Kooperatif Danışmanı Malı Müşavir Kemal OZMEN ‘ in kooperatifler kitabı Seçkin kitabevinde

20120107-082042.jpg

İçindekiler
Sunuş …………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Özgeçmiş ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
Kısaltmalar …………………………………………………………………………………………………………….. 20
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. KOOPERATİFÇİLİK NEDİR VE HANGİ GEREKÇELERDEN DOĞMUŞTUR ………………………….. 23
II. KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ ………………………………………………………………………….. 23
III. KOOPERATİFÇİLİĞİN YARARLARI ………………………………………………………………………….. 24
IV. KOOPERATİFÇİLİK İLKELERİ …………………………………………………………………………………. 25
A. Gönüllü ve Serbest Giriş-Çıkış İlkesi …………………………………………………………………………………. 25
B. Demokratik Yönetim İlkesi ………………………………………………………………………………………………. 26
C. Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi ……………………………………………………………………………………….. 26
D. Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi …………………………………………………………………………………………… 26
E. Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi………………………………………………………………………………. 26
F. Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi: ……………………………………………………………………………………… 27
G. Topluma Karşı Sorumluluk İlkesi: ……………………………………………………………………………………… 27
V. KOOPERATİFLERLE, ŞİRKETLER VE DERNEKLER ARASINDAKİ FARKLAR …………………….. 27
A. Kooperatiflerle, Şirketler Arasındaki Farklar ……………………………………………………………………….. 27
B. Kooperatiflerle, Dernekler Arasındaki Farklar ……………………………………………………………………… 27
VI. KOOPERATİF TÜRLERİ ………………………………………………………………………………………… 28
VII. KOOPERATİFLERİN MEVZUAT İÇİNDEKİ YERİ ………………………………………………………… 29
VIII. DEVLET VE KOOPERATİFÇİLİK …………………………………………………………………………….. 31
IX. KOOPERATİFLERİN SORUNLARI …………………………………………………………………………… 33
A. Finansman Sorunu ………………………………………………………………………………………………………… 33
B. Mevzuat Sorunu ……………………………………………………………………………………………………………. 34
C. Arsa Sorunu ………………………………………………………………………………………………………………… 34
D. Kalite Sorunu ……………………………………………………………………………………………………………….. 34
E. Zaman Sorunu ………………………………………………………………………………………………………………. 35
F. Denetim Sorunu …………………………………………………………………………………………………………….. 35
G. Diğer Sorunlar ………………………………………………………………………………………………………………. 35
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
I. HAZIRLIK İŞLEMLERİ …………………………………………………………………………………………….. 37
12 Kooperatifler
II. İZİN ………………………………………………………………………………………………………………….. 38
III. TESCİL VE İLAN………………………………………………………………………………………………….. 38
IV. TESCİL VE İLANDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:………………………………………………. 39
V. ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ………………………………………………………………………………… 40
VI. KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KURULUŞU ……………………………………………………………….. 41
VII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ……………………………………………………………………………… 43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK İŞLEMLERİ
I. ORTAK OLMA YOLLARI …………………………………………………………………………………………. 51
A. Kooperatifin Kurucu Ortağı Olarak Ortak Olunması ………………………………………………………………. 51
B. Kooperatifin Kurulmasından Sonra Ortak Olunması ……………………………………………………………… 52
C. Ortaklığın Devir Alınması Yoluyla Ortak Olunması ……………………………………………………………….. 52
D. Veraset Yoluyla Ortak Olunması ……………………………………………………………………………………….. 53
E. Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olunması …………………………………………………………… 54
II. ORTAKLIĞA KABUL ……………………………………………………………………………………………… 54
III. ORTAKLIK KONUMU ……………………………………………………………………………………………. 56
A. Ortaklık Dosyası ……………………………………………………………………………………………………………. 57
B. Ortaklar Defteri ……………………………………………………………………………………………………………… 57
C. Ortaklık Senedi ……………………………………………………………………………………………………………… 58
D. Ortaklık Cüzdanı …………………………………………………………………………………………………………….. 59
E. Ortaklar Listesi ………………………………………………………………………………………………………………. 59
F. Cari Hesap Durumu ………………………………………………………………………………………………………… 60
IV. ORTAKLARIN ÖDEMELERİ …………………………………………………………………………………… 60
A. Sermaye Payı ………………………………………………………………………………………………………………. 60
B. İnşaat Payı…………………………………………………………………………………………………………………… 61
C. Aidat …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
D. Kaydiye ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
E. Gecikme Farkı ………………………………………………………………………………………………………………. 62
F. Şerefiye Payı ………………………………………………………………………………………………………………… 63
G. Diğer Ödemeler …………………………………………………………………………………………………………….. 63
V. ÖDEMELER İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI ………………………………………………………….. 64
VI. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ………………………………………………………………. 65
A. Ortakların Hakları …………………………………………………………………………………………………………… 65
B. Ortakların Yükümlülük ve Sorumlulukları ……………………………………………………………………………. 69
VII. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ ……………………………………………………………………………….. 70
A. Ortaklıktan Çıkma ………………………………………………………………………………………………………….. 70
B. Ortaklıktan Çıkarılma ……………………………………………………………………………………………………… 71
C. Ortaklığın Devri ……………………………………………………………………………………………………………… 77
D. Ortağın Ölümü ………………………………………………………………………………………………………………. 78
VIII. GÖREV VEYA HİZMETİN SONA ERMESİ ……………………………………………………………….. 78
İçindekiler 13
IX. ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA ………………………………………………………… 79
X. SABİT (PEŞİN) FİYATLI ORTAKLIK KAYDI ………………………………………………………………… 80
XI. YAPI KOOPERATİFLERİNE ORTAK OLUR İKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ………………. 81
A. Kooperatifin, Tescil Edilerek Tüzel Kişilik Kazanıp Kazanmadığı İncelenmelidir …………………………. 81
B. Kooperatif Anasözleşmesinin Temin Edilerek İncelenmesi Gerekmektedir ………………………………. 81
C. Kooperatifin Yöneticileri, Denetçileri Ve Kurucuları Bilinmelidir ……………………………………………… 81
D. Kooperatife Ortak Olacak Kişiler Ortaklık Koşullarını Taşımalıdırlar …………………………………………. 82
E. Kooperatifin Tanıtımı İçin Yapılan Reklam, Broşür, İlan Vs.’de Yer Alan Bilgilerin Doğru Olup
Olmadığı ve Genel Kurul Kararına Dayanıp Dayanmadığı Araştırılmalıdır ………………………………… 82
F. Kooperatifin Ortak Sayısı Bilinmelidir ………………………………………………………………………………… 82
G. Ödemelerle İlgili Bilgi Sahibi Olunmalıdır……………………………………………………………………………. 82
H. Ödemelerin Banka Hesaplarına Yapılması ………………………………………………………………………….. 83
İ. Kooperatifin Ortak Yapısı Öğrenilmeye Çalışılmalıdır …………………………………………………………….. 83
J. Arsanın Olup Olmadığı İncelenmelidir ……………………………………………………………………………….. 83
K. Kat karşılığı İnşaat Yaptırılması Halinde Arsa Sahiplerine Verilecek Taşınmazlara Ortak
Kayıt Edilmemelidir ……………………………………………………………………………………………………….. 83
L. İnşaata Başlamış İse, İnşaat Ruhsatının Olup Olmadığı Araştırılmalıdır …………………………………… 83
M. Devirlerde, Devreden Ortağın Borcu ve/veya Kooperatife Karşı Bir Anlaşmazlığının Olup
Olmadığı İncelenmelidir………………………………………………………………………………………………….. 84
N. Kooperatiflerde Ortak Adına Tapu Tescili Yapıldıktan Sonra İşyeri Devirlerinde Ayrıca
Ortaklık Devrinin De Yapıldığı Belirtilmelidir ……………………………………………………………………….. 84
O. Yöneticilerin ve Kurucuların Daha Evel İnşaat Müteahhidi, Yada Yap-Sat Yöntemi İle İş
Yapan Kişiler Olup Olmadığı Bilinmelidir ……………………………………………………………………………. 84
Ö. Kooperatiflerde Yedek Ortaklığın Olmayacağının Bilinmelidir ………………………………………………… 84
P. Kooperatife Ortak Olan Kişilerin Ortaklık Senedini, Yada Ortaklık Cüzdanını Almaları
Gerekmektedir ……………………………………………………………………………………………………………… 85
XII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ……………………………………………………………………………… 85
A. Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali İle İlgili Yargıtay Kararları ……………………………………………….. 85
B. Ortaklığın Devri ile İlgili Yargıtay Kararları ………………………………………………………………………… 143
C. Çıkan veya Çıkarılan Ortaklara Geri İadeler İle İlgili Yargıtay Kararları ……………………………………. 152
D. Konut veya İşyeri Verilemeyen Kişiye Ödenecek Tazminat İle İlgili Yargıtay Kararları ………………. 164
E. İhraca Gerekçe Teşkil Etmeyen Ödemeler ile İlgili Yargıtay Kararları …………………………………….. 174
F. Tebliğatlarla İlgili Yargıtay Kararları …………………………………………………………………………………. 175
G. Ortaklıkla ile İlgili Diğer Yargıtay Kararları ………………………………………………………………………… 176
XIII. İLGİLİ MEVZUAT …………………………………………………………………………………………….. 207
Bakanlık Yazıları ………………………………………………………………………………………………………………. 207
XIV. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ …………………………………………………………………………… 210
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL
I. GENEL KURUL YAPMAYA YETKİLİ ORGANLAR ……………………………………………………….. 225
II. GENEL KURULA ÇAĞRI ZAMANI VE SÜRESİ ………………………………………………………….. 225
III. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI …………………………………………………………………………….. 226
A. Genel Kurula Hazırlık Çalışmaları …………………………………………………………………………………….. 226
14 Kooperatifler
B. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Hazırlanması ………………………………………………………. 233
C. Denetçiler Raporunun Hazırlanması ………………………………………………………………………………… 233
D. Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı Hesabının Hazırlanması ……………………………………………. 234
E. Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin Hazırlanması…………………………………………………………. 235
F. Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması ……………………………………………………………………………………… 236
G. Gündemde Yer Alan Konulara Ait Diğer Belgelerin Hazırlanması ………………………………………….. 237
IV. GENEL KURULLARDA ÇOĞUNLUK (NİSAP)…………………………………………………………… 238
V. GENEL KURULLARDA OY KULLANMA VE VEKALET ………………………………………………… 238
VI. GENEL KURULLARIN ERTELENME NEDENLERİ ……………………………………………………… 241
VII. GENEL KURULLARIN İPTAL NEDENLERİ ……………………………………………………………… 242
VIII. DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ ………………………………………………………………………. 242
IX. GENEL KURUL GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR ………………………………………………………. 243
X. GENEL KURULDAN SONRA YAPILAN ÇALIŞMALAR ………………………………………………. 245
XI. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI …………………………………………………………………………….. 246
XII. İLGİLİ MEVZUAT ……………………………………………………………………………………………… 299
Bakanlık Yazıları ………………………………………………………………………………………………………………. 299
XIII. YAZIŞMA BELGE ÖRNEKLERİ ……………………………………………………………………………. 306
BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 327
II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU …………………………………………………… 329
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNA AİT KONULAR …………………………. 330
IV. MURAHHAS ÜYELİK …………………………………………………………………………………………. 337
V. KOOPERATİF GENEL MÜDÜRLERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ ………………………………………… 338
VI. KOMİSYONLAR ………………………………………………………………………………………………… 340
VII. KOOPERATİFLERDE YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA DÜZENİ …………………………………. 341
VIII. SÖZLEŞMELER ……………………………………………………………………………………………….. 343
IX. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI …………………………………………………………………………….. 344
X. İLGİLİ MEVZUAT ……………………………………………………………………………………………….. 361
ALTINCI BÖLÜM
DENETİM KURULU
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 381
II. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ …………………………………………………………………………………. 382
III. DENETÇİ SEÇİLME KOŞULLARI …………………………………………………………………………… 383
IV. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI …………………………………………………………………………….. 385
V. İLGİLİ MEVZUAT ……………………………………………………………………………………………….. 387
Bakanlık Yazısı: ………………………………………………………………………………………………………………. 387
İçindekiler 15
YEDİNCİ BÖLÜM
ARSA
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 393
II. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ……………………………………………………………………………… 395
III. İLGİLİ MEVZUAT ……………………………………………………………………………………………….. 397
Bakanlık Yazısı ……………………………………………………………………………………………………………….. 397
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İHALE VE TEMİNAT
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 401
A. İhale Yöntemleri………………………………………………………………………………………………………….. 403
B. İhale Çalışmaları ………………………………………………………………………………………………………….. 403
II. TEMİNAT …………………………………………………………………………………………………………. 404
A. Teminat Alma Nedenleri ……………………………………………………………………………………………….. 405
B. Teminat Olarak Alınacak Değerler…………………………………………………………………………………… 405
C. Teminat Çeşitleri ve Oranları ………………………………………………………………………………………….. 406
D. Teminat Alma Zamanları……………………………………………………………………………………………….. 406
E. Kesin Teminatın Artması ……………………………………………………………………………………………….. 407
F. Kesin Teminatın Geri Verilme Koşulları …………………………………………………………………………….. 407
III. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ………………………………………………………………………………………… 407
DOKUZUNCU BÖLÜM
İNŞAAT
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 411
A. İnşaat Sözleşmesinin Hazırlanması …………………………………………………………………………………. 411
B. İnşaat Sözleşmesinin Unsurları ………………………………………………………………………………………. 412
C. Sözleşmenin Şekli ve Tarafları ……………………………………………………………………………………….. 413
D. Yüklenicinin Borçları …………………………………………………………………………………………………….. 413
1. Kooperatif İnşaatının Dürüstlükle Yapılması …………………………………………………………………………………….413
2. Kooperatif İnşaatının Özenle Yapılması …………………………………………………………………………………………..414
3. Yüklenicinin İşi Bizzat Kendisinin Yapması Veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırılması ……………………………..414
4. Yüklenicinin Kaliteli İnşaat Malzemesi Kullanması ……………………………………………………………………………415
5. Yüklenicinin Çalışma Araçlarını ve Aletlerini Sağlama Borcu ……………………………………………………………..415
6. Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu ……………………………………………………………………..415
7. Yüklenicinin Sözleşmeye Uyma Borcu ……………………………………………………………………………………………417
8. Yüklenicinin Projeyi Uygulama Borcu …………………………………………………………………………………………….417
9. Yüklenicinin Teslim Borcu …………………………………………………………………………………………………………….417
10. Yüklenicinin Bozuklukları Giderme Borcu ………………………………………………………………………………………417
E. Kooperatifin Borçları …………………………………………………………………………………………………….. 418
1. İşyeri Teslim Borcu …………………………………………………………………………………………………………………….418
2. Ücret (Bedel) Ödeme Borcu ………………………………………………………………………………………………………….418
3. Kredi Alma Koşullarının Yerine Getirilmesi Ve Erken Alınması Borcu …………………………………………………..419
4. Yükleniciye Rahat Çalışma Ortamı Hazırlama Borcu………………………………………………………………………….419
5. Yapılan İşleri Teslim Alma Borcu …………………………………………………………………………………………………..420
16 Kooperatifler
F. Hakedişlerin Düzenlenmesi ……………………………………………………………………………………………. 420
G. İnşaat Yapım Yöntemleri ……………………………………………………………………………………………….. 421
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ………………………………………………………………………………………. 421
A. Kooperatifin kendi arsasını kat karşılığı (konut veya işyeri) yapımcı firmalara vermesi: …………… 421
B. Kooperatifin Üçüncü Kişi Veya Firmalara Ait Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapması ………….. 422
III. İLGİLİ YARGI KARARLARI …………………………………………………………………………………… 422
ONUNCU BÖLÜM
ŞEREFİYE VE DAĞITIM
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 455
A. Konutların ya da İşyerlerinin Site İçindeki Yeri ………………………………………………………………….. 456
B. Konutların ya da İşyerlerinin Yapı Durumu ……………………………………………………………………….. 456
C. Konutların ya da İşyerlerinin Diğer Özellikleri ……………………………………………………………………. 456
II. ŞEREFİYE KOMİSYONU ………………………………………………………………………………………. 456
III. ŞEREFİYE RAPORUNUN HAZIRLANMASI …………………………………………………………….. 458
IV. ŞEREFİYE RAPORUNA YAPILAN İTİRAZ ………………………………………………………………. 459
V. GEÇİCİ MALİYETİN BELİRLENMESİ ………………………………………………………………………. 460
VI. İŞYERİ KESİN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ ……………………………………………………. 460
VII. DAĞITIM (KUR’A VE/VEYA TERCİHLİ TAHSİS) ……………………………………………………… 461
VIII. İLGİLİ YARGI KARARLARI …………………………………………………………………………………. 462
IX. YAPI KOOPERATİFLERİ KUR’A YÖNETMELİĞİ ……………………………………………………….. 473
ONBİRİNCİ BÖLÜM
FERDİLEŞME
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 475
II. FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI ……………………………………………………………………………….. 475
III. FESİH VE TASFİYE …………………………………………………………………………………………….. 477
IV. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ …………………………………………………………………………. 478
V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ……………………………………………………………………………… 480
VI. BAKANLIK YAZILARI …………………………………………………………………………………………. 492
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME KOOPERATİFİ OLARAK
AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 497
İçindekiler 17
A. Yapı Kooperatiflerinin Amacını Gerçekleştirdikten Sonra İşletme Sürecinde Kooperatifin
Yönetilmesi İçin Amaç Ve Tür Değişikliği Yapması ……………………………………………………………. 497
B. Yapı Kooperatiflerinde İşyeri Sayısının Yeterli Olmaması Nedeniyle İşletme Kooperatifine
Dönüşmesi: ……………………………………………………………………………………………………………….. 504
C. Kooperatif Eliyle veya Değişik Şekillerde Yapılaşan Yapı Topluluklarının (Konut ve/veya
İşyerlerinden Oluşan Site Özellikle Yerlerin) Yönetim Hizmetlerinin Görülmesi İçin Yeni
İşletme Kooperatifi Kurulması: ………………………………………………………………………………………. 505
II. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ……………………………………………………………………………… 506
III. ÖZELGELER ……………………………………………………………………………………………………… 507
İKİNCİ BÖLÜM
YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET OLARAK
AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 509
A. Kooperatifin Doğrudan Anonim Şirkete Dönüşmesi …………………………………………………………… 509
B. Kooperatifin Bir Anonim Şirket Kurarak (Veya Mevcut Bir Anonim Şirketle) Bu Anonim
Şirketle Birleşmesi ………………………………………………………………………………………………………. 516
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 517
II. KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM PLANI ……………………………………………… 518
III. Toplu Yapı Site Yönetim Planının Hazırlanması ………………………………………………………. 519
A. Bağımsız Bölümlerin Yönetim Tarzı …………………………………………………………………………………. 520
B. Bağımsız Bölümlerin Kullanma Maksat ve Şekli………………………………………………………………… 520
C. Yönetici ve Denetici Ücretleri ………………………………………………………………………………………… 520
D. Diğer Hususlar …………………………………………………………………………………………………………….. 520
IV. YAPI KOOPERATİFLERİNİN SORUMLULUĞUNDA İNŞAATI GERÇEKLEŞTİRİLEN
KONUT YADA İŞYERLERİ İÇİN YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASINDA (İSKAN VEYA
İŞLETME AŞAMASINDA) TERCİH EDİLECEK HUKUKİ STATÜNÜN DİKKATE
ALINMASI ……………………………………………………………………………………………………….. 521
V. GİDERLERE KATILMA ………………………………………………………………………………………… 523
VI. YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ …………………………………………………………………. 525
VII. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER……………………………………………………………………………………….. 527
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
MUHASEBE
I. MUHASEBENİN TANIMI VE AMACI ………………………………………………………………………. 533
18 Kooperatifler
II. MUHASEBECİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA KURALLARI, ÖZELLİKLERİ VE KİŞİLİĞİ …………. 534
A. Hesaplara İlişkin Görevleri …………………………………………………………………………………………….. 535
B. Mali görevleri ……………………………………………………………………………………………………………… 535
C. Yönetim Görevleri ………………………………………………………………………………………………………… 535
D. Çalışanlarla İlgili Görevleri ……………………………………………………………………………………………… 536
E. Muhasebecilerin Çalışma Kuralları ………………………………………………………………………………….. 536
F. Muhasebecilik Mesleğinin Özellikleri ……………………………………………………………………………….. 537
G. Muhasebecinin Kişiliği ………………………………………………………………………………………………….. 537
III. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE UYGULAMASI …………………………………………….. 537
A. Düzenlemenin Kapsamı ………………………………………………………………………………………………… 537
B. Düzenlemenin Amacı ……………………………………………………………………………………………………. 541
C. Tekdüzen Hesap Planına Uymamanın Yaptırımı ………………………………………………………………… 541
IV. YAPI KOOPERATİFLERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI ………………………. 541
A. Kuruluş İşlemlerine Ait Muhasebe Kayıtları ……………………………………………………………………… 543
B. Tahsilatlara Ait Muhasebe Kayıtları ………………………………………………………………………………… 544
C. Harcamalara Ait Muhasebe Kayıtları ………………………………………………………………………………. 559
V. YIL SONU İŞLEMLERİ …………………………………………………………………………………………. 564
VI. YEDEK AKÇE AYRIMI ………………………………………………………………………………………… 569
VII. BİLANÇO ………………………………………………………………………………………………………… 570
A. Bilanço İlkeleri …………………………………………………………………………………………………………….. 570
B. Bilanço Düzenleme Kuralları…………………………………………………………………………………………… 573
C. Bilançonun Biçimsel Yapısı ……………………………………………………………………………………………. 573
D. Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar……………………………………………………………………………. 574
VIII. ENVANTER ……………………………………………………………………………………………………. 574
IX. BÜTÇE ……………………………………………………………………………………………………………. 576
X. YAPI KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ……………………………….. 582
XI. YAPI KOOPERATİFLERİNDE DEFTERLERLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR ……….. 586
XII. MUHASEBE İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR …………………………………………….. 587
XIII. YAPI KOOPERATİFLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL ÖNERİ …… 589
XIV. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI …………………………………………………………………………… 592
İKİNCİ BÖLÜM
YAPI KOOPERATİFLERİNDE VERGİLEME
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 613
II. VERGİ USUL KANUNU ………………………………………………………………………………………… 614
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 614
III. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU …………………………………………………………………………… 616
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 616
B. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ………………………………………………………………………………….. 617
C. İlgili Mevzuat ………………………………………………………………………………………………………………. 620
IV. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ………………………………………………………………………. 654
İçindekiler 19
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 654
B. İşyeri Yapı Kooperatifleri ……………………………………………………………………………………………….. 654
C. Konut Yapı Kooperatifleri ……………………………………………………………………………………………….. 655
D. İlgili Mevzuat ………………………………………………………………………………………………………………. 668
V. GELİR VERGİSİ KANUNU …………………………………………………………………………………….. 703
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 703
B. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi …………………………………………………….. 704
C. Kooperatif Taşınmazlarının Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ………………………………………………. 705
D. Kooperatif Ortaklarının, Ortaklık Hakkını Devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısındaki
Durumu …………………………………………………………………………………………………………………….. 705
E. İlgili Mevzuat………………………………………………………………………………………………………………. 707
VI. DAMGA VERGİSİ KANUNU ………………………………………………………………………………… 712
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 712
B. Belli Para Üzerinden Vergileme ………………………………………………………………………………………. 713
VII. EMLAK VERGİSİ KANUNU…………………………………………………………………………………. 715
A. Genel Bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 715
B. İlgili Mevzuat ve Kaynak ……………………………………………………………………………………………….. 717
VIII. HARÇLAR KANUNU ………………………………………………………………………………………… 719
A. Genel bilgi …………………………………………………………………………………………………………………. 719
B. İlgili Mevzuat ve Kaynak ……………………………………………………………………………………………….. 721
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPI KOOPERATİFLERİNDE SİGORTA
I. GENEL BİLGİ ……………………………………………………………………………………………………… 725
II. İNŞAATIN EMANET YÖNTEMİYLE YAPILMASI ………………………………………………………. 725
III. İNŞAATIN İHALE YÖNTEMİYLE YAPILMASI ………………………………………………………….. 727
IV. İLGİLİ MEVZUAT ………………………………………………………………………………………………. 728
A. Genelge …………………………………………………………………………………………………………………….. 728
1. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler ……………………………………………………….730
2. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı İşler …………………………………………………….731
3. Danışmanlık Hizmet İhaleleri ………………………………………………………………………………………………………..735
4. Nakliye İşleri ile Personel/Öğrenci Taşıma İşleri ………………………………………………………………………………735
5. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri …………………………………………………………………..735
6. İş ve İşlemlerin Yürütülmesi ve Süreler …………………………………………………………………………………………..736
B. Yönetmelik …………………………………………………………………………………………………………………. 738
C. Tebliğ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 745
KOOPERATİFLER KANUNU ……………………………………………………………………………………… 769
Kavram Dizini ……………………………………………………………………………………………………….. 797

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir