Kemal Özmen’in kooperatifler isimli kitabı 2.baskisini yapmıştır .icindekiler bölümünü aşağıda bulabilirsiniz

20120727-190945.jpg
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

I. BÖLÜM ………………: GENEL BİLGİLER
1-Kooperatifçilik nedir ve hangi gerekçelerden doğmuştur …..:
2-Kooperatifçiliğin özellikleri …………………………………:
3-Kooperatifçiliğin yararları ……………………………………:
4-Kooperatifçilik ilkeleri …………………………………………:
5- Kooperatiflerle, şirketler ve dernekler arasındaki farklar …:
6-Kooperatif türleri ………………………………………………:
7-Kooperatiflerin mevzuat içindeki yeri ……………………….:
8-Kooperatiflerin Yeni Türk Ticaret Kanunu karşısındaki durumu .:
9-İşyeri kooperatiflerinin OSB ilişkileri …………………………..:
10-Devlet ve kooperatifçilik ……………………………………….:
11-Kooperatiflerin sorunları ……………………………………..:

II. BÖLÜM ………………: KURULUŞ
1-Hazırlık işlemleri ……………………………………:
2-İzin ……………………………………………………………..:
3-Tescil ve ilan …………………………………………………..:
4-Tescil ve ilandan sonra yapılacak işlemler …………………..:
5-Anasözleşme değişikliği ……………………………………….:
6-Kooperatif birliklerinin kuruluşu ……………………………:
7-İlgili yargıtay kararları ……………………………………….:
8-İlgili mevzuat …………………………………………………:
-Bakanlık yazısı ………………………………………..:

9-Yazışma belge örnekleri ……………………………………….:
-Kooperatif kuruluşuna izin verilmesi hk ……………………:

-Anasözleşme özeti ………………………………………….:

– Yönetim kurulu görev bölümü ve kooperatifin

temsil ilzamı …………………………………………………:

– Kooperatifin tescili hk ……………………………………….:

III. BÖLÜM ………………: ORTAKLIK İŞLEMLERİ
1-Ortak olma yolları ……………………………………………:

2-Ortaklığa kabul ………………………………………………:

3-Ortaklık konumu ………………………………………..:
4-Ortakların ödemeleri ………………………………………..:
5-Ödemeler ile ilgili genel kurul kararı ……………………:
6-Ortakların hak ve yükümlülükleri ………………………….:

6.1-Ortakların hakları ………………………………………..:

A-Ortakların bireysel olarak kullanacakları hakları …:

B-Toplu kullanılacak haklar ………………………….:

6.2-Ortakların yükümlülük ve sorumlulukları …………….:

A-Parasal yükümlüğünü yerine getirmesi görevi …….:

B-Sır saklama yükümlülüğü …………………………..:

7-Ortaklığın sona ermesi ……………………………………..:

7.1-Ortaklıktan çıkma ……………………………………:

7.2-Ortaklıktan çıkarılma ………………………………….:

7.3-Ortaklığın devri …………………………………………:

7.4-Ortağın ölümü …………………………………………:

8-Görev veya hizmetin sona ermesi ……………………………:

9- Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma ………………………:

10-Sabit (peşin) fiyatlı ortaklık kaydı ………………………….:

11-Yapı kooperatiflerine ortak olur iken dikkat

edilecek hususlar ……………………………………………:

12-İlgili yargıtay kararları …………………………………….:

12.1-Ortaklıktan çıkarma kararının iptali ile ilgili

yargıtay kararları ……………………………………:

12.2-Ortaklığın devri ile ilgili yargıtay kararları ……….:
12.3-Çıkan veya çıkarılan ortaklara geri iadeler ile ilgili

yargıtay kararları ……………………………………:

12.4-Konut veya işyeri verilemeyen kişiye ödenecek
tazminat ile ilgili yargıtay kararları ………………..:
12.5-İhraca gerekçe teşkil etmeyen ödemeler ile ilgili
yargıtay kararları ……………………………………:
12.6-Tebliğatlarla ilgili yargıtay kararları ………………..:
12.7-Ortaklıkla ile ilgili diğer yargıtay kararları ………..:
13- İlgili mevzuat ………………………………………………:

-Bakanlık yazıları …………………………………………..:

14-Yazışma belge örnekleri ……………………………………:

– Ortaklık hk ……………………………………………….:

– Ortaklık kararı hk ………………………………………:

– Ortaklığa kabul hk ………………………………………..:

– Ortaklık senedi hk ………………………………………:

– Ortaklıktan çıkma hk …………………………………….:

-1.İhtarname örneği ………………………………………:

-2. İhtarname örneği ……………………………………….:

– Ortaklıktan çıkarma hk …………………………………:

– Ortaklıktan çıkarılmaya genel kurul nezdinde

itiraz edilmesi hk ………………………………………..:

– İbraname hk ……………………………………………….:

– Ortaklığın devri hk ………………………………………:

– Ortaklık devri hk ………………………………………..:

– Veraset hk …………………………………………………:

– Temsilci hk ………………………………………………..:

IV. BÖLÜM ………………: GENEL KURUL
1-Genel kurul yapmaya yetkili organlar …………………….:

2-Genel kurula çağrı zamanı ve süresi ………………………..:

3-Genel kurul çalışmaları ………………………………………:

4-Genel kurullarda çoğunluk (nisap) …………………………:
5-Genel kurullarda oy kullanma ve vekalet ………………….:
6-Genel kurulların ertelenme nedenleri ………………………:

7-Genel kurulların iptal nedenleri ……………………………..:

8-Divan başkanının görevleri …………………………………..:
9- Genel kurul günü yapılan çalışmalar ………………………:

10-Genel kuruldan sonra yapılan çalışmalar …………………:

11-İlgili yargıtay kararları ………………………………..…:

12- İlgili mevzuat ……………………………………………..:

-Bakanlık yazıları ………………………………………..:

13-Yazışma belge örnekleri ……………………………………:

– Genel kurul için temsilci görevlendirilmesi hk …………:

– Genel kurul kararı hk ……………………………………:

– Gündem hk ……………………………………………….:

– Yıllık çalışma raporu hk …………………………………:

– Denetçiler raporu hk …………………………………….:

– Genel Kuruldan en az 20 gün önce gündeme alınması

istenen konular ile ilgili başvuru örneği hk ……………..:

– Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine

geçilmeden önce gündeme eklenmesi istenen hususlar

ile ilgili verilecek önerge hk …………………………….:

– Vekaletname hk …………………………………………..:

– Genel kurul tutanağı hk ………………………………..:

– Genel kurulun tescili hk ………………………………….:

V. BÖLÜM ………………: YÖNETİM KURULU
1-Genel bilgi …………………………………………….:
2-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu …………………….:
3-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ait konular …….:
4-Murahhas üyelik ………………………………………………:
5-Kooperatif genel müdürleri ve/veya müdürleri ………………:
6-Komisyonlar ……………………………………………………:
7-Kooperatiflerde yazışmalar ve dosyalama düzeni ………….:
8-Sözleşmeler …………………………………………………….:
9-İlgili yargıtay kararları ………………………………………..:
10- İlgili mevzuat ………………………………………………..:
-Bakanlık yazıları ……………………………………………..:

11-Görüş ve öneriler ……………………………………………..:

VI. BÖLÜM ………………: DENETİM KURULU
1-Genel bilgi ……………………………………………………:
2-Denetçilerin görevleri ………………………………………..:
3-Denetçi seçilme koşulları …………………………………….:
4-İlgili yargıtay kararları ……………………..………………:

5-İlgili mevzuat …………………………………………………:
-Bakanlık yazısı ………………………………………………:
-Tebliğler …………………………………………………….:

VII. BÖLÜM ………………: ARSA
1-Genel bilgi ………………………………………:
2-İlgili yargıtay kararları ……………………………….…….:
3- İlgili mevzuat ………………………………………………..:
-Bakanlık Yazısı …………………………………………….:
-Görüş ve öneriler ………………………………………….:

VIII. BÖLÜM …………: İHALE VE TEMİNAT
1-Genel bilgi ………………………………………………….:
1.1- İhale yöntemleri ……………………………………….:
1.2-İhale çalışmaları ………………………………………:
2-Teminat ……………………………………………………..:
2.1-Teminat alma nedenleri ……………………………….:
2.2-Teminat olarak alınacak değerler ……………………:
2.3-Teminat çeşitleri ve oranları ………………………….:
2.4-Teminat alma zamanları ……………………………..:
2.5-Kesin teminatın artması ………………………………:
2.6-Kesin teminatın geri verilme koşulları ……………….:
3-Görüş ve öneriler …………………………………………..:

IX. BÖLÜM …………: İNŞAAT
1-Genel bilgi ……………………………………………………..:

1.1-İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ………………………:

1.2-İnşaat sözleşmesinin unsurları …………………………..:

1.3-Sözleşmenin şekli ve tarafları ……………………………:

1.4-Yüklenicinin borçları …………………………………….:

1.5-Kooperatifin borçları …………………………………….:

1.6-Hakedişlerin düzenlenmesi ………………………………:

1.7-İnşaat yapım yöntemleri ………………………………….:

2-Kat karşılığı inşaat …………………………………………….:
2.1-Kooperatifin kendi arsasını kat karşılığı

(konut veya işyeri) yapımcı firmalara vermesi ………….:

2.2-Kooperatifin üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine

kat karşılığı inşaat yapması …………………………….:

3-İlgili yargı kararları ………………………………………….:

X. BÖLÜM …………: ŞEREFİYE VE DAĞITIM
1-Genel bilgi ……………………………………………………….:

2- Şerefiye komisyonu ………………………………………….:

3-Şerefiye raporunun hazırlanması ………………………….:

4-Şerefiye raporuna yapılan itiraz ……………………………:

5-Geçici maliyetin belirlenmesi ……………………………….:

6-İşyeri kesin maliyetlerinin belirlenmesi ……………………:

7-Dağıtım (kur’a ve/veya tercihli tahsis) ………………………:

8-İlgili yargı kararları ………………………………..………:
9-Yapı kooperatifleri kur’a yönetmeliği ……………………….:

XI. BÖLÜM …………: FERDİLEŞME
1-Genel bilgi ……………………………………………………:

2-Ferdileşme çalışmaları ………………………………………:

3-Fesih ve tasfiye ………………………………………………..:

4-Kooperatiflerin birleşmesi …………………………………..:

-Birleşme sözleşmesi ………………………………………..:

5-İlgili yargıtay kararları ………………………………….…:

6-Bakanlık yazıları …………………………………………….:

İKİNCİ KISIM

I. BÖLÜM ………………: YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME
KOOPERATİFİ OLARAK AMAÇ
VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ
1-Genel bilgi ……………………………………………………..:

1.1-Yapı kooperatiflerinin amacını gerçekleştirdikten

sonra işletme sürecinde kooperatifin yönetilmesi

için amaç ve tür değişikliği yapması …………………:

-Ortaklık-mülkiyet ilişkisi ………………………….:

-İşletme kooperatifi olarak tür değişikliği yapılma

gerekçesi ………………………………………….:

-İşletme kooperatifleri ile Kat Mülkiyet Kanununa

(site yönetim planına) göre oluşan site

yöneticiliğinin farkları ……………………………:

-İşletme kooperatifi olarak amaç ve tür

değişikliğinde yapılacak iş ve işlemler …………..:

1.2-Yapı kooperatiflerinde işyeri sayısının yeterli

olmaması nedeniyle işletme kooperatifine dönüşmesi ..:

1.3-Kooperatif eliyle veya değişik şekillerde yapılaşan

yapı topluluklarının (konut ve/veya işyerlerinden

oluşan site özellikle yerlerin) yönetim hizmetlerinin

görülmesi için yeni işletme kooperatifi kurulması …….:

2-İlgili yargıtay kararları ……………………………….……….:

3-Özelgeler ………………………………………………………:

II. BÖLÜM …………..…: YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET
OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ

1-Genel bilgi ……………………………………………………:
1.1-Kooperatifin doğrudan anonim şirkete dönüşmesi …:

1.2-Kooperatifin bir anonim şirket kurarak

(veya mevcut bir anonim şirketle) bu anonim

şirketle birleşmesi ………………………………………:

III. BÖLÜM …………: TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI
1-Genel bilgi ……………………………………………………:
2-Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetim planı …………….:
3-Toplu yapı site yönetim planının hazırlanması …………….:
4-Yapı kooperatiflerinin sorumluluğunda inşaatı
gerçekleştirilen konut yada işyerleri için yönetim planı

hazırlanmasında (iskan veya işletme aşamasında) tercih

edilecek hukuki statünün dikkate alınması ……………:

5-Giderlere katılma ………………………………………….:
6-Yönetim planının değiştirilmesi ……………………………:
7-Görüş ve öneriler …………………………………………….:

ÜÇÜNCÜ KISIM

I. BÖLÜM …………….…: KOOPERATİFLERDE MUHASEBE
VE UYGULAMASI

1-Muhasebenin tanımı ve amacı ……………………………:

2-Muhasebecinin görevleri, çalışma kuralları,

özellikleri ve kişiliği ………………………………………:

2.1-Hesaplara ilişkin görevleri ………………………….:

2.2-Mali görevleri ………………………………………..:

2.3-Yönetim görevleri ……………………………………:

2.4-Çalışanlarla ilgili görevleri ………………………….:

2.5-Muhasebecilerin çalışma kuralları …………………:

2.6-Muhasebecilik mesleğinin özellikleri ………………..:

2.7-Muhasebecinin kişiliği ……………………………….:

3-Hesap çerçevesi, hesap planı ve uygulaması ……………..:

3.1-Düzenlemenin kapsamı ………………………………:

3.2-Düzenlemenin amacı …………………………………:

3.3-Tekdüzen hesap planına uymamanın yaptırımı …..:
4-Yapı Kooperatiflerinde tekdüzen hesap planı

uygulaması ………………………………………………:

4.1-Kuruluş işlemlerine ait muhasebe kayıtları ………..:

4.2-Tahsilatlara ait muhasebe kayıtları ………………..:

-Aidatlarla ilgili muhasebe kayıtları ………………:
4.3-Harcamalara ait muhasebe kayıtları ……………..:
-Arsa, plan, proje ve inşaat işlemlerinin

Muhasebeleştirilmesi ……………………………..:

5-Yıl sonu işlemleri ………………………………………..:

6-Yedek akçe ayrımı ……………………………………….:

7-Bilanço ……………………………………………………:
8-Envanter …………………………………………………..:
9-Bütçe ………………………………………………………..:
-Bütçe ile bilançonun ve gelir-gider farkı hesabının

bağlantısı ……………………………………………….:

10-Yapı kooperatifleri tarafından tutulacak defterler ……:
-Defterlerin saklanması ……………………………….:

-Defter ve belgelerin delil olması ………………………..:
11-Yapı kooperatiflerinde defterlerle ilgili özellik
arzeden hususlar ………………………………………..:
12-Muhasebe işlemlerinde uyulacak kurallar …………….:
13-Yapı kooperatiflerinde muhasebe uygulamasına

ilişkin kişisel öneri ……………………………………..:

14-İlgili yargıtay kararları ………………………………….:
15-Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif

Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler

Birliği Muhasebe Yönetmeliği …………………………:

16-Muhasebe hesap çerçevesi …………………………….:

II. BÖLÜM ………..……: YAPI KOOPERATİFLERİNDE VERGİLEME

-Genel bilgi ………………………………………………….:

1-Vergi Usul Kanunu …………………………………………..:

-Genel bilgi ………………………………………………..:

2-Kurumlar Vergisi Kanunu ………………………………….:

2.1-Genel bilgi …………………………………………….:
2.2- Uygulamada karşılaşılan sorunlar ……………………..:
2.3- İlgili mevzuat ……………………………………………:

3-Katma Değer Vergisi Kanunu ………………………………:

3.1-Genel bilgi …………………………………………….:
3.2-İşyeri yapı kooperatifleri ………………………………:

3.2.a-Toplu işyeri yapı kooperatifleri …………………:

3.2.b-Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ………:

3.3-Konut yapı kooperatifleri ……………………………….:

3.4- İlgili mevzuat …………………………………………..:

4-Gelir Vergisi Kanunu ………………………………………..:

4.1-Genel bilgi …………………………………………….:
4.2-Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde

vergi kesintisi …………………………………………..:

4.3-Kooperatif taşınmazlarının kira gelirlerinin

vergilendirilmesi ………………………………………:

4.4-Kooperatif ortaklarının, ortaklık hakkını

devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu

karşısındaki durumu ………………………………….:

4.5- İlgili mevzuat …………………………………………..:

5-Damga Vergisi Kanunu ………………………………………:

5.1-Genel bilgi …………………………………………….:
5.2-Belli para üzerinden vergileme …………………………:

6-Emlak Vergisi Kanunu ………………………………………:

6.1-Genel bilgi …………………………………………….:
6.2- İlgili mevzuat ……………………………………………:

7-Harçlar Kanunu ………………………………………………:

7.1-Genel bilgi ……………………………………………:
7.2- İlgili mevzuat ……………………………………………:

III. BÖLÜM …………: SİGORTA
1-Genel bilgi …………………………………………………..:

2-İnşaatın emanet yöntemiyle yapılması ……………………:

3-İnşaatın ihale yöntemiyle yapılması ……………………….:

4- İlgili mevzuat ……………………………………………..:

-Genelge ……………………………………………………:

-Yönetmelik ……………………………………………….:

-Tebliğ ………………………………………………………:

-Kooperatifler Kanunu …………………………………………….:
-Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ………………………….:
-Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ……………………:
-Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ……………:
-İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi ………………………………:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir