KAT MALİKLERİ KURULU KARANINI İPTALİ TALEBİ-KEMAL ÖZMEN DANIŞMANLIK

KAT MALİKLERİ KURULU KARANINI İPTALİ TALEBİ
PUL YOKLUĞU

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

DAVA VE KARAR:

Dava dilekçesinde, 17.06.2012 tarihli kat malikleri kurulu kararlarının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, davacı vekili cevap dilekçesinde incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını istemiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve duruşma istemi pul yokluğundan reddedildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARI:Davacı dava dilekçesinde, davalı sitede kendisinin katılımı ile yapılan 17.06.2012 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının yasa hükümlerine aykırı yok hükmünde olduğunu, ayrıca bu karara dayalı olarak alınan yönetim kurulu kararlarının da yok hükmünde olduğunu belirterek kat malikleri kurulunun tüm kararlarının ve yönetim kurulunun 08.07.2012 gün ve 2 sayılı 09.07.2012 gün ve 3 sayılı kararlarının iptaline karar verilmesini istemiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasa`sının 33.maddesinde “Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.” hükmü düzenlenmiştir. 17.06.2012 tarihli kat malikleri kurulu kararlarının oybirliği ile alındığı, toplantıya katılan davacının aykırı oy kullanmadığı ya da aykırı oyunu yönetime bildirmediği, bu nedenle davanın süresinde açılmadığı anlaşıldığından davanın reddi yerine yazılı gerekçelerle kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ:

 Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün  ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,  oybirliği ile, karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir