Süresi biten Kooperatifte yapılması gereken işlemler-Evren ÖZMEN

KOOPERATİFİN İHYASI
TÜZEL KİŞİLİĞİN İHYASI
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 438 ]
“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki kooperatif tüzel kişiliğinin ihyası davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tasfiye kurulu memurları vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Ekran Resmi 2017-04-10 22.20.33

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkilinin SS S…

…. T…

….. G…

….. Kooperatifi üyesi olduğunu, kooperatife ait taşınmazların tasfiye kurulu üyeleri adına tapuda tescil edilmesini öğrenmekle kooperatifin tasfiye edildiğini öğrenmiş olduğunu, kooperatifin müvekkili ile ibralaşmadığını, ödemiş olduğu aidatlar konusunda iade ya da depo kararı bulunmadığını, tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerektiğini, müvekkilinin alacak haklarının korunmadığını, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/315 Esas sayılı dosyasında tapu iptali ve tescil davası açılmış olduğunu ileri sürerek, kooperatifin tüzel kişiliğinin sona ermesine ilişkin işlemin iptali ile yeniden ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan İzmir Ticaret Sicil Memurluğu, tasfiyeden tasfiye kurulunun sorumlu olduğunu, yasal hasım konumunda olduklarından aleyhlerine harç, yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilemeyeceğini savunmuştur.

Davalı tasfiye memurları vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacının Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/315 Esas sayılı dosyasında, davalı kooperatif ile tasfiye memurları aleyhine tapu kaydının iptali davası açtığı, mahkemece davacıya kooperatifin ihyası için dava açmak üzere süre verildiği, tasfiye memurlarının kooperatifin tüm varlıklarını, alacak ve borçlarını araştırmak sureti ile tasfiyeyi gerçekleştirmesi gerekirken kooperatiften ihraç edilen davacının alacak ve borçlarını değerlendirmeden eksik işlemler ile tasfiyeyi sonuçlandırdığı gerekçesiyle davanın kabulüne, Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Sevgi Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin ihyasına, Ticaret Sicil Memurluğuna yeniden kayıt ve tesciline ve ilanının İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca yapılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı tasfiye memurları vekili temyiz etmiştir.

.S…

….. S…

….. S…

….. T…

….. G…

….. Kooperatifinin ihyasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, kooperatifin ihyasıyla birlikte idari işlem niteliğindeki yeniden sicile yazılmasına da karar verilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı tasfiye kurulu memurları vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın hüküm bölümünün 1 numaralı bendinde yer alan “ihyasına” ibaresinden sonra gelen “Ticaret Sicil Memurluğu’na yeniden kayıt ve tesciline ve ilanın İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca yapılmasına” tümcesinin hükümden çıkarılmasına, kararın bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 28.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz