Tarımsal kalkınma kooperatif tarafından düzenlenen faturanın kurumlar vergisi muafiyetine etkisi. -Kemal OZMEN

Sayı

:

B.07.1.GİB.0.06.49–KVK-70-15

24/07/2012

Konu

:

Tarımsal kalkınma kooperatif tarafından düzenlenen faturanın kurumlar vergisi muafiyetine etkisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Mal müdürlüğünün …. vergi kimlik numaralı mükellefi olan kooperatifinizin ana sözleşmesinin 45 inci maddesinde Kurumlar Vergisi Kanununu 4/1-k maddesinde yer alan muafiyete ilişkin hükümler bulunduğu ve fiilen de bu hükümlere uyulduğundan kurumlar vergisinden muaf tutulmanız gerektiğini belirterek, kooperatifinizin fatura düzenlemesi nedeniyle muafiyet şartlarının ihlal edilip edilmediği hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.13. Kooperatifler” başlıklı bölümünde muafiyet şartları detaylı olarak açıklanmış, takip eden bölümlerde ise ortak dışı işlemler kooperatif türlerine göre ayrıntılı olarak örneklendirilmiş olup “4.13.1.4. Sadece ortaklarla iş görülmesi” başlıklı bölümünde de;

“Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece ortaklarla sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir.

Ortak dışı işlemler, sadece ortak olmayanlarla yapılan işlemleri değil, ortaklarla kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda yapılan işlemleri de kapsamaktadır.”

açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca, anılan Tebliğin “4.13.1.4.1. Üretim kooperatiflerinde ortak dışı işlemler” başlıklı alt bölümünde, üretim kooperatiflerinin, ortaklarından aldığı ürünleri, niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmadan üçüncü kişilere satmalarının ortak dışı işlem sayılmadığı, ortaklardan alınan ürünlerin bir takım işlemlerden geçirildikten sonra niteliği değiştirilmiş olarak üçüncü kişilere satılmasının ise ortak dışı işlem sayılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, kooperatifinizce istihsal edilen tomrukların orman idaresince kooperatifinize bırakılan kısmının, işlenmeksizin aynen tomruk olarak ortak dışındaki şahıs ve kurumlara satılması ve orman idaresinden orman ürünlerini, kesme, sürtme, istifleme ve nakliye hizmetleri karşılığında da bir bedel alınması, “ortak dışı işlem” olarak değerlendirilmeyecek olup Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-k maddesindeki diğer şartların da varlığı halinde kooperatifiniz kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması söz konusudur.

Ancak, kooperatifinizin orman idaresinden satın aldığı tomrukları, sınai işletmesinde işledikten sonra satması halinde ise muafiyet şartları ihlal edilmiş olacağından, kooperatifinize kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir