İşgücü temin ve servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı hk.

Başlık İşgücü temin ve servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı hk.
Tarih 16/06/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[9-2012/28]-141
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[9-2012/28]-141

19/06/2012

Konu

:

İşgücü temin ve servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından … Kocaeli Bölge Müdürlüğüne verilen Nisan ayında başlayıp 4/5/2012 tarihinde biten şoförlü araç kiralama hizmetinde uygulanması gereken KDV tevkifatı oranının bildirilmesi istenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler 14/4/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 1/5/2012 tarihinden önceki işlemlerde kaldırılan hükümler kapsamında, 1/5/2012 tarihinden sonra yapılan işlemlerde ise 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

– (3.1.2) bölümünde, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşların kısmi tevkifat yapmakla yükümlü oldukları,

– (3.2.5.) bölümünde, kısmi tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

– (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Karara ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı, uygulanacağı,

– (8.2) bölümünde, Tebliğin yürürlüğünden önce başlayan ve halen devam eden işler kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işlemler bakımından da bu Tebliğde yer alan düzenlemeler geçerli olduğu,

belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı 2 nci maddesinde, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda söz konusu hizmetlerin tevkifat kapsamına girdiği açıklanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketiniz tarafından … Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Nisan ayında başlayıp 4/5/2012 tarihinde biten dolayısıyla 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin yürürlüğünden sonra tamamlanmış bulunan şoförlü araç kiralama hizmetinde;

– … Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile şoförler arasında herhangi bir hizmet akdi bulunmaması, şoförlerin iş süresince idare yetkililerinin emir ve talimatları altında çalışması halinde, bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV (9/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

– Bu hizmete ait bedelden şoför teminine ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge ve kayıtlardan hareketle ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, bedelin şoför ücretine isabet eden kısmına ait KDV üzerinden (9/10), araç kiralama bedeline isabet eden KDV üzerinden ise (5/10) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir