Tapu Dağıtım Sürecine Girmiş Kooperatiflerde Tasfiye Halinde Unvanı Eklenmesi Nedeni ile Ayrıca Tapu Harcı talep edilemez

Tapu Dağıtım Sürecine Girmiş Kooperatiflerde Tasfiye Halinde Unvanı Eklenmesi Nedeni ile Ayrıca Tapu Harcı talep edilemez

(Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23 md.; Değişik: 25/12/2003 – 5035/31 md.) Anonim,
eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı,
birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Değişik parantez içi hüküm: 15/7/2016-
6728/33 md.) (Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek
kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek
kefaletler dâhil) bankalar, finansman şirketleri, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin
işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir