Sulama Kooperatifi Ana sözleşmesi

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü SINIRLI SORUMLU SULAMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 2 SINIRLI SORUMLU ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. ………………………….SULAMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ : Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve tüzel kişiler arasında ve ilişik haritada gösterilen bölge ve sınırlar içinde Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi kurulmuştur. Madde2-Kooperatifin Adı: Sınırlı Sorumlu …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Sulama Kooperatifidir. SÜRE: Madde 3- Kooperatifin süresi 30 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir. YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ: Madde4- Kooperatifin yönetim merkezi ……………………… İli ………………………. ilçesi ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….. dir. Madde5- Kooperatifin çalışma bölgesi …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… … dir. Çalışma bölgesi içerisinde yer alan mahalle/köy vb. yerleşim yerlerinin ayrılmasında ve birleşmesinde ilgili kuruluşların görüşü alınır. AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI Madde 6- Kooperatifin Amacı; Devletçe ikmal edilmiş veya edilecek sulama tesislerinden alınacak veya her ne suretle olursa olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun ziraatta kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai sulama tesislerini kurmak veya kurulmuş olan sulama tesislerini işletmek, işlettirmek ve bakımını yapmak ve yaptırmak. Madde 7- Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir; a) Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallerde ilgili kuruluşların teknik yardımından faydalanmak, b) Arazi ıslahını yapmak veya yaptırmak, c) Ortaklarına sulama ve tarla içi faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici hizmetlerde bulunmak, d) Ortaklarına mevzuat ve protokol hükümlerine göre tesis ve işletme kredisi sağlamak, e) Sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek ve bununla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, f) Kooperatif hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgili sigortalama işlerinde aracılık etmek, g) Kooperatif hizmetleri ile ilgili her çeşit alet ve ekipmanları temin etmek, h) Ortakların temini, tedarik ve pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak, ı) Kooperatif ortaklarına ve ortak olmayan çiftçilere sulama konularında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlayarak teknik yardım yapmak ve münavebe bitkilerinin ekimi için yardımcı olmak, j) Üretim, pazarlama, üretim- tüketim maddelerini sağlama, konularla ilgili işletme ve müesseselere katılmak. k) Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak, l) Ortakların sosyal, kültürel ve ulaşım konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Ortakların birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetlerden yararlanır.) m) Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, n) Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek, o) Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek. İKİNCİ BÖLÜM ORTAKLIK İŞLERİ ORTAKLIK ŞARTLARI: Madde 8- Ortaklarda aranacak şartlar şunlardır; a) Türk vatandaşı olmak, b) Kanuni ve medeni haklarını kullanma ehliyetin sahibi olmak, c) Ekli ………………………………………………….. haritada gösterilen alan içinde kendi veya eşi adına arazi sahibi olmak ve arazi üzerinde bizzat tarım üretimi yapmak veya kiracı yahut ortakçı vasıtasıyla yaptırmak. (Mal sahibi yerine ortakçı veya kiracı da sulama hizmetlerine münhasır olmak üzere ortaklık hak ve vecibelerine vekaleten haiz olur.) d) Bu anasözleşmede yazılı ortaklık görev, hak ve sorumluluğunu yazılı olarak kabul etmiş olmak, Kooperatife; bu anasözleşmenin 8. maddesinin c fıkrasındaki ortaklık şartlarına haiz kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ortak olabilir. Tüzel kişiler, kooperatifle olan ilişkilerini ortaklık vecibelerini ve anasözleşme hükümlerinin gereğini kanuni temsilcisi vasıtasıyla yerine getirirler. Her tüzel kişi ancak bir oyla ortaklığını temsil eder. ORTAK SAYISI: Madde 9- Kooperatifin ortak sayısı, ekli haritada hudutları belirtilen sahada arazi işletme hakkına sahip olabilecekler ile sınırlıdır. Ancak, kuruluşta en az 7 ortak aranır. İlgili kamu kuruluşu yatırımlarından faydalanabilmek için yapılacak kuruluş genel kurulunda en az 15 ortak olması gerekir. ORTAKLIĞA KABUL: Madde 10- Kooperatife girmek isteyenler, (Tüzel kişilerde kanuni temsilciler) müteşebbis heyet veya yönetim kurulu başkanlığına kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğini belirten bir ortaklık taahhütnamesi doldurarak müracaat etmeleri icap eder. Yönetim Kurulu giriş isteğinde bulunanların anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak uygun olanların ortaklık dilekçesine istinaden kabul kararını yazar. Giriş istekleri müracaat tarihinden itibaren en çok bir ay içinde incelemeye ve cevap vermeye mecburdur. Kurucu ortaklar, kuruluşta bu sözleşmeyi imzalamak suretiyle, ortaklık hak ve ödevlerini bütünüyle kabul etmiş olurlar. Ortaklığa kabul, yönetim kurulunun onayı ile birlikte peşin alınması gereken ortaklık paylarının ödenmesi ve ortaklık defterinin imzalandığı tarihten itibaren tamam olur. Yönetim kurulu giriş isteğinde bulunanların ana sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak uygun görülenleri ortaklığa kabul etmek zorundadır. Ortaklığa kabul edilmeyenlerin, denetçiler vasıtası ile ilk genel kurula itirazda bulunmaya hakları vardır. Genel Kurulun kararına göre işlem yapılır. ORTAKLIK GÖREVLERİ: Madde 11- Ortakların görevleri şunlardır; a) İlgili kanunlar, ana sözleşme ve yönetmelik hükümlerine uymak, b) Kooperatifin çıkarlarına ve alınan kararlara aykırı davranışlarda bulunmamak, kooperatifin tüm hizmetlerine yardımcı olmak, c) Yüklendiği ortaklık paylarını, varsa ek ödemelerini, kredi ve avanslardan doğan ve vadesi gelen borcunu zamanında ödemek, d) Kooperatife olan her türlü vecibelerini yerine getirmek, e) Finansman müesseselerinden kooperatif adına ortakların müteselsil kefaleti ile kredi alınması sonucunda bu teşekküllere karşı doğan borçların yerine getirilmesinde payına düşeni zamanında yerine getirmek, ORTAKLIKTAN ÇIKMA: Madde 12- Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Ancak ortaklar; a) Tesisler ikmal edilip işletmeye açılmadan, b) Tesisler için yapılmış olup, kendi hisselerine düşen masrafları ödemeden ortaklıktan ayrılamazlar. Ortağın kooperatiften çıkma işinin kesinleşmesi için taahhütlerini tamamlamış olması şarttır. Yukarıda sayılan şartlar yerine getirildikten sonra proje sahası içerisindeki arazinin satan veya devreden ortaklar, bir hesap devresi sonunda en az 6 ay evvel bir dilekçe ile yönetim kuruluna haber vermek şartıyla bilançonun genel kurulda tasvibini müteakip kooperatiften çıkabilirler. Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. Şayet ortağın çıkması kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikte ise, ayrılmak isteyen ortağın belirli bir tazminat ödemesi genel kurulca hükme bağlanabilir. Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ölen ortakların mirasçılarından birisi veya birkaçı 8. maddedeki şartları taşımak koşuluyla kooperatife ortak olabilir. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA: Madde 13- Ortaklıktan çıkma şartları; a) 8. maddede sayılan ortaklık niteliğini sonradan yitirenler, b) İmzaladığı taahhütnameye aykırı hareket edenler, c) 11. madde de belirtilen görevleri yerine getirmeyenler, d) 2 yıl üst üste sulama ücretini ödemeyenler, e) Ortak alınmış kimsenin ortaklık şartlarına sahip olmadığı kooperatife girdikten sonra meydana çıkmış bulunanlar, f) Üç defa arka arkaya genel kurul toplantısına katılmayanlar. Yönetim kurulu kararıyla kooperatiften çıkarılmaları için genel kurula teklif edilir. Madde 14- Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Ortaklar anasözleşmede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılmaz. Kooperatiften çıkarma gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defterine ve ortaklar defterine işlenir. Yönetim Kurulunun kendisi hakkında çıkarılma kararı aldığı ortak genel kurulun bu konu ile ilgili olarak alacağı kararda oyunu kullanamaz, ancak karşı görüşü genel kurul tutanağına geçirtir. Genel kurulca verilen çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa on gün içinde tebliğ edilmek üzere notere verilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde itiraz davası açabilir. Ortak hakkında genel kurulca verilecek karara karşı ortağın itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde mahkemeye başvurarak itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir. Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların, ortaklık hak ve hükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜK: Madde 15- Çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin veya mirasçılarının kooperatifin yedek akçeleri, malları üzerinde hiç bir hakları yoktur. Mevcut olan haklar, ise ortağın ayrıldığı yılsonu bilançosuna göre hesaplanır. Ortağın ayrılmasıyla kooperatifin varlığını tehlikeye düşürecek bir durumun mevcut olması halinde kooperatifin tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan ve çıkarılan ortaklara yapılacak iade ve ödemeler kooperatifin varlığını tehlikeye düşürecek nitelik taşıyorsa, iade ve ödemeler süresi genel kurulca 3 yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları; bunları isteyebilecekleri günden itibaren 5 yıllık süre sonunda zaman aşımına uğrar. Ancak, genel kurul yetkisine bağlı olarak alınan kredilerde, ortakların sorumluluğu geri ödeme süresince devam eder. Kooperatiften çıkan, çıkarılan ve ölen ortakların, ortaklık zamanlarına ait zararlardan dolayı sorumlulukları ayrıldıkları yıla ait bilançonun genel kurulca kabulünden başlayarak iki bilanço yılı devam eder. Çıkan veya çıkarılan ortaklar tarafından o güne kadar gerek sermaye payı olarak ve gerekse mevduat olarak kooperatife yatırılmış bulunan paralar, tahakkuk eden paralar karşılığı düşüldükten sonra faizsiz olarak ilgililere geri verilir. Madde 16- Çıkan veya çıkarılanlara yapılacak ödemeler toplamı, ödenmiş kooperatif sermayesinin tutarının 1/10’unu geçemez. Bu miktarı geçen ödemeler ertesi yıla aktarılır. Bu aktarmalar ortak alacağının 5 yıllık zaman aşımı süresine kadar bekletilemez. Çıkarılanlara yapılacak ödemenin sırası ölenlere ve ayrılanlara ait ödemelerden sonra başlar. ORTAKLIĞA TEKRAR ALINMA ŞARTLARI: Madde 17- Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların ayrılma sebepleri ortadan kalkınca kooperatife tekrar alınmalarında 8. maddedeki kooperatife giriş işlemleri uygulanır. Çıkarılan ortakların tekrar kooperatif ortaklığına kabul edilmeleri konusundaki yazılı istekleri ilk toplanacak genel kurul onayına sunulur. Genel kurulca kabulünden sonra ortaklık işlemleri tamamlanarak ortaklığa kabul edilmiş olur. Çıkan veya çıkarılan ortak yeniden ortaklığa kabul edildiğinde evvelce kooperatife ödediği paraları geri almışsa bu parayı tekrar ödemek zorundadır. ORTAKLARIN HAKLARI, ORTAKLIĞIN DEVRİ, ORTAKLIĞIN SONA ERME ŞEKLİ VE ORTAKLIK SENEDİ: Madde 18- Ortakların hakları şunlardır: a) Kooperatifin genel kurul toplantısına katılmak, b) Genel kurul, toplantılarından önce bilanço, gelir-gider hesapları yıllık çalışma rapor ve kooperatifin bir yıl sonra yapacağı çalışmaya ait iş programlarını incelemek, denetçilerin yaptığı denetimlere ait sonuçları yazılı olarak istemek, c) Gerektiğinde ilgili makamlara başvurarak görev ve hakları ile ilgili konularda yardımcı olunmasını istemek. e) Kanun ve ana sözleşmede yazılı her türlü haklardan faydalanmak. f) Kooperatif hakkında bilgi edinmek, ORTAKLARIN HAKLARINI KULLANMA ŞEKLİ: Madde 19- Ortakların haklarını kullanma şekilleri: a) Ortakların eşit oldukları haklar (bizzat oy kullanmak, iptal davası açmak, gelir- gider farkı almak gibi) aleyhinde değişiklik yapılamaz. b) Ortaklar, kooperatif faaliyetleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında denetçilere her zaman başvurabilirler. c) Her ortak kendi isteği ile kooperatiften çıkabilir, ancak temsil yolu ile kooperatiften çıkamaz. Çıkma isteği yönetim kurulunca karara bağlandığı andan itibaren ortaklıktan çıkması kabul etmiş sayılır. Yönetim Kurulu ana sözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkarma dileğine noter aracılı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. d) Kooperatif ortaklarından herhangi birisi, genel kurulda tespit ettiği usulsüzlüklere genel kurulda itiraz edebileceği gibi itirazının genel kurul tutanağına da yazdırabilir. ORTAKLIĞIN SONA ERME ŞEKLİ: Madde 20- Ortaklık aşağıdaki hallerde sona erer; a) Ortağın çıkma isteğinin kabulü, b) Ortağın ölümü, c) Ortaklığın devredilmesi, ORTAĞIN ÖLÜMÜ VE ORTAKLIĞIN DEVRİ: Madde 21- Ortağın ölümü halinde ortaklık kanuni mirasçılarına geçer. Mirasçılar aralarında anlaşarak paylarını işlerinden birine veya birkaçına 8. maddedeki şartları taşımak kaydıyla devrini isteyebilir. Bu durumda ölen ortakların mali hakları da aynen devredilmiş olur. Miras yoluyla ortaklık haklarını devir alan ortak eski ortağın tüm hak ve vecibelerinden yararlanır. Ölen ortakların mirasçıları da ayrılmak istedikleri zaman hesaplaşmada ödeme önceliğinden faydalanırlar. ORTAKLARIN PAYLARININ DEVRİ: Madde 22- Ortaklık payları, yönetim kurulu tarafından onaylanmak şartıyla, ortak olmayan ve yeterli ödeme gücüne ortaklık şartlarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir. Anlaşan kişiler arasında düzenlenen temlik senedi bir dilekçe ile yönetim kurulu başkanlığına sunulur. Bunu olumlu cevap verildiği ve devralanın ortaklık defteri ile ilgili işlemleri tamamladığı tarihten itibaren ortaklık payları ile diğer tüm hakları devredilmiş sayılır. ORTAKLIK SENEDİ: Madde 23- Her ortağın ortaklık haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, senet sahibinin adı ve soyadı, iş ve ev adresi, kooperatife giriş tarihi yazılır. Bu senet kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler ve ortak tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ortağa ait bir vesika hükmündedir. ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM SERMAYE, ORTALIK PAYLARI, SIR SAKLAMA VE SORUMLULUK: SERMAYE: Madde 24- Kooperatifin sermayesi değişebilir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kooperatif sermayesinin en az haddi ………………… Türk Lirasıdır. Bunun 1/4’ü olan ………………….. Türk Lirasının kuruluşunda peşin ödenmesi gerekir ORTAKLIK PAYLARI VE ŞAHSİ ALACAKLILARI: Madde 25- Kooperatife giren her şahsın en az 1 ortaklık payı alması gereklidir. Bir ortaklık payının değeri 100 Türk Lirasıdır. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Önceden alınması taahhüt edilen pay miktarı tamamen ödenmedikçe pay arttırılması yapılamaz. Ayrıca, ortaklar proje sahası içinde sahip oldukları arazinin her 20 dekarı için 1’er ortaklık payı yüklenmeleri gerekir. Ancak proje sahası içerisinde yer alan ortalama arazi büyüklükleri dikkate alınarak bir paya karşılık arazi miktarı genel kurul kararıyla yükseltilebilir. Küsurat, paya tekabül eden arazinin %50’si veya daha fazlası ise bunun için de ayrıca bir pay yüklenir. Ancak, ortaklardan bir veya birkaçının arazisinin bir kısmı kooperatifin kuruluş maksadına uygun değilse bu kısım sermaye taahhütlerine karşılık olarak alınmaz. Bir ortak en çok 5000 payı geçmemek üzere istediği miktarda sermaye payına sahip olabilir. Ortaklardan her hangi biri, kooperatife pay taahhüdünü temsil eden arazisinden bir kısmını ortaklığını devretmeden elden çıkarırsa, bu kısma isabet eden tesis masraflarını hemen ödemesi icap eder. Bu takdirde ortağın pay taahhüdü elden çıkardığı arazi miktarına tekabül eden sermaye payları kadar indirilebilir. Bu indirmeler genel kurula arz olunur. Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait gelir-gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler. PAYLARIN ÖDENME ŞEKLİ: Madde 26- Ortaklar, yüklendikleri nakdi sermayenin 1/4’ünün ilk girişte peşin, geri kalanını da en geç 2 yılda ve eşit taksitlerle ödemek zorundadır. Madde 27- Kooperatif, genel kurulca kabul edilecek ayn nevinden sermaye karşılığı ile de ortak kabul edebilir. Ayrıca kendisi mevcut bir işletmeyi veya aynları tüzel kişiliği adına devralabilir. PAYLARIN DEVRİ: Madde 28- Paylarını tamamen ödemiş olan bir ortak, çıkmasına müsaade edilmesi veya çıkarılması suretiyle kooperatiften ayrılmasına; kooperatife yeni giren bir başka ortağa yönetim kurulunun müsaadesi ile sahip olduğu payları devredebilir. Bu husus dışında ortaklık payları hiç bir suretle başkalarına devir olunamaz, satılamaz. PARALARIN MUHAFAZA ŞEKLİ: Madde 29- Kooperatifin bilumum paralarından haftalık ihtiyacına yetecek miktarı kasasında, fazlası borçlandığı kredi müessesinde veya mahalli Devlet bankalarından birinde saklanır. DEĞER BİÇME, BİLİRKİŞİ: Madde 30- Aynların değerinin tespiti kurucular tarafından toplantıya çağrılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3’ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nevinden sermaye koymaları halinde değer tespiti için yapılacak genel kurulu, yönetim kurulu toplantıya çağırır. Ortakların 2/3’ünün toplanması mümkün olmayan hallerde bilirkişinin seçimi Sulh Hukuk Mahkemesinden istenir. Seçilen bilirkişiler veya bilirkişiler tarafından verilen rapora ayn nevinden sermaye koyan kimseler tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir. KARAR NİSABI, RAPORLARIN KABULÜ: Madde 31- 30. madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında konu görüşülür. Çağrı ilanlarına bilirkişi raporunun bir örneği eklenir. Ortak sayısının en az yarısının genel kurul toplantısında bulunması şartı ile bilirkişi raporları okunup, incelendikten ve gereğince ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen kabul veya reddine yahut ilgililerin muvafakati ile değerlendirilmesi çoğunlukla karar verilir. HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK: Madde 32- Ortaklar bu anasözleşmenin kabul ettiği esaslar içinde hak ve vecibelerde eşittirler. BİLGİ EDİNMEK HAKKI, BİLANÇO: Madde 33-Yönetim kurulunun gelir-gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 91. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden başlayarak bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ortakların incelenmesine hazır tutulur. Talep eden ortaklara bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi gerekir. Ortakların bilgi edinmek hakkı kooperatif organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz. TİCARİ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA: Madde 34- Kooperatifin ticari defter ve belgeleri ile ilgili konularının incelenmesi genel kurulun açık bir izni veya yönetim kurulunun kararı ile olur. İncelenmesine izin verilen defter ve belgelerden öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak kooperatif iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne şekilde olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını sonradan ortaklık haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMAK HAKKI: Madde 35- Genel kurul toplantısına katılmak için; genel kurul toplantı tarihinden itibaren en az 3 ay önce kooperatife ortak olmak şarttır. Üç ayını doldurmayan ortaklar yönetim ve denetim kurullarına seçilemezler. SÜRE VE ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ: Madde 36- Kooperatif, sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlülüklerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı genel kurul kararına gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer. Düşme işleminin kesinleşmesi için Yönetim Kurulunun bu hususta alacağı kararın ilgiliye tebliği şarttır. Ortaklığın düşmesi alakalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez. KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU: Madde37- Kooperatif borçlarından dolayı alacaklılarına karşı, kooperatif bölgesindeki arazi kıymetleri toplamı ve mameleki kadar sorumludur. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU: Madde 38- Ortakların sorumluluğu; kooperatif işlerinden, taahhüt ve mesuliyetinden dolayı taahhüt ettikleri ortaklık paylarının 100 katı tutarı ve proje bedeli ile sınırlı olarak ortaklar arasında müşterek borçluluk ve müteselsil kefillik esaslarına göredir. EK ÖDEME: Madde 39- Bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortaklardan ek ödemeler istenebilir. Ek ödemelerde her bir ortağın hissesine düşecek miktar genel kurul kararı ile sermayesi veya alış-veriş oranına göre hesaplanır. Ek ödemeler toplamı o yılın bilanço açığı miktarını geçemez. İFLAS HALİNDE USUL: Madde 40- Kooperatifin iflası halinde, iflas idaresi ortaklardan her birinin payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden istediği zaman ortaklar bu borçlarını öderler. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Ortakların geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine İcra ve İflas Kanunu’nun hükümlerine göre itiraz hakları vardır. KOOPERATİFE YENİ GİREN ORTAKLARIN SORUMLUULUĞU: Madde 41- Kooperatifin durumunun bilerek yeni giren ortak, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı anlaşma hükümleri ile ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. KOOPERATİFİN DAĞILMASI VE ORTAĞIN ÖLÜMÜ HALİNDE SORUMLULUK: Madde 42- Kooperatifin dağılması halinde, dağılmanın ticaret siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde kooperatifin iflasının açılmasına karar verildiği takdirde ortaklar ek ödemelerle birlikte sorumludurlar. Ortağın ölmesi veya başka bir sebeple ortaklıktan ayrılırsa, ayrılış tarihinden başlayarak iki yıl süre içinde kooperatifin iflas etmesi durumunda önceden doğmuş olan borçlar için ortak, sorumluluktan kurtulamaz. SORUMLULUKTA ZAMAN AŞIMI: Madde 43- Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan hakları, daha önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe iflas işlemlerinin sona ermesinden başlayarak bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir. Ortakların birbirine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan başlamak üzere bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOOPERATİF HESAPLARI GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ: Madde 44- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar. Ortaklarla işlem sonucu müspet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir. Müspet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür. a) % 10 yedek akçeye, b) % 5 Yatırım ve geliştirme fonuna, c) % 8 Sosyal hizmetler fonuna, d) % 7 Birlik ve merkez birliğe yardım fonuna (Birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde) e) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır) Müspet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine pay ayrılamayacağı gibi ortaklara sermaye üzerinden kazanç da verilmez. Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağıtılmasında ortaklara dağıtılmaz. Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farklı menfi olduğu takdirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz. KOOPERATİFİN FONLARI: Madde 45- Yatırım ve geliştirme fonu, üretimi ve satışları artırıcı yönde yapılacak yatırımlarda kullanılır. Kooperatifin girdiği birlik, kooperatif menfaati ile ilgili üretim ve satışları artırıcı yönde yatırımlar yapıyorsa, kooperatif genel kurulu kararı ile birliğin konu ile ilgili yatırımlarında kullanılmak üzere bu fonun kısmen veya tamamen bu işte kullanılmasını karar altına alabilir. Kooperatifler birliği ve merkez birliğine ayrılan fonun %5’i birlik hissesi olarak ödenir. % 2’si birlik kanalıyla merkez birliğine gönderilir. Kooperatif birliğe ortak olup da, birlik merkez birliğine ortak değil ise; %2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir. Madde 46- Sosyal hizmetler fonu, 44. maddede belirtilen oranda müspet gelir- gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir. Madde 47- Sosyal hizmetler fonu ortakların sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile kooperatif memur ve işçileri için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır. Madde 48- Tüzel ve gerçek kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırım için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI: Madde 49- Kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp bilanço sonunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır. Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin %20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir. YEDEK AKÇELERİN DAĞITMA DURUMU: Madde 50- Kooperatifin dağıtılmasına karar verildiği zaman yedek akçelerin kooperatifin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı kooperatifin bağlı olduğu birliğe devredilir. Yahut köydeki kurulacak kooperatiflere devredilmek üzere köy sandığına yatırılır. YARDIMLARIN KULLANILMA TARZI: Madde 51- Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerin yaptığı yardımların kullanma biçimi, ilgili Devlet dairesi veya diğer kamu tüzel kişi temsilcileri ile kooperatif temsilcileri arasında düzenlenecek protokole uygun olarak genel kurulca belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF ORGANLARI Madde 52- Kooperatif organları; a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, c) Denetçilerden meydana gelir. GENEL KURUL: Yetki: Madde 53- Genel Kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul yetkilerinden aşağıda gösterilenleri devir ve terk edemez. a) Anasözleşmeyi değiştirmek, b) Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek, c) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak, d) Yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek, e) Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek, f) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını-satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek, g) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usulünü belirlemek. h) Kooperatifte istihdam edilecek personel kadro ve ücretleriyle geçici görevlendirmelerde ödenecek yolluk ve harcırahlarını belirlemek. ı) Yeniden değerlendirme yapılıp yapılmayacağı hususunda karar almak. i) Kiralama konusunda karar vermek. GÖREV: Madde 54- Genel kurulun görevleri şunlardır: a) Ortaklar veya bağlı olduğu üst birlik temsilcileri arasından genel kurul başkanlık divanını seçmek, b) Bilanço gelir-gider farkı hesapları ve yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak, c) Yönetim kurulu ve denetçiler, gerektiğinde tasfiye kurulu ve ortaklar tarafından yapılan teklifleri incelemek ve yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek, d)Yönetim kurulu ve denetçileri seçmek, hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek, e) Kooperatif anasözleşmesinde yapılan değişiklikleri kararlaştırmak, f) Gerektirdiği takdirde yönetim kurulu ve denetçiler ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek g) Kooperatifin başka bir kooperatifle birleşmesi, ayrılması, kooperatifin dağılması, sürenin uzatılması hakkında karar vermek, h) Kooperatifin amacına uygun teşekküllerin kuruluşlarına katılmasına karar vermek ve bunların yatırımlarına katılma payını belli etmek, ı) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına yetki vermek, ı) Ortakların her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, canlı-cansız demirbaşlar ile üretim ihtiyaçlarına cevap verecek maddelerin sağlanması için karar almak, kooperatifçe ortaklara verilecek ayni ve nakdi kredi ve avansın ödeme şekli ve miktarını belirlemek, j) Gerektiğinde yönetim kuruluna anasözleşme hükümleri içerisinde yetkiler tanımak, k) Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve bütçe teklifini onaylamak, l) Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek, m) Kooperatifin birliğe katılması hakkında karar vermek ve katılma payının kaynağı ile ödeme şeklini belirlemek, birlik temsilcilerini seçmek, n) Çalışma bölgesine dahil edilecek yerleşim merkezlerini belirlemek, o) Gerektiğinde hesapların incelenmesi için hesap tetkik komisyonu seçmek, p) Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarılma kararlarını inceleyip onaylamak veya onaylamamak, r) Proje konusu ve keşif bedeli de göz önünde tutulmak suretiyle yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek, yatırım yapılması ve ortaklarla birlikte müteselsilen borçlanmaya karar almak, GENEL KURUL TOPLANTILARI: Madde 55- Genel kurul: 1) Kuruluş, 2) Olağan, 3) Olağanüstü olmak üzere 3 şekilde toplanır. KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI Madde 56- Kuruluş genel kurulu, anasözleşmenin ilanından sonra en geç bir ay içerisinde kurucu ortaklardan birinin daveti üzerine toplanır. Toplantı tarihine kadar kaydedilmiş bütün ortaklar toplantıya katılma hakkına sahiptir. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI: Madde 57- Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun daveti ile her yıl, hesap devresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren en geç 6 ay içinde yapılır. OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI: Madde 58- Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları tarafından toplantıya çağırılır. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Madde 59- Dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayanması gerekir. Yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik bu isteği sırasıyla onar gün içinde yerine getirmediği takdirde toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayandığının Bakanlıkça tespiti halinde istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler. ŞEKİL VE GÜNDEM: Madde 60- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısını yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantıya çağrı ve ilanını yapar. İlanda, çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Bu süre en az 15 en çok 30 günü geçemez. Bu çağrı yazılı olarak imza karşılığında olabilir. Toplantı ilanını ihtiva eden yazı önceden kooperatifin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilerek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanların bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatına gönderilir. Ayrıca, bakanlık temsilcisine ödenmek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ücret Maliye veznesine yatırılır. Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Toplantı için Bakanlık temsilcisinin atanması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mahalli teşkilatı veya mülki idare amirliğinden yazılı olarak istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanak ile belirlenir. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun başkanlık divanı oluşumundan sonra gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan ve çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır. TOPLANTIYA BAŞLAMA Madde 61- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife kaydolmuş olan ortakların 1/4’ü, ortak sayısı 5000’in üzerinde olan kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir, toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıyı idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip ve bir oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatif ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir. Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi halinde, müteakip gündem maddelerini görüşmek üzere ibraya ait madde görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır. Çağrıyla ilgili olarak 60.madde hükümleri uygulanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari ilgili kanunda belirtilen kurucu ortak sayısı kadar ortağın katılımı şarttır. Şayet toplantıda kooperatifin dağılmasına veya diğer bir kooperatifle birleşmesine dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu takdirde toplantıda tüm ortakların asgari 1/4 katılımı zorunludur. Bakanlık temsilcileri, toplantının kanun, anasözleşme ve gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir. Bakanlık temsilcisi bütün genel kurul belgelerini imzalamakla yükümlüdür. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ: Madde 62- Genel kurul toplantısına katılan ortaklar için önceden “Hazır bulunanlar listesi” ismi altında 4 adet olmak üzere bütün ortakların ortak numarası, ortaklığa kabul tarihi, adı ve soyadı, taahhüt ve ödenmiş sermayesi, ikamet adresi ile imza hanelerini ihtiva eden liste, toplantıya katılan ortaklara toplantı başlamadan evvel imzalattırılır. KARAR NİSABI: Madde 63- Kararlar hazır bulunan ortakların çoğunluğu ile alınır. Çekimser oylar ret oyu olarak değerlendirilir. Oyların eşitliği halinde tekrar oylama yapılır. Vekaleten oy kullanılmaz. Ancak birliklere girme veya birlikten ayrılma anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda hazirun listesini imzalayan ortakların 2/3 nisabı aranır. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak karalar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Anasözleşmenin 25. ve 39. maddelerindeki şahsi sorumlulukların ağırlaştırılmasıyla ilgili değişiklikler için de aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir. Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alındığı takdirde kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlar çoğunlukla verilir. BÜTÜN ORTAKLARIN HAZIR BULUNMASI HALİ: Madde 64- Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına ait olan diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir. OY HAKKI: Madde 65- Genel kurul toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına haizdir. Miras veya devir yoluyla ortak olanlar eski ortağın hak ve yükümlülüklerini aynen taşır. Genel kurulda her ortak, payı ne olursa olsun yalnız bir oya sahiptir. OYA KATILMAYACAKLAR: Madde 66- Kooperatif işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilenler yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Ortaklardan hiçbirisi kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamazlar. YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ: Madde 67- Genel kurulca verilecek karara göre seçimler açık veya gizli oyla yapılır. Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde kooperatifin mühürlü seçim kâğıtları kullanılır. Bunlar “Hazır Bulunanlar Listesini imza eden ortaklara verilir. Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanılması yolunda alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılmaz. Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır. Seçimlerde oy pusulalarına yönetim kurulu, denetim kurulu ve birlik temsilcisi kadar asil ve aynı sayıda yedek üye adayı ortak numaraları ile birlikte ayrı ayrı bölümler halinde yazılır. Oy pusulalarına organlar ve birlik temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür. Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır. Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır. Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur. Ortaklar oylarını tasnif heyetinin önünde seçim sandığına atarlar. Tasnife başlanıldığında oy sayıları ortak sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir. Sandık açılıp oy ayırımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır. GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ: Madde 68- Genel kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi ile başkan, katip ve varsa oy tasnifçisi tarafından imzalanan bu tutanakta, toplantıya katılan ortak sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı ve ilanı, tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, kar-zarar cetveli, genel kurul toplantısında hazır bulunan ortaklar listesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve üst kuruluş paylarının ödeme makbuzlarının her birisinden birer adet olmak üzere hazırlanan evraklar Bakanlığın mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer takımı da kooperatifin bağlı bulunduğu birliğe gönderilir. Ayrıca, genel kurul karalarından tescil ve ilanı gerektirenler kanuni süresi içinde tescil ve ilan edilir. Bu evrakların birer takımı da kooperatifin bağlı bulunduğu birliğe gönderilir. KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLARI: Madde 69- Aşağıda belirtilen kimseler; kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. 1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden ortaklar. 2- Yönetim Kurulu, 3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bunların her biri. Ayrıca, bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. Genel kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. YÖNETİM KURULU ÖDEVİ VE ÜYE SAYISI: Madde 70- Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme, hükümleri içinde kooperatifin çalışmasını yöneten ve onu temsil eden yürütme organıdır. Yönetim kurulu kooperatif hükmü şahsiyetinin kanuni temsilcisi olup, kooperatif idaresinde işletme sahibi gibi bir yer tutar. Yönetim kurulu üyeleri ve yedekler genel kurul toplantısında ortaklar arasında 3 asil 3 yedek olmak üzere en az bir en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl seçilmiş sayılır. Görev süresi sona eren üyelerin seçilme hakkı vardır. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. Bu genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması zorunludur. TEMSİL: Madde 71-Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder. Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır. Yönetim kurulu başkanı olmadığı zaman yardımcısı kooperatifi temsilen birinci derecede imzaya yetkilidir. İkinci imza yetkisi yönetim kurulunca muhasip üyeye verilir. Kooperatifin hukuken bağlanabilmesi için kooperatif unvanının yazılıp, altının imzaya yetkili olan iki kimse tarafından imzalanması gerekir. Kooperatifi temsile yetkili olanlar kooperatifin konularının sınırları içerisinde çeşitli işleri, hukuki işlemleri, kooperatif adına yapmak ve kooperatifin unvanını kullanmak hakkına sahiptirler. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları tescil ve ilana tabidir. YÖNETİM KURULUNUN ÜYELİK ŞARTLARI: Madde 72- Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için. a) Türk vatandaşı olmak, b) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak c) Türk Ceza Kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 1163 Sayılı Kanuna göre mahkum olmamak, d) Birbirleri ve denetleme kurlu üyeleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) akraba olmamak. e) Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak, f) Hacir altında bulunmamak, g) 18 yaşından küçük olmamak, h) En az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. I) Kooperatifin çalışma konuları ile ilgili işlerin ticaret ve komisyonculuğunu yapmamak, Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurul tarafından azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konur. Genel kurulda en çok oy alan ortakların aldıkları oy sayısına göre yönetim kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilmiş olurlar. Oylar eşit gelirse kuraya başvurulur. Yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri tarafından gecikmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır. Yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı kooperatifi temsil yetkisine sahip murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi, değiştirilmesi, ticaret siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu en az iki üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, denetçiliğe, hakem kurullarına hesap tetkik komisyonuna seçilemezler. Yönetim kuruluna seçilenler ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. ÇALIŞMA ŞEKLİ: Madde 73- Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler, vekalet veya temsil yolu ile oy veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birbiri ardına üç defa mazeretsiz olarak mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Madde 74- Yönetim kurulu üyeleri her zaman görevinden ayrılabilir. Ancak ayrılan üyenin görevli olduğu zamana ait sorumluluğu zararın ve bunun sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl, her halükarda zararı doğuran fiilin oluş tarihinden itibaren tazminat davası açma hakkı 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Madde 75- Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri ve yedekler istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde, kooperatif denetçileri, toplanamadığı taktirde Bakanlıkça olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılarak, yeniden yönetim kurulu üyelerini seçer. Yönetim kurulundan bir üye istifa edipte, yerine geçecek yedek üye yoksa yönetim kurulu, ortaklar arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar. Yeni üyeler seçilip göreve başlayıncaya kadar eskileri göreve devam eder. Eski yönetim kurulu görevi devretmemiş ise devredene kadar genel kurulca karar bağlanmış ödemeler ile önceden ödeme planına bağlı ödemeler, vergi, resim ve harç ödemeleri ile sınırlıdır. ÜCRET: Madde 76- Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Madde 77- Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 78- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Genel Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek ve kooperatif işlerini ortakların yararına uygun şekilde yürütmek, b) Defter, hesap ve kayıtları kanun ve anasözleşmeye uygun olarak tutmak. c) Kooperatifin nakit varlığı ile menkul ve gayrimenkullerini gereği gibi kullanmak, işletmek ve korumak. d) İmkânlarla orantılı olarak şubeler, alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurula teklif etmek, e) Kooperatifin varlığından, ortakların üretim kapasitelerini artırmak için durumlarına göre bilanço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek, f) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, g) Genel kuruldan alınan yetki ile işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirmek, müdür, memur müstahdem ve işçi atamak, h) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak, ı) Genel kurul toplantısından otuz beş gün önce çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetveli ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve Genel Kurul toplantısından on beş gün öncede ortakların incelemesine sunmak, j) Kooperatifin aczi veya mali durumunun bozulması halinde genel kurulu toplantıya davet etmek, k) Kanun ve anasözleşmedeki ortaklık hak ve ödevlerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında karar alarak durumu genel kurulun onayına sunmak, l) Denetçilerin seçim ve görevden alınmalarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmek, m) Gerektiğinde tasfiye işlerini yürütmek, n) Kooperatifi temsile yetkili şahısları tescil ve ilan ettirmek, o) Eski yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek, p) Kooperatifin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh verdirilerek bir satış vaadi sözleşmesi yapmak, r) Tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamaları eksik ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak, bunların yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşımamasını sağlamak, s) Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizlide olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmak, t) Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, u) Mal beyanında bulunmak, v) Denetim amacı ile denetçilerin 93. madde doğrultusunda talebi hallinde kooperatife ait her türlü defter ve belgeleri vermek, y) Genel kurulun kararları doğrultusunda ilgili kamu ve özel kuruluşlarla teknik seviyede işbirliği yapmak suretiyle kooperatif işlerini yürütmek, z) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaptırılacak denetim neticesi verilecek talimatlara uymaktır. Madde 79- Görevi son bulan yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde bütün hesapları bilgi ve belgeleri devretmek zorundadır. Madde 80- Yönetim Kurulunun kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş, “Karar Defterine sıra numarası ve tarihi ile yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantıda alınan kararlar imzalanır. Verilen karara karşı görüşlü veya çekimser kalanlar, muhalefet veya çekinme sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer üyeler ile birlikte sorumlu olmazlar. Böyle hareket etmeyenler sorumluluğa katılırlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI: Madde 81- Yönetim kurulu; Genel kurul tutanaklarının gerekli defterlerin ve ortak listelerinin düzenli tutulup saklanmasından ve işletme hesabıyla yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanmasından, incelemek üzere denetleme kuruluna verilmesinden, kooperatife, ortaklara ve kooperatif alacaklılarına karşı ortaklaşa sorumludurlar. Ortaklaşa sorumluluğu gerektiren işlerden bir eksikliği olmadığını ispat eden, özellikle bu işlere karşı oy vermiş olup durumu görüşme tutanağına yazdırmakla beraber denetleme kuruluna hemen yazılı olarak bildiren özrüne dayanarak o işlemlerin görüşmelerinde hazır bulunamayan üye, sorumluluktan kurtulur. Görevlerini gereği gibi yapmadığı anlaşılan yönetim kurulu üyelerinin genel kurul her zaman işine son ve haklarında soruşturma kararı verebilir. Her ortağın veya işten el çektirilenlerin dava açma hakkı saklıdır. Bu kararın gereğini denetleme kurulu yargı organları vasıtasıyla uygular. Madde 82-Yönetim Kurulu üyeleri ortaklık işlemleri dışında kooperatif ile ticari işlemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi sorumluluklarının gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kasıtları bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından doğan zararlardan sorumludurlar. Bunların suç sayılan fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi ceza görürler. Yönetim Kurulu, tescile bağlı konuları sicil memurlarının isteği üzerine yerine getirmemesi, tescil ve kayıt için kötü niyetle gerçeğe ters beyanda bulunması, hallerinde cezai sorumluluk taşır. Kuruluş sırasında kurucu ortaklar tarafından resmi makamlara verilen kooperatif anasözleşmesi, nakdi sermayenin tescil ve ilandan sonra kooperatif hesaplarına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca geçici yönetim kurulu üyelerinden birine ödendiğine dair dilekçe, ayn nevin’den sermaye ve kooperatifçe devralınan işletmeye ait değer biçme raporu gibi vesikaların gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesinden kooperatifin kurucu ortakları sorumludurlar. Madde 83- Yönetim kurulu veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri anında şahsi kusurları olmaksızın meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan kooperatif sorumludur. TESCİL: Madde 84- Kooperatifi temsile yetkili kılınacak kimseleri yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulu bu kimselerin, isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan karar suretini notere tasdik ettirdikten sonra ticaret siciline verir. KOOPERATİFİN ACZE DÜŞMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLER: Madde 85- Kooperatifin acze düşmesini kabul ettirecek önemli sebepler mevcut ise yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosundaki mevcutların, kooperatif borçlarını artık karşılamayacağını gösteriyorsa yönetim kurulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bilgi verir. Ancak, ortakları ek ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapandığı takdirde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı haberdar edilir. Mali durumun düzelmesinin mümkün görülmesi halinde mahkemeye yönetim kurulunun veya alacaklılarından birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru ataması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır. İŞTEN ÇIKARMA: Madde 86- Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki ile işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı müdürü ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman işten çıkarabilir. İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. Ancak, ortaklar arasında seçilen müdür sebepsiz işten çıkarılma iddiası ile tazminat isteyemez. DENETÇİLER: Seçim: Madde 87- Denetçiler, genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. Denetçiler ortaklar arasından en az bir, en fazla dört yıl için seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Denetçilerin asil üyelerinden ve yedek üyelerden birisi dışardan seçilebilir. Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle 3. derecede kadar (bu derece dâhil) akraba olmazlar ve kooperatifte idari görev alamazlar. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler. Bu genel kurulda ibra edilmeyen denetim kurulu üyeleri gündemde seçim maddesi var ise tekrar yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilemezler. Şayet gündemde seçim maddesi yok ise yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine seçim maddesi konması zorunludur. Denetçilerin Türk vatandaşı olmaları ve Türk Ceza Kanunundaki zimmet; ihtilas, irtikâp, rüşvet, görevi suistimal, sahtekârlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin şahsiyetine karşı ilenen suçlardan veya 1163 sayılı Kanuna göre mahkum olmamaları şarttır. GÖREVE SON VERME: Madde 88-Genel kurul, denetçilerin görevlerine her zaman son verebilir. Seçilen denetçiler görevlerine son verilmesinden dolayı tazminat isteyemezler. BİR ÜYELİĞİN AÇILMASI: Madde 89- Denetçilerden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, gibi bir sebeple görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyetlerinin kesinleşmesi halinde diğer denetçiler, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar. SORUMLULUK: Madde 90- Denetçiler, kanun veya anasözleşme ile verilen görevlerini hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe ortaklaşa sorumludurlar. ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÖREV, İNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DENETÇİLİKTEN ÇEKİLME: Madde 91- Denetçiler yılda en az dört defa toplanarak kooperatifin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlayarak “Denetçiler Denetim Raporları” dosyasında saklarlar. Denetçiler, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı yıllık çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesap ve mevcutları elden geçirir ve düşüncesini açık olarak belirterek yıllık rapor hazırlar. Denetçiler, yapacağı toplantılarda yönetim kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecesini takip ederek gerekli uyarıda bulunurlar. Madde 92- Denetçilerin görevleri, kooperatifin iş ve işlemleri kontrol etmektedir. Denetçiler şu görevlerle yükümlüdürler; a) Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonunda buldukları noksan ve yanlışların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili makam ve organlara haber vermek. b) Bilançonun Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak, c) Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerini son verilmesi için keyfiyeti yönetim kuruluna bildirmek. d) Muhtelif sebeplerle yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmesi halinde boşalan yönetim kurulu üyelerine gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak, e) Üç ayda bir ara denetimi yaparak ve ansızın kooperatif veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini yönetim kuruluna vermek, f) Bütçeyi kontrol etmek, g) Tasfiye işlemlerini denetlemek, h) Ortaklarla veya kendileriyle kooperatif yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve gerektiğinde olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak, ı) Genel kurul toplantılarından hazır bulunmak, j) Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve memurlarının cezayı gerektiren fiillerini savcılığa bildirmek, k) Anasözleşmede ortakların genel kurul toplantılarına katılmaları için gerektiği belirtilen şartları yerine getirilip getirilmediğini incelemek, l) Yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen yönetim kurulu ve memurlar hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak, Denetçilerin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetçiler, ayrıca kooperatif zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırır. Madde 93- Denetçiler, işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulmadığını ve işletmenin neticeleri ile mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılamadığını incelemekle yükümlüdür. Ortakları şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir. Ortaklar, gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidir. Madde 94- Denetçiler yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle her zaman görevden çekilebilir. Açılan üyeliğe yedek üye getirilir, bir üyelik açık kalıpta yerine geçecek üye bulunamazsa genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılmadan mevcut denetçiler tarafından kooperatif ortakları dışından bir asil bir yedek üye seçilir. Ancak, denetçilerin toptan çekilmesi veya denetçi sayısının üçten aşağı düşmesi halinde yönetim kurulu acilen denetçi seçimini yapmak üzere genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. TOPLANTI VE RAPORLAR: Madde 95- Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmak zorundadırlar. Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri eksiklikleri, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetçiler, yönetim kurul ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar. Madde 96- Denetçi raporları üç üye tarafından imzalanır. Rapora katılmayan üye çekinme sebeplerini belirterek imzala. Yıllık genel kurul toplantısında “Denetçi Raporu” okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz. Denetçiler azledilmiş olursa, yeni denetçiler düzenleyecekleri raporda bu olayı da açıklamak ve sebeplerini belirtmek zorundadırlar. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Madde 97- Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklarının zarara uğrayacağı konularda kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklama yapamazlar. HESAP TETKİK KOMİSYONU SEÇİM: Madde 98- Genel kurul bazı konuların incelenmesi için lüzumu halinde hesap tetkik komisyonu seçebilir. Mevcut ortaların dörtten az olmamak üzere en az 1/10’u, son iki yıl içinde kooperatifin kuruluşuna veya idari işlemlerine ait bir yolsuzluğun olduğunu, kanun veyahut anasözleşme hükümlerine önemli bir şekilde aksi hareket edildiğini iddia ettikleri takdirde, bunları soruşturmak için hesap tetkik komisyonu teşkilini genel kuruldan isteyebilir. Bu istek kabul edilmediğinde gerekli masrafları peşin ödeme şartı ile mahkemeye başvurma hakkına sahiptirler. Komisyona seçilen ortaklar gerekli incelemeleri yapacak bilgi ve beceriye sahip olmadıkları takdirde ücreti kooperatifçe karşılanmak üzere dışarıdan uzman kişiler görevlendirerek gerekli raporları düzenletir. Soruşturma sonuçlarına göre iddia doğru görülmediği takdirde veya denetçilerin vereceği raporda bu talebin haklı sebebe dayanmadığı anlaşılırsa kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen ortaklar kooperatifin bu yüzden gördüğü zarardan sorumludurlar. MÜDÜR: Seçim ve Tayini: Madde 99- Kooperatif müdürü yönetim kurulu kararı ile ortaklar arasından, tüzel kişi temsilcilerinden veya dışardan azami yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla düzenlenecek sözleşmeye dayalı olarak tayin edilir. Müdür, kendiliğinden müdürlük görevini devredemez ve yerine vekil bırakamaz. Gerektiğinde müdürün görevine son verilme işlemi yönetimi kurulunca karara bağlanarak yapılır. Yönetim kurulu ayrı bir müdür atayıncaya kadar, yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir veya bir kaç üyeyi murahhas üye olarak görevlendirebilir. Bu durumda murahhas üyeye müdürün tabi olduğu hükümler uygulanır. MÜDÜRLÜK ŞARTLARI: Madde 100- Müdürlük şartları şunlardır: a) Kooperatifçilik bilgilerine sahip olmak, b) Siyasi bir partinin üyesi olmamak, c) Hukuken memuriyete mani hali bulunmamak, d) En az lise mezunu olmak, MÜDÜRLÜK ÜCRETLERİ: Madde 101- Kooperatif müdürü ve hizmet personelinin ücretleri genel kurulca kabul edilen bir kadro ve yıllık tahmini bütçeye göre kararlaştırılır. MÜDÜRÜN GÖREVLERİ: Madde 102- Müdürün görevleri şunlardır: a) Yönetim kurulu kararlarını, yıllık çalışma raporlarını göz önünde tutarak uygulamak, b) Kooperatifin işlerini yürütmek, işlerin uyumunu ve düzenini sağlamak, c) Yönetim kurulu toplantısında oy kullanmamak şartıyla hazır bulunmak, İDARİ VE TEKNİK PERSONEL: Madde 103- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya ilgili kuruluştan bir projeye dayalı olarak kredi alan Kooperatifler, bu kuruluşların istediği şartlara uygun idari ve teknik personeli atamak mecburiyetindedir. MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI: Madde 104- Kooperatif müdürü, kooperatif hizmet personelinin amiridir. Denetçiler ve yönetim kurulu üyelerinden başkasına kooperatifin işleri ile ilgili bilgi veremez. Kooperatif hizmet personeli müdüre karşı sorumludur. Kooperatif müdürü kendine verilen görevleri gereği gibi veya hiç yerine getirmezse yönetim kuruluna karşı sorumludur PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMASI: Madde 105-Yönetim kurulu, müdür ve hizmet personelinin işine son verebilir. Çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir. Müdür ve personeli işten çıkarılması teklifi denetçilerce yapıldığı takdirde, Yönetim kurulu başkanı, derhal toplantı yapar ve gerekli kararı verir. Şayet çıkarma kararı verilmemiş ise denetçiler, genel kurulu toplantıya çağırabilir ve konu orada karara bağlanır. ALTINCI BÖLÜM TESİSLERİN YAPIMI VE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ORTAKLARA SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER İLE ORTAKLARIN KOOPERATİFE KARŞI VECİBELERİ Madde 106- Aşağıdaki umumi kaidelere uygun olarak kooperatif, çalışma sahası ekli haritada gösterilen arazi parçalarına su temin etmek, bu arazileri sulamak, arazi ıslahı yapmak ve toprak muhafazası ile ilgili tedbirleri almak için bunlarla ilgili her nevi tesislerin bir kısmını veya tamamını inşa eder. Suyun dağıtılma ve kullanılmasına ait esaslar şunlardır; a) Bölgenin zirai karakterine ve su rezervlerine göre bütün kooperatif bölgesini içine alan veya bu bölgede genişliği ilgili kuruluşlar tarafından tespit edilecek muayyen bir arazi parçası için sulama projesi yapmak, b) Arazisi çok parçalanmış bölgelerde dahi kooperatif bütün arazi sahiplerine yetecek kapasitede ve sulama yerlerine suyun miktarını ölçen bir savak koymak, c) Kooperatif ana ve tali kanalları ile diğer sulama tesislerinin (Arazinin topoğrafik durumuna göre ilgili kuruluşlarca hazırlanmış sulama projesi esasları dahilinde) yapılabilmesi için arazilerinden geçit hakkı verilmesi ve üzerinde proje ile gerekli tesis inşasını ortaklarca kabul etmek, Ortaktan geçit hakkının alınması veya tesislerin yapılması, ortağın önemli derecede maddi zararını icap ettiriyorsa, ilgiliye yönetim kurulunca takdir edilen münasip bir tazminat ödenir. Tazminat miktarı ve ödeme şekli konusunda uyuşmazlık olması hallerinde ilgili teşkilatın görüşü esas alınır. Şahıs arazisi içindeki suyun, su kaynaklarının, tesislerinin ve geçit haklarının kooperatifinin kendi imkânları ile satın alınması ve kooperatif adına ayrıca tapuya tescil ettirilmesi veya bunlar üzerinde usulü dairesinde tesis edilecek irtifak yahut intifa veya benzeri haklarının kooperatif adına sağlanması şarttır. TESİS TAMAMLANDIKTAN SONRA DAĞITIM SİSTEMİNDE YAPILAN İLAVELER VE DEĞİŞİKLİKLER: Madde 107- Bir arazi parçası herhangi bir sebeple bölündüğü zaman, arazi sahibi yeni ortağın, yazılı müracaatı üzerine bütün inşaat masrafları ve değişiklikler için ödenen paralar yeni arazi sahibine ait olmak üzere arazi parçaları için gerekli sulama tesisleri kooperatif tarafından yapılır. SİSTEMİN ÇALIŞMA VE DEVAM ETTİRİLMESİ : Madde 108- a) Sulama sistemi ve kooperatifin çalışmaları, yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş yeterli sayıda memur vasıtasıyla idare ve kontrol edilir. Kooperatifin müracaatı üzerine bu sulama sistemine ve onun çalışmalarına ancak ilgili kuruluşun kontrolünde müdahale edilebilir. b) Görevli sulama ustası ve yardımcılarının, özel kanalların kapasite ve şartlarını düzenlemek üzere arazi sahiplerinin mülklerine girme hakları mevcuttur. c) Bütün tarla içi kanallar ve arazi sulama için yapılan bütün tesisler bakımlı ve temiz bulundurulacak ve tarla içi kanalların tamiri ilgili ortağa ait olacaktır. Kooperatifçe, bu şart yerine getirilinceye kadar ilgiliye su verilemez. Ortakların sorumluluğunu gerektiren işleri kooperatif yapmak mecburiyetinde kaldığı takdirde bedelini ilgili ortaktan tahsil eder. Anasözleşmedeki ortaklık şartlarını yerine getirmemesi sebebi ile kendisine su verilmeyen ortak tesislerin yıllık amortismanına ve kooperatifin idare ve işletme masraflarına iştirak ettirilir. Ancak mücbir sebepler dolayısıyla tesisten istifade edemeyen ortak tesislerin yıllık amortismanına iştirak eder, işletme ve idare masraflarına iştirak ettirilmez. Bu şekilde tahakkuk edecek masrafların tahsili için zamanında kooperatif gerekli kanuni yollara başvurabilir. d) Ortağa verilmeye başlanan su, sulama bitinceye kadar gece ve gündüz kullanılacaktır. e) Sulamanın hangi tarihte başlayacağını yönetim kurulu tarafından tespit edilir. f) Ortaklar, sulamanın başlayacağı tarihten en az bir ay önce arazinin durumunu, dönüm miktarını, ekilecek mahsul nev’ini her mahsulün ekileceği arazi sahasını ve yönetim kurulunun istediği diğer bilgileri ihtiva eden bir beyanname doldurup yönetim kuruluna verir. Yönetim kurulu, verilen beyannamelerdeki bilgileri dikkate alarak ilgili kuruluşun teknik rehberliği altında, ortakların su alabileceği tarih ve saatleri belli eden bir cetvel hazırlar (sulama cetveli) ve bu cetvel sulama başlangıcından en az 15 gün önce ilan edilir. On beş gün içinde yapılacak itirazlar yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir. Su isteyen bir ortağa su dilediği tarihe mümkün olduğu kadar yakın bir tarihte verilir. Fevkalade durumlar neticesi sulama cetvellerinde yapılan değişiklik ortaklara ayrıca ve mümkün olduğu kadar süratle duyurulur. Sırası geldiği halde suyu kullanmayan kimsenin sırası kaybolur. g) Sulama bittiği zaman, sulama ustası suyun verilmeye başladığı ve sulamanın bittiği tarihi ile saatlerini, kullanılan suyun miktarını bildiren bir form doldurur. Bunun iki nüshası kooperatifte muhafaza edilir ve birer nüshaları da sulama ustasında ve ilgili ortakta kalır. h) Tarla içi kanallarda akan suyun ihmal neticesi kötü kullanılması veya sulayanların yapacağı herhangi bir hatadan doğan zarardan, kooperatif mesul değildir. Kooperatifin mesuliyeti suyun kooperatife ait kanalları terk ettiğinde nihayet bulur. ı) Ortaklar, suyun kooperatifin yaptırdığı yol ve kanallara zarar vermeden akıp gitmesi için gerekli boşaltma kanalları ve yollarını ilgili teşkilatın tavsiyesi dâhilinde yapmak zorundadır. j) Yönetim kurulunun özel müsaadesi olmadan kooperatife ait kanallar içine veya kanalların geçiş yolu üzerine çift veya herhangi bir engel yerleştirilemez. Kanal boyunca yapılan bu özel kanala bitişik geçiş ve giriş yolları bitişik arazi sahipleri tarafından kanal ve yollara hasar vermeyecek bir zamanda ve şekilde kullanılır. k) Hayvanlar kooperatif kanalları üzerinde otlatılamaz ve hiç bir zaman kanalları geçmesine müsaade edilmez. l) Her arazi sahibi veya sulayan kimse kooperatif emlakine kendisinin veya adına hareket eden kimsenin ihmal veya dikkatsizlik neticesi yaptığı bütün zarardan kooperatife karşı sorumludur. Bu hasarlar kooperatif tarafından tamir edilir ve masrafı sorumlulardan tahsil edilir. m) Kooperatifin kanal ve arklarına hiçbir süprüntü, artık, gübre, ağaç ve asma budakları, yabancı ot, çayır veya emsal maddeler dökülmez veya rüzgarla kayma ve düşme suretiyle kanallara gidebilecek herhangi bir madde kanal sırtlarına bırakılamaz. n) Kooperatif görevlerinden başka hiç bir kimse kanal veya diğer tesisler üzerinde faaliyette bulunamaz, gedikler açamaz. Madde 109- Suyun fiyatı; tesislerin idare ve işletme masrafları ile kooperatifin genel masraflarını karşılayacak ve kooperatif öz kaynaklarının gelişmesine imkan verecek bir seviyede ve ilgili kuruluşça hazırlanacak esaslar dâhilinde yönetim kurulunca ayarlanır. Madde 110- Sulama ücretleri prensip itibariyle peşin ödenir. Ancak, ortağın mali durumu müsait olmazsa yapacağı müracaat üzerine yönetim kurulu, kendisine mahsulü idrak ve satış mevsimine kadar vade verebilir. Bu takdirde borcun tahsiline kadar, ortaktan kooperatifin borçlandığı kredi müessesine ödediği nispette uygun faiz ve masraf karşılığı alınır. Sulama ücretini vadesinde ödemeyenler hakkında, kooperatif alacağını tahsil edebilmek için kanuni yollara müracaat eder. Bu takdirde, ortak kendisine su verilmesini veya diğer menfaatlerden istifade ettirilmesini talep edemez. Madde 111- Su kullananlar, sulama ustasına sulamanın biteceği zamanı önceden bildirirler. Eğer böyle bir beyanda bulunmamışsa ve sulama ustası suyu isteyen başka birini de bulamamışsa ilgili ortak ya suyu kullanmaya devam etmek veya boşa akıtılan suyun parasını ödemek zorundadır. Madde 112- Kendisine verilen suyu kullanmayan bir ortak, suyun kullanıldığı ana kadar akan ve kaybolan suyun ücretini de öder. Eğer bu anda suyu isteyen bir başkası varsa su ona verilir ve su isteyen ortak ikinci bir sefer için sıra gelinceye kadar bekler. YEDİNCİ BÖLÜM KOOPERATİF BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ BİRLİĞE GİRİŞ, BAŞVURMA ŞEKLİ VE İTİRAZ ; Madde 113- Genel kurul kararı ile kooperatifin gelişmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim yapılması ve kooperatifçilik konularında tavsiyeler alınması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için o bölgede kurulmuş, faaliyet konuları aynı nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından kurulan birliğe ortak olabilir veya bu özellikte birlik kurulabilir. Madde 114- Kooperatif, birlik kurar veya kurulmuş birliğe girmeye karar verirse birliğe taahhüt edilecek iştirak sermayesinin miktarı ve ödeme şekli birlik anasözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenir. Kooperatif, çalışma konuları ile ilgili olarak birliğin yapacağı tesislere taahhüdü dışında genel kurulca belirlenecek miktar üzerinden katılabilir. Madde 115- Kooperatif, kooperatifler birliğine girmekle ortaklarına bu ana sözleşmedeki yükümlülüklerinden fazlasını yükleyemez. TEMSİLCİLİK : Madde 116- Birlik genel kurullarında kooperatifi temsil etmek üzere kooperatif genel kurulunca ortaklar arasından ortağı olduğu üst kuruluş anasözleşmesinde belirtilen sayıda temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi en az bir en fazla 4 yıldır. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıldır. Seçilen temsilcilerin her birinin birlik genel kurulunda kooperatifi temsilen bir oy kullanma hakkı vardır. Seçilen temsilciler kadar yedek üye de seçilir. Yetkili temsilcilerin uygun bir mazerete bağlı olarak birlik genel kuruluna katılamaması durumunda ve yönetim kurulunca verilecek oy kullanma izin belgesi karşılığında sırasıyla yedeklere de oy kullanma yetkisi verilir. DENETİM VE EĞİTİM : Madde 117 – Kooperatif, bağlı bulunduğu üst birlikler tarafından eğitilebilir ve denetlenebilir. Kooperatif, üst birliklerince kendilerine yönelik denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirak eder. SEKİZİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFİN DAĞILMASI DAĞILMA SEBEPLERİ : MADDE 118- Kooperatif; a) Anasözleşmede belirtilen süre genel kurul kararı ile uzatılmadığı takdirde, (bunun için genel kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir.) b) Genel Kurul kararı ile, c) İflasın açılması ile, d) Diğer bir kooperatifle birleşme veya devralınması suretiyle (Bunun için genel kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir.) e) Kanunlarda ön görülen diğer hallerde (Ortak adedinin yasal kurucu ortak adedinden aşağı düşmesi ile kooperatif organlarının oluşturulamaması, kooperatifin çalışma konusu dışında veya amme kanunlarına karşı çalışma göstermesi, kooperatifin kanuni tanımı dışına çıkması ve kar peşinde koşan ticari bir şirket hüviyetine girmesi, acze düşmesi gibi hallerde) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine, f) Üç yıl üst üste olağan gelen kurulunu yapmaması halinde, g) Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla dağılır. Madde 119- Mahkeme veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. TİCARET SİCİLİNE BİLDİRME : Madde 120- İflasın dışında kooperatifin dağılması, yönetim kurulu veya denetçilerce ticaret siciline tescil ve en çok birer hafta ara ile üç defa ilan ettirilir. İlana kooperatif alacaklılarının belgeleri ile beraber bir yıl içinde başvurmaları gereği yazılır. Bu sürenin başlangıcı üçüncü ilan tarihidir. Tasfiyenin bir yılda tamamlanması esastır. Bakanlığın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilir. Süre ise üçüncü ilandan sonra başlar. TASFİYE MAMELEKİNİN PAYLAŞTIRILMASI : Madde 121- Tasfiye halinde giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar genel kurul kararıyla ortağı bulunduğu üst birliğe veya ortaklar arasında bölüştürülür. Paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır TASFİYE HALİ : Madde 122- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesi hali hariç olmak üzere dağılan kooperatif tasfiye haline girer. Tasfiye haline giren kooperatif ortaklarla olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını (tasfiye halinde) ibaresini eklemek suretiyle kullanmakta devam eder. AZİL : Madde 123- Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye memurları yahut bu görevi yapan yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından her zaman azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Ortaklardan birinin isteği ile de mahkeme haklı sebepler dolayısıyla tasfiye işlemini durdurabilir. Yürütmeye memur kimseleri azil ve yerlerine yenilerini atayabilir. AKTİFLERİ SATMA YETKİSİ : Madde 124- Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınır. TASFİYE İŞLERİ İLK ENVANTER VE BİLANÇO : Madde 125- Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz kooperatifin tasfiyesinin başlangıcındaki durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançoyu düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar. Tasfiye memurları, kooperatif yönetim kurulu ve denetçileri davet ederek kooperatifin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler. Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden çalışmaya katılmayanları beklemek zorunda değildir. Tasfiye memurları, lüzum görürlerse kooperatif mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço tasfiye memurlarının huzurunda kooperatif yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ve bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye memurları dağılma halinde bulunan kooperatifin envanterde yazılı bütün malları ile evrak ve defterlerine el koyar. ALACAKLALILARI DAVET VE KORUMA : Madde 126- Alacaklı oldukları kooperatif defterleri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslara duyurma işlemi mahallin örf ve adetlerine göre, diğer alacaklılar ise Ticaret Sicili Gazetesinden ilan suretiyle kooperatifin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağrılırlar. Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunamazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Kooperatifin henüz vadesi dolmayan borçları ile ihtilaflı bulunan borçlarının karşılığı olan para notere verilir. DEFTERLERİN SAKLANMASI : Madde 127- Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere notere verilir. KOOPERATİFİN ÜNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN ÇIKARILMASI Madde 128- Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatife ait unvanının ticaret sicilinden çıkarılması tasfiye memurları tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan ettirilir. TASFİYE KURULUNUN SORUMLULUĞU : Madde 129- Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür. Tasfiye kurulu üyeleri yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu taşır. Tasfiye kurulu üyelerinin ana sözleşmenin 72. maddesinin c fıkrasındaki niteliklere haiz olması şarttır. BİRLEŞME SURETİYLE DAĞILMA : Madde 130- Kooperatif, bütün pasif ve aktifleri ile diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde sicilden çıkarma işlemi 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 84.ncu maddesi uyarınca yapılır. Ayrıca sulama tesislerini yapan ilgili teşkilatın görüşü alınır. DOKUZUNCU BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER USUL: Madde 131- Kooperatif, muhasebe usulünü bilanço esasına göre kurar ve kanunen tutulması gerekli defterleri tutar ve çalışmalarının iş prensipleri esaslarına uygun olarak düzenler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca örnek muhasebe ve bilanço kabul edildiği takdirde bunun uygulanması sağlanır. HESAP YILI : Madde 132- Maliye Bakanlığından özel hesap dönemi istenmedikçe hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son gününde biter. DEFTER TUTMA MÜKELLEFİYETİ : Madde 133- Kooperatif, ekonomik ve mali durumunu borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla kooperatifin nitelik ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri, (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, ortaklık defteri ve karar defteri gibi) tutmaya mecburdur. TASDİK ETTİRME VE BEYANNAME VERME MÜKELLEFİYETİ : Madde 134- 133. maddede belirtilen defterler yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce kooperatifin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir. ONUNCU BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE ATIF : Madde 135- Bu anasözleşmede aksine açıklama olmayan hususlarda 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile bu kanunun 98. maddesine atfen Türk Ticaret Kanununun genel hükümleri ile anonim şirket hükümleri uygulanır. UYUŞMAZLIK Madde 136- Ortaklarla kooperatif arasında ve ortakların ve kendi aralarında doğacak olan uyuşmazlıklar, öncelikle kooperatif genel kuruluna aksettirilir. Genel kurulca halline imkân bulunmayan uyuşmazlıklar Kooperatifler Kanununun 95 maddesine göre halledilir. Hakem yolu ile de giderilemeyen uyuşmazlıklar için kazai mercilere başvurulur. Üçüncü şahıslarla kooperatif arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise kazai mercilerce çözümlenir. ONBİRİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ Madde 137- Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi örnek anasözleşmesi Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 29/05/2012 tarih 53 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur KOOPERATİF KURUCU ORTAKLARI: Kooperatif kurucu üyelerinin soyadı, adı, adresi ve imzaları aşağıdadır. Peşin ödedikleri payların tutarı……………………………………………………………TL’dır. ORTAK NO SOYADI, ADI İMZA SERMAYE İKAMET ADRESİ TAAHHÜT EDİLEN ÖDENEN 1 2 3 4 5 6 7 GEÇİCİ YÖNETİM KURULU Kooperatif kuruluş işleminin tescil ve ilanı ile kuruluş genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu ortaklar arasından seçilen yönetim kuruludur. 1- Geçici Başkan: 2- Geçici Başkan Yardımcısı: 3- Geçici Muhasip Üye: GEÇİCİ DENETİM KURULU 1- 2- 3-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir