Ana sözleşmede faaliyet alanı inşaat yapımı yazan firma katma değer vergisi istisnasından faydalanabilir mi

Tarih : 04.02.2019
Yayın Dönemi : Mart 2019

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 41931384-130[17-2017-29]-5846

Tarih: 04.02.2019

Konu: Depo olarak kullanılan şirkete ait arsanın şirket ortağına satışında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin asıl faaliyet konusunun inşaat malzemeleri alım satımı olduğu, 8/9/2015 tarihinde Şirket adına bir arsa satın alındığı, bu arsanın 6/2/2017 tarihinde depo olarak kullanılmaya başlandığı belirtilerek, söz konusu arsanın Şirket ortağına devrinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa göre KDV’den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

– 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV’den istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisse teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde, satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanabilmesi için bu kıymetlerin kurumların aktiflerinde, asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerektiği, ancak istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Tebliğin aynı bölümünde konuya ilişkin verilen örneklerden birine aşağıda yer verilmiştir.

“Örnek 1: Gayrimenkul kiralaması faaliyeti ile iştigal eden (M) Ltd. Şti. aktifinde iki tam yıl süre ile bulunan taşınmazı satışa çıkarmıştır.

Söz konusu satış işlemi şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olması kaydıyla 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. Ancak taşınmazın şirket faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş bir taşınmaz olmayıp şirketin faaliyet konusu olan kiralamalarda kullanılan taşınmazlardan olması halinde, taşınmazın satışı genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.”

8/2/2012 tarih ve 8001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunan Şirket ana sözleşmesinin 3 üncü maddesinde şirketin amaç ve konularının, “Resmi ve özel kuruluşların veya şahısların arsaları üzerinde yapılacak her türlü inşaatlarda taahhütlerde bulunmak, daire karşılığı kendi gayrimenkulleri üzerinde yapacağı inşaatlarla ilgili etüd, proje, mühendislik, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir, bu gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, alır, satar, devir ferağ verebilir, fabrikalar, karayolları, demiryolları, denizyolları, istasyonlar, hava meydanları, limitler, garaj ve otoparkları, çarşı, mağaza, büro, depo, pasaj ve iş yerleri inşaatlarını yapmak …” olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, Şirket adına 8/9/2015 tarihinde satın alınan ancak, 6/2/2017 tarihinde depo olarak kullanılmaya başlandığı belirtilen arsanın, ticareti yapılmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmaz kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolaysıyla, söz konusu arsanın Şirket ortağına devri işleminde, KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün olmayıp, KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir