Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.Bilindiği üzere; kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ancak, davaya konu taşınmazın doğal ürün veren ya da ( işyeri, konut gibi ) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması durumunda intifadan men koşulunun aranmayacağı kuşkusuzdur.

Y1HDEsas : 2014/13884Karar : 2014/16892Tarih : 04.11.2014 ELATMANIN ÖNLENMESİ
ECRİMİSİL
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.Bilindiği üzere; kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ancak, davaya konu taşınmazın doğal ürün veren ya da ( işyeri, konut gibi ) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması durumunda intifadan men koşulunun aranmayacağı kuşkusuzdur.

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Şükrü Hanlı Baydın`ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ KARARI:Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; dava konusu 48 ada 32 parsel sayılı taşınmazda yer alan 5 numaralı bağımsız bölümün tarafların mirasbırakanı M. adına kayıtlı olduğu, fiili taksim olgusunun saptanamadığı sabittir.

Davacı, ortaklığın giderilmesi isteğiyle Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 2012/115 E. sayılı dosyasına açılan davada, dava konusu 5 numaralı bağımsız bölümün kendisine, diğer bağımsız bölümlerin ise davalı ve dava dışı diğer yasal mirasçılara bırakıldığı halde, davalı tarafından kendisine bırakılan anılan bağımsız bölümün 2012 yılı yaz sezonunda 3 aylık süreyle 4.000 TL bedelle kiraya verildiğini ileri sürüp, 4.000 TL kira bedelinin tahsiline karar verilmesi istemiştir.

Bilindiği üzere; kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ancak, davaya konu taşınmazın doğal ürün veren ya da ( işyeri, konut gibi ) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması durumunda intifadan men koşulunun aranmayacağı kuşkusuzdur.

O halde, 5 numaralı bağımsız bölümün davalı tarafından 4.000 TL bedelle kiraya verildiği davalının da kabulünde olup, bu bedelden davacının payına isabet eden miktarın hüküm altına alınması gerektiği açıktır.

SONUÇ:

Davacı vekilinin temyiz itirazı değinilen yön itibariyle yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 428.maddesi gereğince ( BOZULMASINA), alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir