Kooperatif ile ortaklar arasında veya ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıklarından doğan davalara Ticaret Mahkemesinde bakılacaktır.

KOOPERATİFİN DAVALARI •

TİCARET MAHKEMESİ ÖZET: Kooperatif ile ortaklar arasında veya ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıklarından doğan davalara Ticaret Mahkemesinde bakılacaktır. Y. 23 HD., E. 2017/480, K. 2017/360, T. 13.2.2107

Davacı vekili, … Öğretim Üyeleri için kurulmuş bulunan davalı kooperatif tarafından…’de öğretim üyesi olarak çalışan müvekkilinin, davalı kooperatifin … bölümünde bulunan, bahçeli natamam evin toplam 80.000 ABD bedelle satışı hususunda bilgi verildiğini ve müvekkilinin 1/2 peşin, 1/2’si daha sonra ödenmek üzere 14 bağımsız numaralı taşınmazın satışı hususuna kooperatif yönetimi ile konut satış vaadi sözleşmesi imzaladı- ğını, müvekkilinin sözleşmede kararlaştırılan bedelin bir kısmını peşin bir kısmını taksitlerle kooperatife ödediğini, sözleşme konusu yapı kaba inşaat halinde müvekkiline teslim edildiğini ve müvekkilinin tarafından yaklaşık 100.000 ABD doları masraf yapılarak oturulmaya başlandığını ve hala sözleşme konusu konutta aile ile yaşadığını, müvekkili tarafından davalıkooperatife, 29.05.2014 tarihinde ihtarname ile, müvekkilinin kooperatife borcu kalmadığını, kat irtifak/kat mülkiyeti tapularının müvekkili adına düzenlenmesini ihtar ve talep ettiğini, cevabı ihtarnamede, müvekkilinin kooperatif üyesi olmadığı, satış vaadi sözleşmesinin feshedilmiş olduğu hususunun ihtar edilerek talebinin reddedildiğini ileri sürerek,dava konusu taşınmazın tapu iptali ve tesciline mümkün olmadığı takdirde dava tarihi itibari ile değerinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, bahse konu gayrımenkulün bulunduğu site ile kooperatifin uzaktan yakından herhangi bir alakası olmadığını, davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilerek dosyanın …Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; Kooperatif ile ortakları veya ortaklar arasında çıkan uyuşmazlıkların hallinde kooperatifler kanunu ile kooperatif sözleşme hükümleri, kooperatifin niteliği kuruluş amacının gözönünde bulundurularak çözülmesi gerektiği, davacı kooperatifüyesi olduğunu ileri sürerek taşınmaz tescilini talep ettiği, iddiadaki ileri sürülüş şekli gözönüne alındığında 6502 sayılı Kanun’nun 3 ve 73/1. maddesi gereğince çözülmesi gereken bir tüketici işleminin söz konusu olmadığı, dava konusu istemin ticaret mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle, dosyanın görevli ve yetkili mahkemenin …Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları- nın reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir