İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği-EVREN ÖZMEN

Sayı

:

11395140-105[Mük.257-2016/VUK-1-19905]-368021

17.10.2017

Konu

:

İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği.  

pexels-photo-313690.jpeg

    İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinizin faaliyetini …… Sitesinde işyeri sahibi ortaklarının oluşturduğu kat malikleri kurulunun verdiği yetkiye binaen, yetki ve görevleri kat malikleri kurulu ile birebir aynı kişilerden oluşan ortakların teşkil ettiği işletme kooperatifi sıfatıyla yürütüldüğü, Kooperatifinizin ana sözleşmesinin 6. maddesinde de belirtildiği gibi ticari bir amacınızın ve faaliyetinizin olmadığı, gelirlerinizin kooperatif ortaklarından alınan ortak giderler aidatı ve gayrimenkul kiralarından oluştuğu ve bu tutarlara fatura düzenlendiği; ayrıca ortaklarınızın ve ortaklarınızın kiracılarına ait işyerlerinin elektrik ve su ihtiyaçlarını, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve İski Genel Müdürlüğünden tek sayaç ve tek fatura ile almakta olduğu ve süzme tabir edilen sayaçlar ile kar amacı olmadan aynı birim fiyatlar üzerinden kooperatif ortakları ve/veya kiracılarına yansıtma faturaları düzenlendiği belirtilerek; 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı brüt satışlarınızın 10 milyon TL yi aşmakta olduğu belirtilerek, ortak ve ortaklarınızın işyerlerindeki kiracılara kar amacı olmadan aynı birim üzerinden düzenlenen yansıtma faturalarının brüt satışlar içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, 1/1/2017 tarihi itibariyle elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Kanunun mükerrer 242 nci maddesi ile Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Konuya ilişkin yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir kısım mükelleflere 2013 takvim yılında e-fatura uygulamasına, 2014 takvim yılı içerisinde ise e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Mezkûr Tebliğ ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 

b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

 

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre; ortak ve ortaklarınızın işyerlerindeki kiracılara kar amacı olmadan aynı birim fiyatlar ile tanzim edilen yansıtma faturalardan kaynaklı olsa dahi 2015 yılı brüt satış hâsılatınızın 10 Milyon TL’nin üzerinde olması dolayısıyla kooperatifiniz, 01.01.2017 tarihi itibarıyla elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir