştur.

​Buna göre;
1-Talep sahiplerine internet üzerinden randevu alabilme imkanı sağlanmıştır.
2-İnternet üzerinden randevu alan kişiler almış oldukları randevu saatinde dairede hazır bulunmak koşuluyla bekletilmeden ön başvuru kabul masasına yönlendirilecektir.
3-Doğrudan Müdürlüğe müracaat eden vatandaşlarımız ise; danışma masasında görevli personel tarafından işlemler için gerekli belge asıllarının ön incelemesi yapılarak;
a-Gelen kişinin ilgilisi olup olmadığı,
b-Başvuru için gerekli olan evrakların eksiksiz olduğu tespit edildikten sonra sıra numarası verilerek ön başvuru masasına yönlendirilecektir.(Eksik evrakla yapılan başvurulara sıra numarası verilmeyerek eksiklikleri belirtilip tamamlanması sağlanacaktır.)
4-Ön Başvuru Kabul Masası; İnternet veya sıramatikten sıra numarası alarak gelen talep sahiplerinin belgelerini TAKBİS veri tabanındaki mevcut bilgiler doğrultusunda inceleyerek;
a-İşlem için gerekli belgelerin tam olması ve işlemin yapılmasına engel bir durumun bulunmaması halinde işlemi kabul edip iki nüsha “Başvuru İstem Belgesi” düzenleyerek ilgilinin imzasını alıp belgenin bir suretini ilgilisine, diğer sureti ile işlem evraklarını ilgili müdür/müdür yardımcısına havalesi yapılarak elektronik ortamda işlem başlatılacaktır.
b-İşlemin yapılmasına engel bir durumun (tedbir, haciz vs. gibi) bulunması halinde eksikliklerin sisteme girişi yapılarak “Başvuru İstem Belgesi” tek nüsha tanzim edilip, ilgilisinin de imzası alınarak eksikliklerin tamamlanması ve yeniden sıra numarası alarak gelmesi istenecektir.
5-Müdür/müdür yardımcısı tarafından işlemi hazırlayacak personele havale edilen işlemli evraklar evrakı müsbitesi (tapu kütüğü, işlem dosyası, resmi senet vs.) ile ilgili personele arşiv görevlisi tarafından teslim edilecektir.
½
__________________________________________________________________________________________
Dikmen Cad. No 14 Bakanlıklar-06100 ANKARA İrtibat: Tapu Dai.Baş.
Telefon: (0 312) 413 63 03 Fax: (0 312) 413 63 02
e-posta: tapudairesi@tkgm.gov.tr. Elektronik Ağ:www.tkgm.gov.tr.

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı​: B.09.1.TKG.0120001.010-06/​ ​ ../11/2010
Konu​: Online Başvuru ve SMS Yoluyla
Bilgilendirme

6-İşlemi yapacak personel sorumlu müdür/müdür yardımcısı ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak:
a-Hukuki bir engel bulunmadığı takdirde; en geç saat 14.00 e kadar işlemin tamamlanacağı (randevu) gün ve saat ilgilisine SMS ya da telefonla bildirilecektir.
b-İşlemi yapmaya engel hukuki bir durum tespit edilirse yine aynı yöntemle derhal ilgilisine bildirilerek müdürlüğe müracaat etmesi sağlanacaktır.
7-Tapu Harçları e-DEVLET üzerinden turkiye.gov.tr sayfasına ve ilgili banka şubelerine elektronik ortamda gönderildikten sonra talep sahiplerine TAKBİS üzerinden SMS ile gerekli bilgiler verilerek harçların tahsilatı sağlanacaktır.
8-Taraflar kendilerine verilen randevu saatinde gelmeleri halinde ilk gelen işlem öncelikle tamamlanmak suretiyle müdür/müdür yardımcısının huzurunda, işlemi hazırlayan memur tarafından akit alınarak işlem sonlandırılacaktır.(Fiziki mekanın uygun olduğu müdürlüklerde akdin alındığı alanla işlemlerin hazırlandığı alanlar ayrılacaktır)
9-Randevu saatinde gelinmediği takdirde talep sahipleri ile ilgili müdür/müdür yardımcısı tarafından yeni bir randevu saati belirlenerek işlemin tamamlanması sağlanacaktır.
Bölge Müdürlüklerimizce gerekli eğitim ve desteğin verilerek denetimlerin yapılması suretiyle Ön başvuru, SMS yoluyla bilgilendirme ve Online randevu sisteminin yukarıda belirtilen işlem basamakları doğrultusunda yerine getirilmesi sağlanacaktır.Uygulamanın tam olarak işleyişinden Daire Müdürleri ve Bölge Müdürlükleri birinci derecede sorumlu olacaklardır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür

DAĞITIM :
Merkez Birimlerine
Bölge Müdürlüklerine
2/2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir