2018 yılında kooperatiflere sağlanan avantajlar-Evren özmen

15.2.2018 tarihli ve 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete) ile; 

 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 26’ncı maddesinde yapılan değişiklikle, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinin, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunması sağlanmıştır.
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle; kuruluş aşamasında, kooperatiflerce tutulacak defterlerin kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi hususu düzenlenerek kooperatiflerin kuruluş masrafları azaltılmış, bürokratik işlemler azaltılmıştır.
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinde yapılan değişiklikle harç muafiyeti kapsamına kooperatifler de dahil edilmiştir.
 • Ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 ve 89’uncu maddelerinde değişiklik yapılarak önceden noter onayı gerektiren işlemlerin ticaret sicil müdürlükleri bünyesinde yapılabilmesi sağlanarak kuruluş ve yönetim masrafları azaltılmıştır.
 • Bakanlıklara verilen yetkiyle daha kuruluş aşamasında etkin kooperatif yapılanmaların oluşturulabilmesine imkân sağlanmıştır.

28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15/03/2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete) ile;

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle kooperatiflerde iflas erteleme kaldırılarak yerine konkordato sistemi getirilmiştir. Böylece yönetim kurulu üyelerinin talepleriyle mali durumu düzeltilebilecek kooperatiflerin tekrar ticari hayata dönebilmelerine imkân tanınmıştır.

21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete) ile;

 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna getirilen Ek Madde 5 ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerince Hazineye ait taşınmazların yirmi yıl süreyle doğrudan kiralanması imkânı getirilmiştir.

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete) ile 
Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7061 sayılı Kanunla kooperatiflerin yıllardır yaşadığı birçok sorun çözülmüştür.
Bu çerçevede:

 • 7061 sayılı Kanun’un 62’inci maddesi kapsamında; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 6’ıncı maddesine eklenen Ek 11’inci fıkra ile kooperatiflerin “tütün ticaret yetki belgesi” almalarına ve “sarmalık kıyılmış tütün tesisi” kurabilmelerine imkân sağlanmıştır.
 • 7061 sayılı Kanunun 88’inci maddesi kapsamında; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde değişiklik yapılarak ortak içi/ortak dışı işlemler yeniden tanımlanmış ve kooperatiflerin mali mevzuatta yer alan düzenlemeler nedeniyle yaşadıkları sorunlar giderilmiştir. Böylelikle kooperatiflerin ortak dışı yaptıkları tek bir işlemle muafiyetlerini kaybetmeleri engellenmiş, bu işlemleri farklı şekilde muhasebeleştirme imkânı sağlanmıştır.
 • 7061 sayılı kanunun 89’uncu maddesi kapsamında; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan değişiklikle, Kanunun 4’üncü maddesinde getirilen yeni düzenlemeyle bağlantılı olarak risturn istisnası yeniden düzenlenmiştir.
 • 7061 sayılı Kanun’un 109’uncu maddesi kapsamında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16’ıncı maddesine eklenen üçüncü fıkrayla; ortak sayısı en az beş yüz olan kooperatif veya kooperatif birliklerinin payların çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların payları “halka arz olunmuş” sayılarak bu anonim şirketler Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi kılınarak, daha açık ve şeffaf bir yapıya sahip olabilmeleri sağlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir