Abonelikleri kendi adına kayıtlı olan ancak ortak bir şekilde kullanılan doğalgaz,elektrik,su,telefon,internet v.b. harcamaların ne şekilde gider yazılacağı ve indirim konusu yapılacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

27575268-105[003-2013-164]-427

18/04/2014

Konu

:

Abonelikleri kendi adına kayıtlı olan ancak ortak bir şekilde kullanılan doğalgaz,elektrik,su,telefon,internet v.b. harcamaların ne şekilde gider yazılacağı ve indirim konusu yapılacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, … adresinde bulunan işyerinin mülkiyetini ½ tapu hisseli olarak bir meslektaşınız ile birlikte devraldığınızı ve belirtilen adreste ayrı ayrı olarak mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu, abonelikleri kendi adınıza olmakla birlikte, söz konusu iş yerine ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet vb. giderleri ortak bir şekilde kullandığınızı ve bedellerini yine ortak bir şekilde ödediğinizi belirterek, bu gider kalemlerinin ne şekilde giderleştirileceği ve katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

A) GELİR VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış, 67 nci maddede de serbest meslek kazancının tespitinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler açıklanmış olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında ise; “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” denilmiş olup, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, serbest meslek faaliyetinizi gerçekleştirmek üzere iki ortaklı olarak satın aldığınız taşınmazda kullanılan ve abonelikleri adınıza kayıtlı olan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet gibi genel gider mahiyetindeki giderin, faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığı ile belli bir kısmının tarafınızdan ödendiğinin tevsiki halinde serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

B) KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu maddesine göre, mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV’den, Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenmiş oldukları KDV’yi indirebilecekleri, 34 üncü maddesine göre yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzer vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, serbest meslek faaliyetini gerçekleştirmek üzere iki ortaklı olarak satın aldığınız taşınmazda kullanılan ve abonelikleri adınıza kayıtlı bulunan doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet gibi giderlerle ilgili olarak tarafınızdan yüklenilen KDV tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir