KOOPERATİFLERDE ORTAK GİDERLERİN “YÖNETİM PLANI”NA GÖRE PAYLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

ORTAK GİDERLERİN “YÖNETİM PLANI”NA GÖRE PAYLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

T.C. YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2004/990

Karar No : 2004/1734

Tarih : 8.3.2004

Dava, ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Anataşınmazın yerinde yapılan inceleme sonucu bilirkişi tarafından düzenlenen 24.6.2003 günlü bilirkişi raporu içeriğinden dava konusu edilen borcun dayanağını oluşturan davalıların 52 nolu bağımsız bölümünün fiili net kullanım alanının 32,76 m2 olduğu anlaşılmaktadır.

Anataşınmaza ilişkin yönetim planının 24. maddesinde ortak giderlerin hesaplanmasında her bir bağımsız bölümün net alanlarının esas alınacağı öngörülmektedir. Buna göre, davalının ödemekle yükümlü olduğu ortak gider borcunun hesaplanmasında bağımsız bölümünün fiili net kullanım alanı olan 32,76 m2’nin esas alınması gerekirken projesinde yazılı net alan üzerinden belirlenen miktara itibar edilerek bunun üzerinden itirazın iptali ile takibin devamına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 8.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir