Toplu işyeri kooperatifinin KV ve KDV karşısındaki durumu.Hatalı Mukteza 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
 
 
 
Sayı
:
84974990-130[2014-8-10]-7086
19/02/2016
Konu
:
Toplu işyeri kooperatifinin KV ve KDV karşısındaki durumu.
 
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; üyelerine arsa alımı yapmak ve işyeri kazandırmak amacı ile kurulduğu belirtilen Kooperatifinizin vergi kanunları (kurumlar vergisi ve katma değer vergisi) karşısındaki durumuna ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.
            a) Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:
            5520 sayılı Kurumlar Vergi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13’üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.
            Konuya ilişkin yayımlanan 1 seri no.lu. Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.13. Kooperatifler” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.
            Öte yandan, Kooperatifinize ait 30/7/2013 tarihli kuruluş ana sözleşmesinin 6 ncı maddesinde; kooperatifin, ortaklarının iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarına toplu iş yeri yaptıracağı, 68 inci maddesinde de muafiyet şartlarının yazılı olduğu anlaşılmıştır.
            Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen muafiyet şartlarının kooperatif ana sözleşmesinde yer almasının yanında bu şartlara fiilen de uyulması kaydıyla kooperatifinizin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu şartlardan herhangi birinin ihlali halinde Kooperatifiniz adına mükellefiyet tesis edileceği tabiidir.
            b) Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden Değerlendirme:
            KDV Kanununun;
            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
            17/4-k maddesinde ise; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin KDV den istisna olduğu
            hükme bağlanmıştır.
            Organize sanayi bölgeleri ve küçük küçük sanayi sitelerine tanınan istisna ile ilgili açıklamalara, 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (4.23.) bölümünde yer verilmiştir.
            Söz konusu hüküm ve ilgili Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde;
            Kooperatifinizin kuruluş amacının ve faaliyetlerinin organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulmasına yönelik olması halinde, söz konusu istisna hükmünden yararlanılacak ve bu istisna yalnızca kooperatifinizin arsa ve işyeri teslimlerini kapsayacaktır.
            Bunların dışında Kooperatifiniz tarafından yapılacak her türlü hizmetler, arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinizin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri ile Kooperatifinize yapılacak teslim ve hizmetler genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi bulunmaktadır.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.          
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir