Örnek Konut kira sözleşmesi 2016-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KİRA SÖZLEŞMESİ

 

KİRALAYAN                          :

 

KİRALAYANIN ADRESİ :

 

 

KİRACI                                  :

 

KİRACININ ADRESİ                :

 

KİRALANANIN ADRESİ :

 

KULLANIM AMACI                 :

 

SÖZLEŞMENİN

BAŞLANGIÇ TARİHİ               :

 

SÖZLEŞMENİN

BİTİŞ TARİHİ                         :

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ   :

 

 

AYLIK KİRA BEDELİ               :

 

YILLIK KİRA BEDELİ              :

 

 

YILLIK KİRA ARTIŞ ORANI    : Kira sözleşmesi devam eden yıllarda bir önceki yıl

kira parasına DİE ya da İTO tarafından açıklanan

TEFE ve ÜFE oranları için yüksek olan oran

üzerinden artış uygulanacaktır.

 

 

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTLAR

 

 • ………. aşağıda KİRALAYAN diye anılacaktır.
 • KİRACI diye anılacaktır. Kiracı ve kiralayan aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

 

 

 

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Kira sözleşmesinin konusu, Kiralayana ait:

adresindeki konutun kiracıya kiralanmasıdır.

 

MADDE 2- KİRALANAN YERİN KULLANIM AMACI :

Kiralanan yer ; konut olarak kullanılacaktır.

Mevcut bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılamaz. Kira amaç dışı kullanım için kiralayandan izin almak zorundadır. Kiralayanın izin vermemesi halinde kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar, ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye nedeni olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ :

İş bu sözleşmenin başlangıç tarihi :

İş bu sözleşmenin bitiş tarihi         :

Sözleşme süresi bağlayıcıdır. Kiracı kira süresinin bittiği gün saat 12:00’ye kadar kiralanan yeri, boş, hasarsız, temiz ve bakımlı tahliye etmeyi taahhüt eder.

 

MADDE 4- YILLIK KİRA ARTIŞ ORANI :

Kira sözleşmesi devam eden yıllarda bir önceki yıl kira parasına DİE yada İTO tarafından açıklanan, TEFE ve ÜFE oranları içinden yüksek olan üzerinden artış uygulanacaktır.

 

MADDE 5- KİRA BEDELİNİN VE GENEL GİDERLERİN ÖDENMESİ :

Kiracı kira bedelini peşin olarak her ayın 1’i ile 5’i arasında ……….. ait İş Bankası TR                                                     Numaralı IBAN nolu hesaba yatıracaktır. Kiracı, her ayın kirasını ve kendisi tarafından gerçekleştirilecek yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini gösterir belgelerin birer suretini müteakip ayın sonuna kadar kiralayana vermekle yükümlüdür.

 

 

Genel giderler, kira bedelinin dışındadır. Bina Yönetim Giderleri, Ortak alanlara ait enerji (Elektrik, Su, Yakıt) bedelleri ve genel giderler ile sayaç ölçümlerine göre kullanımdan kaynaklanacak elektrik, su ve yakıt giderlerini ayrıca ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 6- KİRA BEDELİNİN VE GENEL GİDERİN GECİKMESİ :

Kiracı, kira bedelini, genel giderleri ve yasal giderleri en geç her ayın 1’i ile

5’i arasında nakden ödemeyi kabul etmiştir. Ödemeler her ne sebeple olursa

olsun geç yapıldığı taktirde kiracı gecikme halinde aylık %3 gecikme faiziyle

birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Kiracı, herhangi bir zamanda kira parasını geciktirmesi ya da eksik ödemesi

halinde, kira dönemi sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel

olacağını kabul ve beyan eder.

 

 

MADDE 7- SATIM

 

Mecurun, Kiralayan tarafından kira sözleşme süresi içerisinde satılması

halinde kiralayanın kiracıya karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

 

 

 

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN DEVRİ :                

 

Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini,

kiralayanın yazılı izini olmadan, başkasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak

nakil edemez, kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz ve işgal

ettiremez, kiralanan yeri ivazlı veya ivazsız olarak, şirket kurarak

kurdurarak, ortak olarak kısmen veya tamamen kullandıramaz,

yararlandıramaz, devredemez, işgal ettiremez.

 

 

 

MADDE 9- SORUMLULUK :

 

 • Kiracı, kiralanan yerin kira süresince kullanımını ve kira süresinin

Bitiminde boşaltılması sırasında, gerek mecura gerekse üçüncü şahıslara

Vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

 

 • Kiralanan yere üçüncü şahıslarca verilebilecek her türlü zarar ve ziyandan kiralayanın sorumluluğu olmadığını kiracı peşinen kabul eder.

 

 

 

MADDE 10- KİRALANAN YERİN TADİLATI VE BAKIMI :

 

Kiralanan yerin bakım ve onarımı, korunması kiracıya aittir. Kiracı

kiralayandan peşinen yazılı olarak muvafakat istihsal etmedikçe kiralanan

yerin içinde hiçbir tadilat ve ilave yapamaz. Kiralanan yerin aynen ve

muntazam şekilde muhafazası sorumluluğu kiracıya aittir. Kiracı, bu

edimleri yerine getirmediği taktirde, kiralayan, kiracının iznini almaya

mecbur kalmadan bu edimleri yapmaya yetkili olup bu konu ile ilgili

harcamalarını kiracıdan tahsil etme yetkisine haizdir.

 

 

 

MADDE 11- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

 • Kiralanan birimin müstakil tüm giderleri (elektrik v.b.) kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek sayaçları kapattıracaktır.

 

 • Kiracı, kiralanan yerde evcil olsun olmasın hiçbir surette hayvan besleyemez ve bulunduramaz. Toz, koku, gürültü çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan özellikle kiralanan yerdeki müzik yayının dışarıya taşmasından titizlikle kaçınacaktır.

 

 • Kiracı, kendisine kiralanan yeri, kendi sınırları içinde kullanır ve her taraftan ve nasıl olursa olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın dışına taşamaz. Yangın merdivenleri, acil çıkış kapıları, merkezin güvenliği açısından önem taşıyan mekanlara giriş çıkışı engelleyecek her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmak zorundadır.

 

 • Kiracı kiralanan yeri kullanım amacı dışında kullanamaz, işyeri, imalathane ve atölye açamaz. Siyasi amaçlı toplantı ve gösteri yapamaz. Mecuru bu amaçlarla kullanamaz ve kullandıramaz.

 

 • Kiracı kiralanan yerin temizliğini yaparken, ortak kullanım alanlarını kirletmemeye temizlik kurallarına riayet etmeye mecburdur.

 

 • Kiracı, yasaların, görgü kurallarının ve teamüllerin, komşuluk vecibelerinin kendisine yüklediği tüm kurallara riayet edeceğini, beyan ve kabul eder.

 

 • Kiracı, kiralanan yerden geçen bütün tesisatın periyodik zamanlarda bakımı ve diğer bölümlere vereceği rahatsızlık ve zararın önlenebilmesini temin amacıyla talep vukuunda girilip gerekli bakım ve onarımın yapılmasına müsaade edecektir.

 

 

 

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN FESHİ :  

 

İş bu sözleşme ile kiracıya tahmil olunan mükellefiyetlerin kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespiti halinde kiralayan kiracıya mükellefiyetlerini yerine getirmesi için beş günlük mehil verir. Bu mehle rağmen Kiracı gereğini yapmadığı takdirde, sözleşme kiralayan tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Kiralanan yerin açıktan açığa kötü kullanılması halinde, fesih için mehil verilmesi gerekmez. Böyle bir durumda kiralayanın kanunlardan ve özellikle Borçlar kanunu hükümlerinden ve sözleşmeden doğan tazminat hakkı saklıdır.

 

Kira mecuru tahliye etmek isterse kira döneminin sona ermesinden en az bir (1) ay önce yazılı olarak kiralayana bildirimde bulunmalıdır.

 

 

MADDE 13- KİRACININ YETKİLİ TEMSİLCİSİ VE TEBLİGAT ADRESİ :      

Kiracı kiralanan yerde kendisi bulunmadığı zamanlarda birlikte ikamet ettiği herhangi bir kişiye yapılacak tebligatın, bizzat kendisine yapılmış bir tebligat gibi hüküm doğurmasını kabul eder. Kiralayan kiracıya önceden haber vermek suretiyle, tebligat adresini değiştirebilir. Kiracının kiralamış olduğu yer kiracının tebligat adresidir.

 

 

 

MADDE 14- MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞU :

 

Bu sözleşmeyi kefil olarak imzalayan                                     gösterilen kira süresi boyunca, kiracının ödemekle yükümlü bulunduğu kira paralarından, kefil sıfatıyla kiralayana karşı sorumludur. Kira sözleşmesinin uzaması halinde de kefilin sorumluluğu devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 15- UYUŞMAZLIKLAR :

 

İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İş bu sözleşme altı sayfa ve onbeş maddeden oluşmuş olup iki nüsha olarak düzenlenmiş ve her sayfası kiracı, kiralayan ve kefil tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

KİRACI                     MÜTESELSİL KEFİL              KİRALAYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir