3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinin açıklaması-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

3194 sayılı İmar Kanunu‟nun “Arazi ve arsa düzenlemesi” baŞlıklı 18.maddesinin 1.fıkrasında; “Ġmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleŞtirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re`sen tescil iĢlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dıŞında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır” hükmü yer almıŞtır.

Ekran Resmi 2017-03-27 10.39.52

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir