Apartman ortak alan işgali, mimari projenin getirilmesi-Kemal özmen danışmanlık-03.03.2015

Davacı vekili dava dilekçesinde, ortak yer olan bahçeye temel kazarak demir kazık çakıp tel örgü çekmek suretiyle kullanan davalının ortak alana yaptığı bu haksız müdahalenin men`i ile eski hale getirilmesini istemiş;

mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.

Şöyle ki:

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile hükme esas bilirkişi raporunun incelenmesinden; dava konusu taşınmazın bahçesine davalı tarafından demir kazık çakılarak tel örgü çekildiği, yapılan tadilatın yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Yasası`na aykırı olduğu belirlenmiş ise de,

Dava konusu taşınmaza ait onaylı mimari proje getirtilip mahalline uygulanmadan, yapılan tadilatın projeye aykırı olup olmadığı değerlendirilmeden karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece; dava konusu taşınmaza ait onaylı mimari proje getirtilip mahalline uygulanarak, davalı tarafından yapıldığı iddia edilen tadilatların onaylı mimari projeye aykırı olan hususlar tek tek belirlenip krokiye de bağlanmak suretiyle tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bu yönde yeterli araştırma ve incelemeyi yapmayan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi doğru görülmemiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir