Kooperatif ile tacir olmayan kişi arasındaki davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacaktır.

KOOPERATİFİN TARAF OLDUĞU DAVA •

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Kooperatif ile tacir olmayan kişi arasındaki davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılacaktır.

Y. 23 HD., E. 2017/180, K. 2017/170, T. 13.1.2017 Davacı vekili, dava dilekçesinde müvekkilinin davalılar dahil … ortağı ile birlikte … …. mevkiinde bulunan taşınmazın malikleriyle birlikte dü- zenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını; arsa sahipleri tarafından müvekkili aleyhine başka dosya üzerinden alacak davası açıldığını; müvekkilinin … yapı ortağından hisseleri oranında daha önce ödediği paranın kendisine ödenmesini talep ettiğini, ancak davalıların ödemeye yanaşmadıklarını, davalılardan hisseleri oranında ….616,00 TL alacağının kanuni faizi ile birlikte ayrı ayrı rücûen tahsilini, mahkeme masraflarının ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, usule ilişkin olarak mahkemenin görevine itiraz etmiş ve eldeki davanın…. …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/445 esas sayılı dosyası ile birleştirilerek görülmesini talep etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacının kooperatif, davalıların ise tacir olmayan gerçek kişiler olduğu; davacının dayanağının arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin devri, sözleşmenin kısmen iptali davası olduğu; davaya konu uyuşmazlıkta TBK’nın 470 vd. hükümlerinin uygulanacağı; söz konusu davada taraflardan birisi tacir olmadığından nisbi ticari dava olmadığı, uyuşmazlığın konusunun Türk Ticaret Kanununda düzenlenen bir konu olmadığından cihetle de mutlak ticari dava olmadığı; uyuşmazlık konusuna Asliye Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair yasal bir düzenlemenin de bulunmadığı, söz konusu uyuşmazlığın ticari dava olmadığı ve haliyle Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevinde olmadığı; ….06.2012 tarihli 6335 sayılı Yasa’nın …. maddesi ile değiştirilen TTK’nın …/…. maddesi uyarınca, Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer mahkemeler arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümlerinin uygulanacağı; HMK’nın 114/…-c maddesi hükmü gereğince göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğundan, davanın HMK’nın 115/…. maddesi hükmü gereğince usulden reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları- nın reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, ….01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir