Koop. üyelerine ve arsa sahiplerine daire tesliminde ve hakediş ödemelerinde KDV oranı ve 29/2 göre iade talep edilip edilemeyeceği hk.

Başlık Koop. üyelerine ve arsa sahiplerine daire tesliminde ve hakediş ödemelerinde KDV oranı ve 29/2 göre iade talep edilip edilemeyeceği hk.
Tarih 26/09/2014
Sayı 50426076-130[28-2014/20-1129]-147
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[28-2014/20-1129]-147

26/09/2014

Konu

:

Koop. üyelerine ve arsa sahiplerine daire tesliminde ve hakediş ödemelerinde KDV oranı ve 29/2 göre iade talep edilip edilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

Kooperatifiniz ile ……….arasında 9/5/2005 tarihinde inşaat yapım sözleşmesi ve ek sözleşme imzalandığı,

Kayseri İli, Talas İlçesi, Harami Mevkii, 90 No.lu Pafta, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 No.lu Adalar üzerinde toplam 8 bloktan oluşan 1 inci Etap inşaat ile Kayseri İli, Talas İlçesi, Harami Mevkii, 96 No.lu Pafta, 1225, 1226, 1227, 1228 No.lu Adalar üzerinde toplam 4 bloktan oluşan 2 inci Etap inşaat ile ilgili olarak kooperatifinizin, arsa sahibi ile daire karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığı,

1 inci Etap inşaat yapım işine konu 1058, 1059, 1063, 1064 No.lu Adalar üzerindeki blokların tamamlanarak üyelere teslim edildiği, 1057, 1060, 1061, 1062 No.lu Adalardaki bloklar ile 2 inci Etap bloklarının devam ettiği,

Söz konusu inşaata ilişkin arsa tapuları ve yapı ruhsatlarının kooperatifiniz adına olmaması nedeniyle, (15/04/2014 tarih ve 6485 kayıt numaralı dilekçeniz ile 90 No.lu pafta, 1060, 1062 No.lu Adalar, 1 No.lu Parselde ve 96 No.lu Pafta, 1228 No.lu Ada 1 No.lu Parseldeki arsaların 11/2/2014 tarihinde kooperatifiniz adına tescil edildiği belirtilmiştir.) devam eden inşaatlar için müteahhit firmanın düzenleyeceği hakediş faturaları ile 1 inci etapta devam eden ve yapı ruhsatları 3/7/2009 tarihinden önce alınan inşaata konu olan arsalar üzerinde yapılan konutların üyelere ve arsa sahiplerine tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı,

Ek sözleşmeye göre müteahhit tarafından düzenlenen hakediş faturalarında % 18 oranında KDV uygulanması nedeniyle üyelere yapılacak konut teslimlerine ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iade edilip edilmeyeceği

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

Geçici 15 inci maddesinde, 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin, Geçici 28 inci maddesinde ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği 3/7/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimlerinin KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 29/2 nci maddesi ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri ise, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV ye tabidir.

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara mülga 49, 66, 106 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.6.5.) numaralı bölümünde yer verilmiştir.

3/3/2014 tarihinde verilen özelge talep formu ve 15/4/2014 tarihinde Başkanlığımıza verilen dilekçe ve eklerinin tetkikinde;

– 1058, 1059 ve 1063 No.lu Adada yapılan konutların 26/12/2009 tarihinde üyelere teslim edildiği ve % 1 oranında KDV uygulandığının belirtildiği,

– 1060, 1062 ve 1228 No.lu Adalardaki parseller üzerine yapılan inşaatların devam ettiği, 11/2/2014 tarihinde de inşaatın yapıldığı arsa tapularının kooperatifiniz adına (tam hisse ile) tescil edildiği,

– 1059 ada, 1 no.lu parsele ilişkin yapı ruhsatının yapı sahibi bölümünde münhasıran kooperatifinizin adının yer aldığı, 1057, 1058, 1062 ve 1063 no.lu adalardaki parsellere ilişkin yapı ruhsatlarının yapı sahibi bölümünde,  Kooperatifinizin adıyla birlikte üçüncü şahısların da adının yer aldığı, dolaysıyla münhasıran Kooperatifinizin adının yer almadığı, 1060, 1061, 1225, 1226, 1227 ve 1228 no.lu adalardaki parseller üzerine yapılan inşaatlara ilişkin yapı ruhsatlarının yapı sahibi bölümünde Kooperatifinizin adının hiç yer almadığı, 1064 ada, 1 no.lu parsele ilişkin yapı ruhsatının ise Başkanlığımıza ibraz edilmediği,

– Kooperatifinizin 1057, 1058, 1059, 1062 ve 1063 no.lu adalarda bulunan parsellerde yapılan 1 inci etap konut inşaatlarına ilişkin yapı ruhsatlarının 3/7/2009 tarihinden önce düzenlendiği, 1060 ve 1061 no.lu adalarda bulunan parsellerde yapılan 1 inci etap ve 1225, 1226, 1227 ve 1228 no.lu adalarda bulunan parsellerde yapılan 2 nci etap konut inşaatlarına ilişkin yapı ruhsatlarının 03/07/2009 tarihinden sonra düzenlendiği, 1064 no.lu adada bulunan parselde yapılan 1 inci etap konut inşaatına ilişkin yapı ruhsatlarının ise Başkanlığımıza ibraz edilmemiş olması nedeniyle düzenleme tarihinin bilinmediği

anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

Yapı ruhsatının yapı sahibi bölümünde Kooperatifinizin adının yer aldığı 1059 ada, 1 no.lu parsel üzerine yapılan inşaat taahhüt işi ile yapı ruhsatının yapı sahibi bölümünde Kooperatifinizin adıyla birlikte üçüncü şahısların da adının yer aldığı ruhsatlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde indirimli oranda (% 1) KDV ye tabi tutulması,

1064 ada, 1 no.lu parsel üzerine yapılan ancak yapı ruhsatı Başkanlığımıza ibraz edilmeyen inşaat taahhüt işinin ise; yapı ruhsatının yapı sahibi bölümünde Kooperatifinizin adının yer alması halinde indirimli oranda (% 1), Kooperatifinizin adının yer almaması halinde genel oranda (% 18) KDV ye tabi tutulması,

3/3/2008 tarih ve 2008/28 ruhsat numarası ile 1058 ada üzerinde, 11/6/2009 tarih ve 2009/60 ruhsat numarası ile 1059 ada üzerinde, 19/3/2008 tarih ve 2008/35 ruhsat numarası ile de 1063 ada üzerinde yapılan konutlara ilişkin inşaat ruhsatlarının 3/7/2009 tarihinden önce alınmış olması nedeniyle söz konusu konutların 26/12/2009 tarihinde üyelere tesliminin KDV den istisna edilmesi,

1 inci ve 2 nci etapta devam eden inşaat işlerine ait yapı ruhsatları 3/7/2009 tarihinden önce alınmış olan inşaatlardaki konutların üyelere tesliminin KDV den istisna edilmesi dolayısıyla iadesinin de talep edilmemesi, 3/7/2009 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlardaki konutlardan üyelere net alanı 150 m²’ye kadar olanların tesliminde % 1, 150 m²’nin üzerinde olanların tesliminde ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulması,

Üyeler dışında üçüncü şahıslara yapılan konut teslimleri ile kooperatif üyelerine bile olsa işyeri teslimlerinin ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulması

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir