1000 tl üzeri borcu bulunanlar % 5 vergi indiriminden faydalanamayacaklardır

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı ve
cezaları dahil olmak üzere 1.000.- TL’nin üzerinde vadesi geçmiĢ borcun bulunmaması
Mükellefler, vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla Maliye
Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergi aslı ve cezaları dahil olmak üzere 1.000.- TL’nin
üzerinde vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması ve diğer şartların da sağlanması halinde bu
indirimden yararlanabileceklerdir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergi asıllarına ilişkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da 1.000.- TL’lik borcun
hesabında dikkate alınacaktır.
Vergi indirimi uygulamasında, söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hangi döneme ait olduğunun
önemi bulunmamaktadır.
Örnek 1: (D) A.Ş. 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin beyannamelerini kanuni
süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri de kanuni
süresi içerisinde ödemiştir. Ancak, 20/4/2018 tarihi itibarıyla 2014 hesap dönemine ilişkin
1.850.- TL vadesi geçmiş kurumlar vergisi borcu bulunan (D) A.Ş., diğer şartları sağlamış
olsa da 1.000.- TL’nin üzerinde vergi borcu bulunduğundan dolayı 2017 hesap dönemine
ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde vergi indiriminden yararlanamayacaktır.
Örnek 2: 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 18/4/2018 tarihinde
veren (E) Ltd. Şti., bu beyanname üzerinden hesapladığı vergi indiriminden yararlanmak
istemektedir. (E) Ltd. Şti.’nin bu tarih itibarıyla Kasım/2014 dönemine ait vadesi geçmiş
850.- TL katma değer vergisi borcu ile vadesi geçmiş 2.600.- TL motorlu taşıtlar vergisi borcu
bulunmaktadır.
Buna göre, (E) Ltd. Şti.’nin her ne kadar toplamda 3.450.- TL vadesi geçmiş vergi borcu
bulunsa da vergi indirimi uygulamasında 1.000.- TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığın tespitinde
sadece beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiler dikkate alınacağından, 850.- TL’lik
katma değer vergisi borcu (E) Ltd. Şti.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil
etmeyecektir.
Örnek 3: 2/1/2018 tarihinde fatura düzenlenmemesi sebebiyle kesilmiş olan 1.680.- TL özel
usulsüzlük cezası ile 820.- TL motorlu taşıtlar vergisi borcunu henüz ödememiş olan (H) Ltd.
Şti., 2017 hesap dönemine ilişkin olarak kanuni süresinde verdiği kurumlar vergisi
beyannamesinde vergi indiriminden yararlanmak istemektedir.
Buna göre, vergi indirimi uygulamasında 1.000.- TL’lik sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiler ile Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilen vergi
cezaları dikkate alınacağından, (H) Ltd. Şti. 1.680.- TL’lik ödenmemiş özel usulsüzlük cezası
nedeniyle vergi indiriminden yararlanamayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir