üyelerce kullanılmaya başlanmış ancak yapı kullanım izin belgesi alınmamış kooperatife yapılan yalıtım işinde KDV istisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
 
 
 
Sayı
:
39044742-130-2078
11/01/2016
Konu
:
60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5.4. bölümünün parantez içi hükmü uyarınca üyelerce kullanılmaya başlanmış ancak yapı kullanım izin belgesi alınmamış kooperatife yapılan yalıtım işinde KDV istisnası
 
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda 22/12/1995 tarihinde inşaat ruhsatı alarak faaliyete başladığınızı, inşaat faaliyetinin kısmen bitirilerek kooperatif üyelerinin noter huzurunda kuralarını çekerek dairelerini belirlediğini, zaman içinde kısmen oturumların başladığını, ancak Üsküdar Belediyesi ile yaşanan bazı sorunlar nedeniyle binalar için iskan ruhsatının bugüne kadar alınamadığını, kooperatifinizin halen inşaat kooperatifi olarak üyelerine hizmet ettiğini,

 

            Kooperatif Genel Kurulunda alınan 08/03/2015 tarihli karar ile binaların ısı yalıtımı yapılmasına karar verildiğini,

 

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 3.6.5.4. başlıklı bölümünde “KDV Kanununa göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulamasının, konutların kullanılmaya başlanılmasına (yapı kullanım izin belgesi alınmasına) kadar yaptırılacak inşaat taahhüt işlerini kapsamaktadır.”

 

            ibaresinde yer alan parantez içi hükmün yapı kullanma izin belgesi olmayan yapı kooperatiflerine istisna uygulamasının yapılacağını açıkça belirttiğini ifade ederek Kooperatifinize yapılacak dış cephe yalıtım işinin KDV’den istisna olup olmadığı konusunda Başkanlığımızın görüşü sorulmuştur.
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir. KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir.
            29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak “konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri” ise 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV’ye tabidir.
            Konuya ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “II./G./4.2.Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması” başlıklı bölümünde;
                   “3065 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu madde çerçevesinde, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/7/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulur. Bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa söz konusu işlere (% 1) oranında KDV uygulanır.
            Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli KDV oranı (%1) uygulanabilmesi için;
            -Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması,
            -İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
            -Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,
gerekir.

            İstisna veya indirimli oran uygulaması kapsamına girip girmediği konusunda Bakanlığımızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan görüşler çerçevesinde inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilen işler girmektedir.
            Konut yapı kooperatiflerine yapılan ve inşaat işi niteliğinde olmayan veya taahhüde dayanmayan hizmet ifaları ile mal teslimleri, istisna ya da indirimli oran uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla bu teslim ve hizmetlere genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.
            … ” açıklamalarına yer verilmiştir.
            Ayrıca konuya ilişkin olarak 60 No.lu KDV Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmış olup, 3.6.5.4. başlıklı bölümde ise KDV Kanununa göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulamasının, konutların kullanılmaya başlanılmasına (yapı kullanım izin belgesi alınmasına) kadar yaptırılacak inşaat taahhüt işlerini kapsadığı ifade edilmiştir.

            Buna göre, her ne kadar kooperatif üyelerine ait konutlar için iskan ruhsatı alınmasa da söz konusu konutlar üyelere teslim edilip kullanılmaya başlandığından tarafınıza yapılacak olan ısı yalıtım işi genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir