ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLEREDESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

13 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28558

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığından:

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ

BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE

DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve    5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci    maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında;

“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar,    iki katı ve kanuni    faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen    tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile    ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

hükümleri    yer almaktadır.

Diğer taraftan 20/3/2012    tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğini alacak okul türü, alan ve dallarına ilişkin ödenecek tutarların da yer aldığı tebliğin Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanarak yayımlanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yer almaktadır.

 

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Tutarları

Sıra No

Alan Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Makine Teknolojisi

5.000

2

Metal Teknolojisi

4.500

3

Elektrik Elektronik Teknolojisi

5.000

4

Tekstil Teknolojisi

4.000

5

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

4.000

6

Plastik Teknolojisi

4.500

7

Motorlu Araçlar Teknolojisi

5.000

8

Gıda Teknolojisi

4.500

9

Kimya Teknolojisi

4.500

10

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

4.500

11

9. Sınıf

3.500

 

2- Yukarıda belirlenen alanların dallarında da bu alan için belirlenen tutarda eğitim öğretim desteği uygulanır.

3- Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

4- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

5- Maliye    Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 17/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

6- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunur.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir