Kooperatifler Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır-ANA SÖZLEŞME ÖZETİ-EVREN ÖZMEN MALİ MÜŞAVİR-ÖZMEN DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

PROFESYONEL DESTEK ALMAK İÇİN info@ozmconsultancy.com

Kooperatifler Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

a- Şirket Sözleşmesindeki imzaların noter onay tarihi,
b- Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,
c- Kooperatifin unvanı ve merkezi,
ç- Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar

ve her ortaklık payının değeri,
d- Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,
e- Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları

ve bunlara biçilen değerler,

f- Kooperatif ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,

g- Denetçiler, Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatifi temsile yetkili kimselerin adı ve soyadı,

h- Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği,

ı- Merkezi Türkiye’de bulunan kooperatiflerin şubeleri ve unvanları merkeze gönderme yapılarak, bulundukları yerin müdürlüğüne tescil olunur.

Ticaret sicili Müdürü, tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür (TTK M.32). Özellikle anasözleşmenin, emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve söz konusu anasözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü hükümleri içerip içermediği incelenir. Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. Kooperatiflerle ilgili olarak yukarıda yer alan tescile dair hususların dışında yapılabilecek tescil istemlerinde anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

Sicil Müdürü kooperatifin tescil talebini inceler. İnceleme sırasında tescil için öngörülen şartlardan bazılarının noksan olduğu tespit olunursa bu hususlar, sicil müdürlüğünce tescil talebinde bulunanlara bildirilir; kanun ve tüzükte aranılan şartların yerine getirilmesi, noksanlıkların giderilmesi için süre verilir. Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda tescil talebi reddedilir.

Kanunlarda ve tüzükte aranılan şartların ve belgelerin varlığının tespiti halinde, kooperatifin kuruluşu tescil edilir ve bu tescil, sicil defterine kaydedilir. Kooperatifin kuruluşunun ticaret siciline tescilinden sonra, sicil Müdürlüğünce bir sicil tasdiknamesi düzenlenerek kooperatif yetkililerine verilir. Alınan bu belge verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olup süresinin bitiminde ticaret sicili Müdürlüğüne götürülerek yenilenmesi gerekir. Ticaret siciline tescil edilen kooperatif tüzel kişilik kazanmış olur.

Kooperatif, ticaret sicili Müdürlüğüne tescil edildikten sonra, sicil müdürlüğü sicil tasdiknamesinin yanında yapılan bu tescilin Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması için, ilan edilecek hususları belirten bir “ilan müsveddesi ” hazırlayarak imza karşılığında kooperatif yetkililerine verir.

Kooperatif yetkililerince, sicil müdürlüğünden alınan ilan müsveddesini yayımlanmak üzere iadeli taahhütlü olarak Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilir veya Ankara’da bulunan bu gazeteye elden teslim edilir.

Ticaret sicili müdürlükleri aracılığıyla ilanların gönderilmesi durumunda, sicil müdürlüklerinin ilanın alındığına dair ilgiliye vereceği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç 5 işgünü sonunda Müdürlüğe göndermesi zorunludur. Aksi takdirde doğan bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı saklı kalmak üzere ilgili oda sorumludur.

İlgililerce elden verilen ilanların, ticaret sicili müdürlüğünden alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Müdürlüğe teslim edilmesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra teslim edilen ilanlar yayımlanmaz. Bu ilanların yayımlanmamasından doğacak zararlardan ilgililer sorumludur. Ticaret Sicili Tüzüğünün 102’nci maddesi hükmü saklıdır.

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlar için kelime başı belirli bir ücret alınıyor olup, bu ücretin yatırıldığını gösteren belgenin de Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilecek ilan müsveddesi ile birlikte gönderilmesi gerekir. Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilen ilanlar, geliş tarihinden itibaren en geç on gün içinde yayımlanır.

İlan bedelinin yatırıldığına dair belgenin gazeteye ulaşmaması veya ücretin eksik yatırılması durumunda ilan yapılmayacağından, ücretin eksiksiz ödenmesine dikkat edilmelidir. İlan müsveddesinin ticaret sicilinden alındığı tarihten itibaren en geç 25 gün içerisinde ilanın yapılması gerekir.

Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilan müsveddelerini geliş tarihinden itibaren on gün içinde yayımlayacağı düşünüldüğünde, ilan müsveddelerinin ticaret sicilinden alındığı günden en geç yirmi gün içerisinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde olacak şekilde postaya vermesi veya elden götürmesi gerekir.

Tüzel kişi tacirler, ticaret siciline müracaat ettikten sonra gerekli diğer işlemleri tacir adına ticaret sicili yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir