Okul kulüplerince işletilen kooperatifler hakkında-KEMAL ÖZMEN

T.C.

Ekran Resmi 2017-12-07 22.44.54

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.01/

 

2009/2958/1196 22.04.2009
KV.1/1-b, KV.2/2 Md. KDV. 1/3-g

 

İlgi

 

: ../04/2009 tarih ve …/… sayılı yazı.

İlgi yazınızda, öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öğrencileriniz bünyesinde oluşturulan kooperatif kulübü eliyle ticari amaç taşımadan okul kantinini çalıştıracağınızı ifade

ederek, okul öğrencileri tarafından yürütülecek olan okul kulüp faaliyetinizin mevcut vergi kanunları açısından herhangi bir vergiye tabi olup olmadığı, hususunda görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, okul kooperatifleri, okul bünye

sinde ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer personel tarafından kurulan ve yönetilen kuruluşlardır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (b)

bendinde; kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında; kooperatiflerin, 24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade edeceği, hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin

2.2. bölümünde;

 

“…

 

Kooperatifler Kanununun 1 inci maddesi

 

 

nde kooperatifler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 

“Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”

 

Dernek veya adi şirket mahiyetinde olmakla birlikte kooperatif olarak adlandırılan

 

 

okul kooperatifleri, Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında kooperatif sayılmamaktadır. Okul kooperatiflerinin 1163 sayılı Kanuna göre veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları durumunda ise hukuki durumlarının gerektirdiği şekilde kurumlar vergisi mükellefi olarak dikkate alınacağı tabiidir.

 

….”

 

açıklaması yapılmıştır.

1/2


Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konu

sunu Teşkil Eden İşlemler” başlıklı 1’inci maddesinin (3/g) bendinde; Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, okul bünyesinde öğrenciler ve okul idaresi tarafından kurulan ve işletilen, kar amacı gütmeyen

, sadece öğrenci ve öğretmenlerin okulda ihtiyaç duydukları sınırlı sayıda malların satışını yapan okul kooperatiflerinin, bu faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir vergi mükellefiyetleri söz konusu değildir.

Ancak, okul kooperatiflerinin

öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını aşan ve daha ziyade öğretmen ve diğer personelin yiyecek, giyecek ve ev ihtiyaçlarına yönelik mal alımsatımı faaliyetinde bulunması halinde ise, kuruluş amaçları dışına çıkılmış olacağından, kooperatifin kuruluş şekline ve hukuki durumuna göre vergi mükellefiyeti tesis edileceği, açıktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

2/2

 

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

 

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Beşocak Anıtı Meydanı Karasoku Mah. 1 Sokak No : 1 01010 Seyhan / ADANA

Telefon : ( 322 ) 3521717 / 1516 Faks : ( 322 ) 3521842 E Posta : adanavdb@adanavdb.gov.tr. Web : www.adana vdb.gov.tr

One thought on “Okul kulüplerince işletilen kooperatifler hakkında-KEMAL ÖZMEN

  1. Merhaba ben bi okulda veliyim bizim okulda kooperatif diye okul müdürü kantini işletiyor sizin anlattığınız gibi öğrenci öğretmen yok başında kendisi okulda çalışan hizmetlileri çalıştırıyor hiçbir resmi evrak tutmuyorlar bazı günlerde çocuklarımıza zorla milli eğitimin adını kullanarak cocuklarımıza lahmacun pilav pogca gibi yiyecekleri sınıf ögretmenleriyle sınıflara gönderip cocuklara zorla satıyorlar bizler çok zordurumda kalıyoruz bizlere bi akıl verin bu konuyla ilgili

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir