Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir\” ibaresi ile fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.-Kemal ozmen

Başlık \”Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir\” ibaresi ile fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.
Tarih 23/08/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8237-859
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8237-859

23/08/2012

Konu

:

“Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir” ibaresi ile fatura bastırılıp bastırılamayacağı hk.

İlgi özelge talep formunuzda; kurumlar vergisi mükellefi olmayan, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura vermek zorunda olan kurum kuruluşlar arasında da yer almayan Birliğinizin, iktisadi işletmenin konusuna girmeyen faaliyetleri nedeniyle alınan ücretlere ilişkin verilen belgeler için; “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir” ibaresi ile fatura bastırıp bastıramayacağı ile söz konusu faturayı bastırabilmeniz halinde anlaşmalı matbaalara bastırılmasının veya noterden tasdikinin zorunlu olup olmadığı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde vergi mükellefleri tarafından kullanılacak belgeler sayılmış olup, konuyla ilgili olarak yayımlanan 164 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “… Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıda sayılan belgeleri düzenleyeceklerdir.

Ancak bu kuruluşlar kullanacakları belgelerin üzerine, “Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir.” ibaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, bu kuruluşlardan kurumlar vergisinden muaf olanların kullanacakları belgelere “Kurumlar Vergisinden Muaftır” şerhi koymaları gerektiği 206 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Yukarıda sayılan mükelleflerin kullanmak mecburiyetinde oldukları belgeleri anlaşmalı matbaalara bastırmaları veya 164 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca notere tasdik ettirmeleri şartı aranmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin kullanacakları belgelerde Vergi Usul Kanununda yer verilen asgari bilgilerin yer alması zorunludur.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Birliğinizin 164 sıra no.lu Tebliğde sayılanlardan olması ve kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, belgelerinizi notere tasdik ettirmeden veya anlaşmalı matbaalar dışındaki matbaalarda bastırarak kullanmanız mümkün olup, bu belgelerde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Ancak, kullanacağınız belgelerin üzerine “Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir.” ibaresini kaşe ile basmanız veya matbaa baskısı ile belirtmeniz, ayrıca kurumlar vergisinden muaf olmanız halinde belgelere “Kurumlar Vergisinden Muaftır” şerhi koymanız gerekmektedir.

Diğer taraftan, Birliğinizin kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde Vergi Usul Kanunu uyarınca belge düzenleme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir