Paylı Taşınmazı Kiraya verme hakkı kime aittir ?

PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ
PAYDAŞIN TAŞINMAZI KİRAYA VERME HAKKI
KİRACILIĞIN TESBİTİ ( Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmaz )
PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU OLMAKSIZIN KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Kiracılığın Tesbiti )
ECRİMİSİL ( Kiracılığın tesbiti Davasının Sonucunun Beklenilmesi )
BEKLETİCİ MESELE ( Ecrimisil / Kiracılığın Tesbiti )

Paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda taşınmazın kiraya verilmesi pay ve paydaş çoğunluğu ile mümkündür.
Ancak paydaşlardan biri kiraya veren sıfatı ile taşınmazın tamamını kiraya vermiş ise bu sözleşme diğer paydaşlar tarafından iptal davası açılarak iptal edilmediği sürece sözleşme geçerli olup sözleşmenin tarafı olmayan malikleri bağlar.

 

06.05.1955 tarih 12/18 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararının ilk bendinde ifade edildiği üzere, müşterek mülkün kiraya verilmesi önemli idari tasarruflardandır. Buna göre paylı mülkiyette taşınmaz pay ve paydaş çoğunluğu kararıyla kiraya verilebilir. Öte yandan, paydaşlardan birinin yapmış olduğu kira akdine, B.K.nun 38. maddesi hükmü uyarınca diğer paydaşın icazet vermesi halinde akde değer verileceği kuşkusuzdur. Paylı taşınmazın tümünün ya da bir bölümünün paydaşlardan biri tarafından kiraya verilmesi halinde sözleşmede taraf olmayan paydaşlar kira sözleşmesini tanımayarak kiracı hakkında fuzuli işgal nedeniyle tahliye davası açabilecekleri gibi açık ya da üstü kapalı onayları ile sözleşmeye geçerlik kazandırabilirler.

 

Paylı mülkiyet, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına birden çok kişinin belirli paylarla malik olmasıdır (TMK m. 688). Bugün İsviçre-Türk hukukuna hakim olan görüş, paylı mülkiyete konu eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkı olduğu ve bu tek mülkiyethakkına bütün paydaşların hepsinin sahip olduğu yönündedir.

özmen-2
Evren ÖZMEN-Mesleki yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir