Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 10659

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 10659

 

Karar Tarihi:04.09.2023 Kurulun 04.09.2023 tarihli toplantısında, 31.08.2023 tarih ve E-24049440- 010.03-94113 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında alınan 7/7/2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararı ile 21/10/2022 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararı (Kurul Kararları) uyarınca uygulanan kredi kullandırım sınırlamalarına ilişkin olarak;

1- Belgelerin, süresi içerisinde veya 7/7/2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararında belirlenen usule uygun olarak tevdi edilmemesi (yabancı para (YP) nakdi varlık tespiti kredi kullandırım tarihinde ya da kredi kullandırılmış sayılan tarihte yapılmayan, belgeleri Kurul Kararları uyarınca yetkisiz kişiler tarafından imzalanan vs.) sebebiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine (Risk Merkezi) bildirilen, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerden, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (Şirket) Kurul Kararları uyarınca kredi kullandırılan ya da kredi kullandırılmış sayılan tarihler itibarıyla durumlarının Kurul Kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya Şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadığını Kurul Kararlarına uygun içerikte hazırlanan ve ilgisine göre bağımsız denetim kuruluşlarınca, yeminli mali müşavir (YMM) ya da serbest muhasebeci mali müşavirlerce (SMMM) onaylanan belgeler ile kredi ilişkisi içinde bulunulan tüm bankalara, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarına iletmeleri halinde, Risk Merkezine iletilen kayıtlarının “Süre ve içerik aykırılıklarının giderilmesi” koduyla güncellenmesine ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasına,

2- Belgeler uyarınca YP nakdi varlıklarının Türk Lirası (TL) cinsinden karşılığının Kurul Kararları kapsamında belirlenen eşik tutarların üzerinde olduğunun ve YP nakdi varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının Kurul Kararları kapsamında belirlenen eşik değerleri aştığının ya da bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespit edilmesi sebepleriyle Risk Merkezine bildirilen Şirketlerin; a) Mevcut durumlarının 21/10/2022 tarih ve 10389 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini Kurul Kararlarına uygun içerikte hazırlanan ve ilgisine göre bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da YMM’lerce onaylanan belgeler üzerinden kredi ilişkisi içinde bulunulan tüm bankalara, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarına iletmeleri ve b) Aykırılığın giderildiğinin belgelendirildiği tarih ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap döneminin başlangıç tarihi arasındaki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamaları ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap dönemi içerisindeki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamalarının 21/10/2022 tarih ve 10389 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacağını kredi ilişkisi içinde bulunulan tüm bankalara, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarına beyan ve taahhüt etmeleri durumunda Şirketler hakkında Risk Merkezine bildirilen kayıtların “Kurul Kararlarında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılığın giderilmesi” koduyla güncellenmesine ve bu kapsamda Şirketlere uygulanan yaptırımların kaldırılmasına, c) (b) fıkrası uyarınca verdiği beyan ve taahhüdünün doğruluğunu gösteren Kurul Kararlarına uygun içerikte hazırlanan ve ilgisine göre bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da YMM’lerce onaylanan belgeleri ilgili üç aylık hesap dönemini izleyen ayın son iş günü akşamına kadar kredi ilişkisi içinde bulunulan tüm bankalara, finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarına iletmelerine, ç) (b) fıkrası uyarınca verdiği beyan ve taahhüdün hatalı ya da gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması durumunda, “Kurul Kararlarında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılığın giderilmesinde hatalı ve gerçeğe aykırı beyan” kodlu aykırılık bildirimlerinin Risk Merkezi ile paylaşılmasına, Kurul Kararlarında belirtilen yaptırımların bu aykırılığın bildirildiği tarihten itibaren kesintisiz olarak altı ay boyunca uygulanmasına ve Şirketlerin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen usul ve esaslar kapsamında aykırılık kaldırılma talebinin tekrarının ancak bahse konu altı ay sonrasında dikkate alınmasına, d) Bahse konu Şirketlerin, işbu Karar kapsamında aykırılıklarını gidererek iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamalarına ilişkin beyan ve taahhütlerini onaylayan belgeleri ((c) fıkrasında sayılan belgeler) sunacakları süre boyunca TL cinsinden yeni bir nakdi kredi kullanmaları durumunda Kurul Kararlarında belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilave belge vermelerinin gerekli olmamasına,

3- 28/9/2022 tarih ve 10348 sayılı Kurul Kararı uyarınca Risk Merkezi tarafından toplanan bilgilere ek olarak, “Süre ve içerik aykırılıklarının giderilmesi”, “Kurul Kararlarında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılığın giderilmesi” ve “Kurul Kararlarında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılığın giderilmesinde hatalı ve gerçeğe aykırı beyan” koduyla ilave bilgilerin üyelerden toplanmasına ve üyeler ile paylaşılmasına,

4- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir