Gerek ivazlı gerek sair suretle iktisap edilen ortaklık hisselerini temsil etmek üzere bastırılan hisse senetlerininbanka veya aracı kurum aracılığı olmaksızın elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi hk.-Kemal ozmen

Başlık Gerek ivazlı gerek sair suretle iktisap edilen ortaklık hisselerini temsil etmek üzere bastırılan hisse senetlerininbanka veya aracı kurum aracılığı olmaksızın elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi hk.
Tarih 17/08/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/551]-2630
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/551]-2630

17/08/2012

Konu

:

01/01/2006 tarihinden önce gerek ivazlı gerek sair suretle iktisap edilen ortaklık hisselerini temsil etmek üzere bastırılan hisse senetlerinin satışından doğan kazançların vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 22/12/1970 tarihinde 5.000,000-TL. sermaye ile kurulan … A.Ş.’de 1984-2007 döneminde değişik tarihlerde sermaye artırımında bulunulduğu, 22/12/1970 tarihinde hisse oranınız %10 iken bu payın 19/01/1984 tarihinde % 8’e düştüğü ve 30/12/1997 tarihinde babanızın vefatı dolayısıyla veraset yoluyla ivazsız olarak intikal nedeniyle % 27’ye yükseldiği, 2012 yılında ise ortaklara isabet eden hisse payını temsil etmek üzere hamiline hisse senedi bastırıldığı belirtilerek, sahip olunan hisse senetlerinin banka veya aracı kurum aracılığı olmaksızın elden çıkarılmasından doğan kazancın vergilendirilmesi hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde, ” Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

…” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin 5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişmeden önceki halinde ise (31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler), “Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye’de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ( üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir)

…” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 232 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, “…

2- Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

Genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortakların şirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.

2.1- Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi

Hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, sermaye ve kar yedeklerinin sermayeye eklenmesi dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, daha önceden sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır.

Şirketler tarafından sermaye artırımına gidildiği durumlarda, ortaklar rüçhan haklarını kullanmak suretiyle artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerini almaktadırlar. Hisse senedi sahipleri tarafından rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değerleri ödenerek sahip olunan hisse senetleri yönünden de iktisap tarihi olarak sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınacaktır. Ortakların rüçhan haklarını sınırlamak suretiyle sermaye artırımını temsil eden hisse senetlerinin satılması durumunda ise yeni bir alım işleminin gerçekleştiği kabul edilecektir.

…” açıklamaları yer almıştır.

Bu itibarla, gerek babanızın vefatı üzerine intikal eden gerek sair suretle iktisap edilen … ye ait ortaklık hisselerinizi temsil etmek üzere 2012 yılında bastırılan hisse senetlerinin bir banka veya aracı kurum aracılığı olmaksızın elden çıkarılmasından doğan kazancınızın, babanızın vefatı üzerine intikal eden hisse senetlerine isabet eden kısmının ivazsız intikal nedeniyle, diğer hisse senetlerine ilişkin kısmının ise söz konusu hisse senetlerinin iktisap tarihi hisse senedi bastırılmasına mesnet teşkil eden ortaklık hisselerin iktisap tarihi olarak kabul edildiğinden, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin 5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükmü gereğince değer artışı kazancı olarak değerlendirilmesi ve vergiye tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir