kat malikleri kurulunca belirlenmesi halinde kurulun bu kararına karşı bir üst itiraz mercii bulunmadığından işletme projesindeki unsurları taşıyan bu nitelikteki karaların da diğer kararlarda olduğu gibi kat maliklerine ve yararlananlara tebliği gerekmez.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; Kat Mülkiyeti Yasası`nın 37. maddesi hükmü uyarınca yönetici tarafından hazırlanan işletme projesinin kat malikleri kurulu nezdinde itiraz haklarını kullanabilmeleri bakımından kat malikleri veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşısında veya taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir ise de, anılan Yasa`da kat malikleri kurulu kararlarının tebliğini zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Öte yandan anagayrimenkulün yıllık tahmini gelir ve gider tutarları ile tüm giderlerden her kat malikine düşecek tahmini aidat miktarının ve buna göre yönetime ödeyecekleri avans miktarının kat malikleri kurulunca belirlenmesi halinde kurulun bu kararına karşı bir üst itiraz mercii bulunmadığından işletme projesindeki unsurları taşıyan bu nitelikteki karaların da diğer kararlarda olduğu gibi kat maliklerine ve yararlananlara tebliği gerekmez.
Somut olayda tebliği gereken yönetimce hazırlanmış bir işletme projesi dosyada bulunmamaktadır. Dava konusu edilip aidatları belirleyen 3.11.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararı da kendisinin de kabul ettiği üzere davacıya tebliğ edilmiştir.
Hal böyle iken mahkemece varlığı söz konusu olmayan işletme projesinin 30 gün içinde davacıya tebliği şeklinde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir