Kooperatife Ait Arsa Satışı-KEMAL ÖZMEN

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.02/1744                                                                                        19.10.2006

Konu: Kooperatife ait arsa satışında KDV oranı.

KDV 1.Md.

             KV 1. ve 4/1-k Md.

……………………….  KONUT  YAPI  KOOPERATİFİ

İlgi   : …………….. tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olarak kurulmuş olan konut yapı kooperatifinizin, Genel Kurulunda alınan tasfiye kararı doğrultusunda, kooperatifinize ait olan 2272 m2. arsayı …………………….. YTL. bedel karşılığında satarak tapudan devrini yaptırdığınız belirtilerek, bu satış ile ilgili KDV’yi hangi belgeleri düzenleyerek ödemeniz ve hangi beyannameleri vermeniz gerektiği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmışlardır. Aynı Kanunun 4/1-k bendine göre kooperatiflerin ana sözleşmelerinde;

a-Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,

b-Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,

c-Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması,

d-Sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13’üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Yukarıda yer alan sadece ortaklarla iş görülmesi şartı; kooperatifin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konusuna giren işlemlerin aynı zamanda kooperatif ortağı ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan iş amaçlanan bir iş olsa dahi ortak olmayanlarla yapılması yada ortaklarla yapılsa dahi amaçlanan bir iş olmaması halinde muafiyet şartı ihlal edilmiş olmaktadır.

İlgi dilekçenizin incelenmesinden, kooperatifinizin üyelerine (ortaklarına) konut yapmak üzere aldığı arsayı bir başkasına sattığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kooperatifinizin söz konusu  arsayı satması yukarıda açıklanan “sadece ortaklarla iş görülmesi” şartının ihlali sayıldığından kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla kooperatifinizin söz konusu arsa satışından elde ettiği kazancın kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekir.

Bu itibarla, kooperatifiniz 01.01.2006 tarihi itibariyle kurumlar vergisi mükellefi sayılacağından, vergi mevzuatında belirlenen tüm şekli (beyanname, bildirim verme, defter tutma, ,belge düzenleme, muhafaza ve ibraz vs) ile maddi (tarh edilen vergileri ödeme) yükümlülükleri zamanında ve tam olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre kooperatiflerin ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetleri katma değer vergisine tabidir.

Buna göre, Kooperatifinizin arsa satışı da, ticari faaliyet mahiyetinde olduğundan katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, kooperatifinize ait arsa satışı, KDV oranlarını belirleyen (I) ve (II) sayılı listeler dışında kaldığından  % 18 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

…………………

Başkan a.

Grup Müdür V.

 

 

 

 

________________________________________________________________

Diğer Vergiler Müdürlüğü

Döşeme Mah. Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası D-E Blok 01330/ADANA

Tel/Faks: (0 322) 4588363    E-posta: adanavdb@adanavdb.gov.tr     Web: www.adanavdb.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir