Seyahat Acentaları için muhasebe kayıtları değişti-

Değerli üyeler,
01.07.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 462 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile seyahat acentaları tarafından tüketiciye yönelik yapılan hava yolu bilet satışlarında,e-bilet muhteviyatını da içerecek şekilde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Seyahat Acentaları tarafından e-bilet bedeli dışında ayrıca müşteriden tahsil edilen servis hizmet bedeli de fatura toplamına dahil edilecektir. Seyahat Acentaları tarafından 01.07.2016 tarihinden itibaren düzenleyecekleri fatura bedelleri;
e-bilet bedeli ile servis hizmet bedeli toplamı seyahat acentasının hasılatı olarak beyan edilecektir.
 Söz konusu fatura bedelleri içerisinde yer alan KDV ise yine seyahat acentaları tarafından aylık KDV beyannamelerinde hesaplanan KDV olarak beyan edilecektir.
Seyahat acentası tarafından  düzenlenmiş olan fatura bedeli toplamı hasılat,
Hava yolu şirketleri tarafından düzenlenen e-biletler, seyahat acentaları tarafındanmaliyet, olarak dikkate alınacaktır.
Havayolu tarafından seyahat acentasına tanzim edilen e-bilet üzerinde yer alan KDV ise yine seyahat acentaları tarafından aylık verilecek KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılacaktır.
Ekran Resmi 2018-08-22 16.03.57
Genel Tebliğde konuya ilişkin açıklama aşağıdaki gibidir;
2. Acenteler Aracılığıyla Yapılan Satışlar
e-Biletin Türkiye’de mükellefiyeti bulunan acenteler tarafından düzenlenmesi durumunda söz konusu acenteler, e-Bilet üzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait mükellefiyet bilgilerine ya da IATA nezdinde kendileri için oluşturulmuş bilgilere yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyeceklerdir. Bu fatura üzerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir.
Acente tarafından düzenlenen ve e-Bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından; üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır.   
3. Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi
Hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletler, Başkanlıkça kendilerine izin verilen iletim şekline uygun olarak muhatapları tarafından muhafaza ve ibraz edilmesi halinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge (bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç) olarak kabul edilecektir.
Muhatabı tarafından gider gösterilecek veya indirime konu edilecek e-Biletlerin yasal saklama süresince bu Tebliğin 7 nci maddesinde açıklanan teslim şekline uygun olarak muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Elektronik iletim izni alan hava yolu firmalarınca düzenlenen e-Biletin kağıt çıktısı da e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir. Bu durumda söz konusu e-Bilet çıktısının ayrıca imzalanmasına kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.
4. Düzenlenecek Elektronik Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması
Hava yolu firmaları, katma değer vergisine tabi olan işlemleri için bilette yer alan tutardan matraha dahil olmayan unsurları ayrıştırdıktan sonra iç yüzde yoluyla katma değer vergisi hesaplayıp beyan edeceklerdir.
Hava yolu taşımacılığı hizmetinden yararlanan mükellefler ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve müteakip maddelerinde düzenlenen vergi indirimine ilişkin hükümlere bağlı kalmak şartıyla, bu maddede belirtilen şekilde hesaplanan katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir.
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna olan yurt dışı taşımalara ait e-Biletlerde katma değer vergisinin hesaplanmayacağı tabiidir.
 Acentalar tarafından düzenlenecek faturalarda e-bilet de yer alan bilet bedeline ilave olarak servis veya hizmet bedelini dahil edeceklerdir.
Örnek;
İstanbul-Van hava yolu için düzenlenen elektronik yolcu bileti detayı aşağıdaki gibidir.
Ücret Toplam (Kdv Dahil) 288,99 TL
KDV Tutarı 42,56 TL
Bu e-bilet için seyahat acentası tarafından örneğin 20 TL (KDV dahil ) servis ve hizmet bedelini de dahil etmek suretiyle  toplamı (288,99 + 20=) 308,99 TL olan fatura düzenleyeceklerdir.
Detay Hesaplama tablosu;
KDV Hariç e-bilet bedeli ( 288,99- 42,56=) 246,43 TL
E-bilet bedeline ilişkin KDV 42,56 TL
KDV Hariç Hizmet bedeli 16,95 TL
Hizmet bedeline ilişkin Kdv 3,05 TL
Fatura Bilgileri;
KDV Hariç Toplam Bedel (246,43 + 16,95) 263,38 TL
KDV Tutarı (42,56 + 3,05=) 45,61 TL
TOPLAM 308,99 TL
Seyahat Acentası düzenlemiş olduğu fatura içerisinde yer alan 263,38 TL tutarı hasılat olarak dikkate alacaktır. Ayrıca fatura bedeli içerinde yer alan 45,61 TL KDV ilgili dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olarak beyan edilecektir. Diğer taraftan seyahat acentası ilgili uçuşa ilişkin e-bilet üzerinde yer alan veya hesaplanan KDV tutarı olan 42,61 TL’yi ilgili dönem KDV beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. Seyahat acentasının ilgili KDV döneminde herhangi bir başka indirim konusu yapacağı gideri ve KDV ‘si olmadığını varsayarsak bu durumda seyahat acentası tarafından KDV beyanı şöyle olacaktır.
İlgili Dönem KDV Beyanname Özeti;
Hesaplanan KDV 45,61 TL
İndirim KDV 42,56 TL
Ödenecek KDV 3,05 TL
İlgili dönem KDV beyannamesinde e-bilet bedeli ile ilgili KDV bir taraftan hesaplanan KDV olarak beyan edilirken diğer taraftan indirim yolu ile mahsup edildiği için sadece seyahat acentasının hizmet bedeline tekabül eden tutar ilişkin olarak ödenecek KDV çıkmaktadır. Nihayetinde ödenecek KDV olarak eski uygulamadan farklı bir mali yük meydana gelmemektedir.
Konu gereği için duyurulur.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir