TOPLU YAPILARDA YÖNETİM KURULU NASIL VE KİMLERDEN OLUŞUR-ÖZMEN MÜŞAVİRLİK

T.C. D A N I Ş T A Y Onyedinci Daire Esas No : 2015/4283 Karar No : 2015/359

634 Sayılı Kanun’un dokuzuncu bölümünde toplu yapılara ilişkin özel düzenlemeler getirilmiş, 66. maddede toplu yapının, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Toplu yapıların yönetimini düzenleyen 69. maddede, toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her birinin, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetileceği, bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetileceği, yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzının ayrıca belirtileceği,

PARSEL—>ADA( ADA TEMSİLCİLER KURULU)—

ADA TEMSİLCİLER KURULU HER BLOKTAN SEÇİLİR

 

bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerlerin, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılacağı, bu yetkinin, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebileceği, yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulunun, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşacağı, ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceğinin toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtileceği, ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilcilerin yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahip olacağı, Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesislerin, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılacağı, bu yetkinin, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebileceği, yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulunun, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşacağı, toplu yapı temsilcilerin kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceğinin toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtileceği, toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilcilerin yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahip olacağı, hükme bağlanmıştır

Yukarıda anılan Yasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, toplu yapı yönetiminin tüzel kişiliği olduğuna dair bir düzenleme olmadığı anlaşılmakta olup, tüzel kişiliği bulunmayan toplu yapı yönetimi adına ancak Yargılama Usulü Kararları toplu yapı yönetim kurulu üyesi gerçek kişi veya kişiler tarafından dava açılabilir

Dosyanın incelenmesinden; davaya konu edilen encümen kararı ile … City Sitesinden 878.400 TL ecrimisil alınmasına ilişkin işlem tesis edildiği, söz konusu encümen kararının … 2. Etapta kat maliki olan davacıya tebliği üzerine iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, yeşil alan ile mülkiyeti davalı idareye ait alanların etrafı duvarla çevirmek suretiyle oyun alanı ve otopark olarak işgalinden bahsedilerek işgalci … 2. Etap Sitesinden ecrimisil istenilmesi şeklinde tesis edilmiş olan dava konusu işlem davacı kat maliklerine tebliğ edilmiştir.

Maliklerin sorumluluk oranları gözetilerek kat malikleri adına ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken, Site adına düzenlenerek davacı kat maliklerine tebliğ edilmiş olan dava konusu işlem ile kat malikleri arasında sıkı bir menfaat bağı bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; davanın esasının incelenmesi gerekirken kat maliki olan davacının dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir