KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL KARARLARINA NASIL DAVA AÇILIR ? HANGİ MAHKEMEYE DAVA AÇILIR ?- MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Genel kurul toplantısında hazır bulunsun ya da bulunmasın; toplantıya çağrının usulü

dairesinde yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden

ortakların da iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Genel kurul kararı aleyhine toplantıyı kovalayan günden itibaren 1 ay içinde dava

açılması gerekir. Bir aylık süre; toplantının yapıldığı gün, toplantı birkaç gün devam etmişse son günü takip eden ertesi gün başlar. Buradaki 1 aylık süre, hak düşürücü süredir ve bu süre geçtikten sonra iptal davası açma hakkı olan ortakların bu hakları düşecektir. Öte yandan, bir

aylık hak düşürücü sürenin sona erip ermediği mahkemece resen dikkate alınmaktadır.

Diğer taraftan, ortaklıktan ihraca ilişkin genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma

süresi 1 ay olmayıp, 3 aylık süreye tabidir. Bu halde, ihraç edilen ortak genel kurula katılmışsa da kararın onaylı bir örneğinin ortağa tebliğ edilmesi gerekir ve 3 aylık hak

düşürücü süre de bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Batıl olan (ölü doğmuş) genel kurul kararları kooperatif ortakları ve üçüncü şahıslar

için hiç bir hak ve borç doğurmaz bu gibi kararların iptali 1 aylık hak düşürücü süreye tabi olmayıp her zaman istenebilir. Genel kurul kararlarının mutlak butlanla sakat olduğunu iddia eden ortakların genel kurul toplantılarında hazır bulunması ve itirazını tutanağa yazdırması da şart olmayıp, genel kurul kararlarına katılmayan ortakların da böyle bir iddiayla dava

açmaları mümkündür.

İptal davasının açılacağı mahkeme, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki

mahkemedir. Buna göre, genel kurul kararları aleyhine açılması istenen iptal davası, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı

yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

3

İptal davasının açıldığı hususu ile duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu

tarafından usulen ilan olunur.

Genel kurul kararları aleyhine birden fazla iptal davası açılması halinde, davalar

birleştirilerek görülür ve bir aylık hak düşürücü süre sona ermeden duruşmaya başlanılamaz.

Kooperatifin karşı karşıya kalabileceği muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat

göstermesi mahkeme tarafından istenebilir. Bu durumda, teminatın ne olacağı ve miktarını

belirleme yetkisi yine mahkemeye aittir.

Kooperatif aleyhine açılan dava sonucunda iptali istenen kararların iptali yönünde bir

karar çıkması halinde, bu karar bütün ortaklar için hüküm ifade eder.

Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bu bağlamda, iptali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir