SEBEBPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİ YAPILAN TAKİP İTİRAZIN İPTALİ- KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

Y19HDEsas : 2014/9519Karar : 2014/14543Tarih : 02.10.2014 SEBEBPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİ YAPILAN TAKİP
İTİRAZIN İPTALİ
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞİLMEDİĞİNİN İSPATI

Dava, ciro yoluyla hamil davacının keşideciye karşı açmış olduğu sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacağın tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali davasıdır.

Takip ve dava konusu edilen çeklerin keşidecisi sebepsiz zenginleşmediğini bir başka deyişle lehtara karşı borçlu olmadığını ya da davacıdan önceki cirantalara bu borcu ödediğini kanıtlamak zorundadır. Somut olayda davalının bu yönde dosyaya ibraz etmiş olduğu yasal bir delil bulunmamaktadır. jct

DAVA VE KARAR:

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı vekili, müvekkilinin zamanaşımına uğramış 27.12.2010 keşide tarihli 70.000,00 TL bedelli 4 adet çekin tahsili için yapılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, çeklerin yabancı ülkedeki finans kurumundan kredi alabilmek için ödenmesi gereken sigorta bedelinin teminatı amacıyla müvekkili tarafından lehdara verildiğini, teminat çeki olduğunu bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre davalının sebepsiz zenginleşmediğini kanıt yükü altında olduğu, bilirkişi raporu ve Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nde yargılanan cirantanın beyanından da çeklerin teminat çekleri olduğunu beyan etmesi dikkate alındığında, dava konusu çeklerin teminat amacı ile verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ciro yoluyla hamil davacının keşideciye karşı açmış olduğu sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacağın tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali davasıdır. Takip ve dava konusu edilen çeklerin keşidecisi sebepsiz zenginleşmediğini bir başka deyişle lehtara karşı borçlu olmadığını ya da davacıdan önceki cirantalara bu borcu ödediğini kanıtlamak zorundadır. Somut olayda davalının bu yönde dosyaya ibraz etmiş olduğu yasal bir delil bulunmamaktadır. Bu durum gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,  oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir