Kooperatiflerde Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz süreci- Örnek kararlar ve ihtarnameler-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz

Bir ortağın ortaklıktan çıkarılmasını gerektirecek hususlar kooperatif ana sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Ana sözleşmede açıkça belirtilmeyen nedenlerden dolayı kişiler ortaklıktan çıkarılamazlar.

Kooperatif türlerine göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan örnek ana sözleşmelerde çıkarılma sebepleri açıkça gösterilmektedir. Tüm ana sözleşmelerde yer aldığı gibi çıkarılma sebeplerinin başında, ortaklığa kabul için aranan şartların kaybedilmesi gelmektedir. Yani girişte aranılan şartları sonradan kaybedenler veya girişte bu şartları taşımadıkları halde ortak olup da bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ortaklıktan çıkarabilmektedirler. Hemen hemen tüm ana sözleşmelerde yer alan diğer bir çıkarma nedeni de ortağın parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Diğer çıkarma nedenleri ise, kooperatiflerin türü, amacı ve çalışma konularına göre değişmektedir.

Ortaklıktan çıkarılma teklifini yönetim kurulu genel kurula sunar ve genel kurulca ortaklıktan çıkarılmaya veya ortaklığın devamına karar verilir. Ana sözleşmede belirtilmek şartı ile ortakların çıkarılması konusunda yönetim kurulu yetkili kılınabilir.

Ortaklıktan çıkarılma kararı, ana sözleşmede yer alan çıkarılma gerekçesiyle birlikte, kararı genel kurul vermişse, genel kurul karar defterine, yönetim kurulu vermişse yönetim kurulu karar defterine yazılır (Şekil 2.7). Ayrıca çıkarılma kararı ortaklar defterine de yazılır.

48

Karar No : 18 Karar Tarihi : 10/11/2013 Toplantıda Hazır Bulunan Ortaklar:

Kooperatifimizin ortağı …………………..2013 yılı Mart-Ağustos aylarına ait toplam 2.400 (ikibindörtyüz) TL aidatım toplam 6 ay geciktirmesi nedeniyle kendisine Ankara 15. Noterliği aracılığıyla gönderilen ve 29/09/2013 günü tebliğ edilen 27.09.2013 tarihli ve 2548 sayılı ilk ihtarname ile on beş gün içinde borçlanın ödemesi istenmiştir.

Kendisine tanın bu süre içerisinde borcunu ödemediğinden Ankara 15. Noterliği aracılığıyla 03.10. 2013 tarihli ve 2684 sayılı ikinci ihtarname gönderilerek bir ay içinde borçlanın ödemesi gerektiği bildirilmiştir. Ancak, 05.10.2013 günü tebliğ edilen bu ikinci ihtarname ile tanınan bir aylık süreye rağmen borçlarım ödemediğinden Kooperatifler Kanunu’nun 27. ve ana sözleşmenin…. maddesi hükümleri uyarınca ………………….ortaklıktan çıkarılmasına ve bu durumun kendisine tebliğ edilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan 2. Başkan Üve

İmza İmza İmza

Şekil 2.7: Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin yönetim kurulu kararı örneği

Çıkarılma kararının bir örneği çıkarılmanın genel kurul veya yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on gün içinde, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere notere verilir (Şekil 2.8).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir