Apartman aidatını iade almak için nereye başvurulur ?-Tüketici hakem heyeti yetkili midir ?-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

DAVA VE KARAR:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı dava dilekçesinde, davalı Ayşe`nın S… Konutları A Blok 32 nolu bağımsız bölümü 06.01.2010 tarihinde satın aldığını, dairesinde ısınma vanalarının kapalı olmasına rağmen kendisinden yakıt parası tahsil edildiği iddiasıyla tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği bedelin iadesini talep ettiğini, tüketici hakem heyeti`nin talebi değerlendirerek davalıdan fazla tahsil edilen 256,49 TL nin iadesine karar verdiğini belirterek, tüketici hakem heyeti`nin söz konusu kararının kaldırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddine kesin olarak karar verilmiş, davacı vekilinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü`ne başvurusu üzerine dosya Kat Mülkiyeti Kanunu`nun Ek 1 inci maddesine göre görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olması nedeniyle kanun yararına temyiz edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki gerekçeyle kararın kanun yararına temyiz yoluyla bozulması talep edilmiş, dosya Yargıtay Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu kararıyla kanun yararına temyiz incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anataşınmazda kat mülkiyeti kurulu olduğu anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık  kat mülkiyeti kurulu anataşınmazda ortak gider alacağından kaynaklanmakta olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun Ek-1 maddesinde yer alan, bu Yasadan doğan uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemelerinde incelenerek karar bağlanır hükmü gereğince sulh hukuk mahkemelerince çözümlenmelidir.

Davalı tarafından tüketici hakem heyetine başvurulması üzerine fazladan ödediği belirtilen ortak gider bedelinin iadesine karar verilmiş ise de başvuru konusu istem, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici hakem heyeti`nce çözülmesi öngörülen sorunlardan değildir.

Bu durumda mahkemece davalının istemi hakkında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici hakem heyeti`nce karar verilemeyeceği, görev  konusunun  kamu  düzenine ilişkin olduğu gözetilerek itiraza konu iade kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün HUMK nun 427 nci maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına  ( BOZULMASINA ), ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneğiyle dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir