Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile D4 yetki belgesine sahip mükelleflerde belge düzeni -Kooperatif ve bağımsız otobüs sahiplerinin düzenleyeceği yolcu taşıma biletleri hk. Tarih 16/08/2012-Kemal ozmen

Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile D4 yetki belgesine sahip mükelleflerde belge düzeni -Kooperatif ve bağımsız otobüs sahiplerinin düzenleyeceği yolcu taşıma biletleri hk.
Tarih 16/08/2012
Sayı B.07.1.GİB.0.06.29-27-19-98
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.29-27-19-98

16/08/2012

Konu

:

Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile D4 yetki belgesine sahip mükelleflerde belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … arasında … Kooperatifi firması olarak yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz, D1 ve D2 yetki belgeleri kullanmakta iken AB uyum sözleşmesine istinaden Ulaştırma Bakanlığı tarafından D4 yetki belgesi kullanma zorunluluğu getirildiği, D4 yetki belgesinin öz mal olan araçlar için verilmesi nedeniyle kooperatif üyelerinin sahibi bulunduğu otobüslere çıkartıldığı, Kooperatifinizin … ve … otogarlarında bulunan yazıhanelerinizden kooperatif adına düzenlenecek yolcu taşıma biletleri ile Ulaştırma Bakanlığının D4 yetki belgesi sahipleri olanlar adına düzenlenmesi istenen yolcu taşıma biletleri arasında tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımızdan görüş istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 173 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C) bölümünün 5 inci bendinde, “Şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecileri kullanacakları yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini bağlı bulundukları vergi dairesinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara bastıracaklardır.

Ancak, bir otobüs firmasının veya firmalarının biletlerinin komisyoncular tarafından satılması halinde, yolcu taşıma biletleri ve yolcu listelerini otobüs komisyoncuları kendi vergi dairelerinin bulunduğu ildeki anlaşmalı matbaalara kendi adlarına bastıracaklar ve bu şekilde bastırılacak biletlerin dış yüzü üzerinde, hangi firmanın biletinin olduğunu belirtir, ilgili firmanın, adı ve soyadı, varsa ticaret unvanı gibi bilgiler ile amblemi yer alacaktır.

Otobüs komisyoncuları, bu şekilde bastıracakları yolcu taşıma biletlerini, birbirini takip eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettireceklerdir. Otobüs firmaları ise hizmet bedeli olarak komisyoncu adına düzenleyecekleri faturalarda satılan bilet miktar ve tutarını ayrıca göstereceklerdir.

Öte yandan, bir işletmenin kendi otobüsüyle yaptığı taşıma işi yanı sıra, bağımsız otobüs sahiplerine de taşıma yaptırması halinde, bağımsız otobüs sahipleri tarafından bu işletmeye yapılan taşıma hizmeti karşılığında fatura düzenlenecektir. Ancak, yolcu taşıma bileti ve yolcu listesinin gerek işletmeye bağlı otobüslere gerekse bağımsız otobüs sahiplerine yaptırılan taşımalarda işletme tarafından düzenleneceği tabiidir.

Bağımsız otobüs sahiplerinden maksat kendi otobüsüyle bir firmanın yolcularını taşıyan şahıslardır…” denilmektedir.

Öte yandan, 356 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, şehirlerarası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin, kendi otobüslerinde taşıyacakları yolcular için acentelere kendi biletlerini kullandırabilecekleri, bu durumda acentelerin, otobüs işletmecisi tarafından kendisine verilen yolcu taşıma biletinin her nüshasına kendi unvanını, adresini, vergi dairesini ve vergi kimlik numarasına ilişkin bilgileri içeren kaşeyi basmak suretiyle bilet düzenleyecekleri ve bunları yolculara, yolcu listelerini de otobüs işletmecisine bağlı otobüs yetkilisine verecekleri belirtilerek acentelik hizmeti dolayısıyla otobüs işletmecisi firma adına fatura düzenleyecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca anılan Tebliğde, yolcu taşıma bileti uygulamasında 173 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen veya bu Tebliğ ile getirilen usullerden herhangi birinin kısmen veya tamamen seçiminin mümkün olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, vergi mevzuatına göre şehirlerarası yolcu taşımacılık faaliyetinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen şekillerde yolcu taşıma bileti düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte Ulaştırma Bakanlığınca yapılan düzenlemelere de riayet edilmesi ve mezkur Bakanlıktan da görüş alınması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir