Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri ve Uygulaması-KEMAL ÖZMEN

 

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ CİLT

 

I- Birinci Bölüm  ………………….:  GENEL BİLGİLER

I-Açıklama ve uygulama    ………………………………….:      19

1-  Kooperatifçilik nedir ve hangi gerekçelerden

doğmuştur ……………………………………………….:     19

2- Kooperatifçiliğin özellikleri ……………………………:     19

3- Kooperatifçiliğin yararları ……………………………..:     21

4- Kooperatifçilik ilkeleri …………………………………:      22

4.1-Gönüllü ve serbest giriş-çıkış ilkesi ……………:      23

4.2-Demokratik yönetim ilkesi ……………………….:     23

4.3-Ortağın ekonomik katılımı ilkesi ………………..:     23

4.4-Özerklik ve bağımsızlık ilkesi ……………………:      24

4.5-Eğitim, öğretim ve bilgilendirme ilkesi ………..:     24

4.6-Kooperatifler arası işbirliği ilkesi ………………..:     24

4.7-Topluma karşı sorumluluk ilkesi ………………..:      24

5-Kooperatiflerle, şirketler ve dernekler arasındaki

farklar …………………………………………………….:     25

5.1-Kooperatiflerle şirketler arasındaki farklar ……:     25

5.2-Kooperatiflerle dernekler arasındaki farklar ….:      25

6-Kooperatif türleri …………………………………………:    26

7- Kooperatiflerin mevzuat içindeki yeri ……………..:      28

8- Devlet ve kooperatifçilik ………………………………:     30

9- Kooperatiflerin sorunları ………………………………:     31

9.1- Finansman sorunu ……………………………….:      31

9.2- Mevzuat sorunu ………………………………….:      32

9.3- Arsa sorunu ……………………………………….:      32

9.4- Kalite sorunu ……………………………………..:      32

9.5- Zaman sorunu …………………………………….:      33

9.6- Denetim sorunu …………………………………..:     33

9.7- Diğer sorunlar ……………………………………..:     34

II- Kooperatifler Yasası ……………………………………….:    36

II- İkinci Bölüm ………………….:  KURULUŞ

I-Açıklama ve uygulama …………………………………….:      39

1- Hazırlık işlemleri ………………………………………..:     39

2- İzin …………………………………………………………:    40

3- Tescil ve ilan …………………………………………….:     41

4- Tescil ve ilandan sonra yapılacak işlemler ………….:      42

5- Anasözleşme değişikliği ……………………………….:     43

6- Kooperatif  birliklerinin kuruluşu …………………….:     45

7- Tür değişikliği ……………………………………………:     47

8- Anonim veya limited şirketlere dönüşüm …………..:      48

9- Devre mülk, devre tatil, organize sanayi

bölgesi, nitelikli  sanayi bölgesi kapsamına alınma

ve gayrimenkul yatırım ortaklığı ……………………:      50

10- Yapı kooperatiflerinin kuruluşuna ait özet bilgiler :     52

II- Kooperatifler Yasası ……………………………………….:    55

III- Kooperatif Anasözleşmesi ………………………………:     60

IV- İlgili Yargıtay Kararları …………………………………..:     63

V- Yazışma belge örnekleri ………………………………….:     66

– Kooperatifin kuruluşuna izin verilmesi hakkında …..:      66

– Anasözleşme özeti hakkında …………………………..:     67

– Yönetim kurulu görev bölümü hakkında   …………….:      69

– Kooperatifin temsil ve ilzam esasları hakkında ……..:      70

– Kooperatifin tescili hakkında …………………………..:     72

III-Üçüncü Bölüm ……………….:  ORTAKLIK İŞLEMLERİ

    I-Açıklama ve uygulama    ………………………………….:      77

1-Ortak olma yolları ……………………………………….:     77

1.1-Kooperatifin kurucu ortağı olarak ortak

olunması  …………………………………………………:      77

1.2-Kooperatifin kurulmasından sonra ortak

olunması ………………………………………………….:      79

1.3-Ortaklığın devir alınması yoluyla ortak

olunması ………………………………………………….:      79

1.4-Veraset yoluyla ortak olunması …………………..:      81

1.5-Taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortak

olunması …………………………………………….:     81

2-Ortaklığa kabul …………………………………………..:     82

3-Ortaklık konumu ………………………………………..:      84

3.1-Ortaklık dosyası ……………………………………:     86

3.2-Ortaklar defteri …………………………………….:     86

3.3-Ortaklık senedi …………………………………….:      87

3.4-Ortaklık cüzdanı …………………………………….:    88

3.5-Ortaklar listesi ………………………………………:    89

3.6-Cari hesap durumu ………………………………..:     89

4-Ortakların ödemeleri ……………………………………:     90

4.1- Sermaye payı ……………………………………..:      90

4.2- İnşaat payı ………………………………………..:      91

4.3- Aidat ………………………………………………..:     91

4.4- Kaydiye …………………………………………….:      92

4.5- Gecikme farkı ……………………………………..:      93

4.6- Şerefiye …………………………………………….:     93

4.7- Diğer ödemeler ……………………………………:     94

5-Ödemeler ile ilgili genel kurul kararları  ………………:      94

6-Ortakların hak ve yükümlülükleri ……………………….:      95

6.1- Ortakların hakları …………………………………:     95

A- Ortakların bireysel olarak kullanacakları

hakları ………………………………………………..:    95

-Ortaklıktan çıkma hakkı …………………………:      96

-Ortaklık payını devir hakkı ……………………..:      97

-Çıkarılma kararına karşı genel kurula

itiraz etme hakkı …………………………………:     97

– Çıkarılma kararına karşı dava açma hakkı  …:      97

– Bilgi edinme hakkı   …………………………………:      97

– Örnek isteme hakkı …………………………….:      97

– Defter ve belgeleri inceleme hakkı ……………:      98

– Genel kurula katılma hakkı  ………………………:      98

– Seçme ve seçilme hakkı …………………………..:      98

– Olumlu gelir-giderken pay (risturn)

alma hakkı ……………………………………………..:      98

– Genel kurulda temsil hakkı ……………………….:      99

– Genel kurul kararını iptal için dava

açma hakkı   …………………………………………..:      99

– Denetçilerin açıklama yapmasını isteme

hakkı ……………………………………………….:     99

– Tasfiye artığından pay alma hakkı  ………….:      99

B-Toplu kullanılacak haklar  ……………………………..:    100

– Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı  …………:    100

– Gündeme ilave yapılmasını isteme hakkı  ………:    100

6.2-Ortakların yükümlülük ve sorumlulukları ………….:    101

-Parasal yükümlülüğünü yerine getirmesi görevi …:    101

-Sır saklama yükümlülüğü   ………………………………:    102

7-Ortaklığın sona ermesi …………………………………:    102

7.1-Ortaklıktan çıkma ……………………………………..:    102

7.2-Ortaklıktan çıkarılma …………………………………:    103

– Ortaklıktan çıkarılma işleminin yapılması …..:    104

– Ortaklıktan çıkarılma kararına itiraz …………..:    105

– Çıkarılma kararı yönetim kurulu tarafından

verilmişse ………………………………………………:    105

– Yönetim kurulunun çıkarma kararına

karşı genel kurula itiraz edilmesi ……………:    105

– Çıkarılma kararının iptali için

mahkemeye müracat edilmesi  ……………….:    106

– Çıkarılma kararı yönetim kurulunun teklifi

üzerine genel kurul  tarafından onaylanmış

ise ………………………………………………………:    106

– Ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin davalar ……….:    107

– Ortaklıktan çıkarmaya (ihraca) yetkili organ :    108

– İhtarnamelerde uygulanacak hususlar  ………:    108

– Ortaklığın kendiliğinden düşmesi ……………..:    111

7.3-Ortaklığın devri ………………………………………..:    111

7.4-Ortağın ölümü ………………………………………….:    112

8-Görev veya hizmetin sona ermesi ……………………..:    112

9-Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma ………………….:    113

10-Ortaklık işlemlerine ait özet bilgiler …………………..:   114

11-Kooperatiflere ortak olur iken dikkat edilecek

hususlar  ………………………………………………………:    120

11.1- Kooperatifin, tescil edilerek tüzel kişilik

kazanıp kazanmadığı incelenmelidir …………..:    120

11.2- Kooperatif anasözleşmesinin temin edilerek

incelenmesi gerekmektedir ………………………:    120

11.3- Kooperatifin yöneticileri, denetçileri

ve kurucuları bilinmelidir  …………………………:    121

11.4- Kooperatife ortak olacak kişiler ortaklık

koşullarını taşımalıdırlar ……………………………:    121

11.5- Kooperatifin tanıtımı için yapılan reklam,

broşür, ilan vs.’de yer alan bilgilerin

doğru olup olmadığı ve genel kurul

kararlarına dayanıp dayanmadığı

incelenmelidir ………………………………………..:    122

11.6- Kooperatifin ortak sayısı bilinmelidir …………:    122

11.7- Ödemelerle ilgili bilgi sahibi olunmalıdır …….:   122

11.8- Ödemelerin banka hesaplarına yapılması ….:    123

11.9- Kooperatifin ortak yapısı öğrenilmeye

çalışılmalıdır …………………………………………..:    123

11.10- Arsasının olup olmadığı incelenmelidir …….:    123

11.11-Arsa karşılığı konut alınması halinde

kooperatife ortak kayıt edilmemelidir ………..:    123

11.12-İnşaata başlamış ise inşaat ruhsatının olup

olmadığı araştırılmalıdır …………………………..:    124

11.13-Devirlerde, devreden ortağın borcu ve/veya

kooperatife karşı bir anlaşmazlığının olup

olmadığı incelenmelidir ……………………………:    124

11.14-Kooperatiflerde ortak adına tapu tescili

yapıldıktan sonra işyeri  devirlerinde ayrıca

ortaklık devrinin de yapıldığı belirtilmelidir ….:  124

11.15-Yöneticilerin ve kurucuların daha evel inşaat

müteahhidi yada yap-sat yöntemi ile iş yapan

kişiler olup olmadığı bilinmelidir ……………….:    125

11.16-Kooperatiflerde yedek ortaklığın

olmayacağının bilinmesi ………………………..:    125

11.17-Kooperatife ortak olan kişilerin ortaklık

senedini, yada ortaklık cüzdanını almaları

gerekmektedir ………………………………………..:    125

II-Kooperatifler Yasası ……………………………………….:    127

III-Kooperatif Anasözleşmesi ……………………………….:    138

IV-Yargıtay Kararları …………………………………………..:    144

A-Ortaklıktan çıkarma kararının iptali ile ilgili

Yargıtay Kararları ………………………………………..:    144

B-Ortaklığın devri ile ilgili Yargıtay Kararları ……….:    224

C-Çıkan veya çıkarılan ortaklara geri iadeler ile

ilgili Yargıtay Kararları ………………………………….:    236

D-Konut veya işyeri verilmeyen kişiye ödenecek

tazminat ile ilgili Yargıtay Kararları ………………..:    250

E-İhraca gerekçe teşkil etmeyen ödemeler ile

ilgili Yargıtay Kararları …………………………………:    253

D-Ortaklarla ilgili diğer Yargıtay Kararları ……………:   255

V-Diğer ilgili mevzuat  …………………………………………:    283

A-Tebliğat Kanunu ………………………………………….:    283

B-Tebliğat Tüzüğü  ………………………………………….:    299

C-Bakanlık Yazıları ………………………………………….:    321

VI-Yazışma belge örnekleri  …………………………………:    323

– Ortaklık hakkında  ………………………………………:    323

– Ortaklık kararı hakkında  ……………………………..:    325

– Ortaklığa kabul hakkında …………………………….:    326

– Ortaklık senedi hakkında  …………………………….:    327

– Ortaklıktan çıkma hakkında ………………………….:    328

– Parasal yükümlülüğünü bir ay geçtiği

halde yerine getirmeyen ortağa

kooperatifçe yapılacak 1.ihtar örneği …………….:    329

– Parasal yükümlülüğünü birinci ihtara

rağmen yerine getirmeyen ortağa

kooperatifçe yapılacak ikinci ihtarname örneği .:    331

– Ortaklıktan çıkarma hakkında ………………………:    332

– Ortaklıktan çıkarılmaya genel kurul nezdinde

itiraz edilmesi hakkında ……………………………….:    333

– İhbarname hakkında …………………………………..:    334

– Ortaklığın devri hakkında …………………………….:    335

– Ortaklık devri hakkında ……………………………….:    337

– Veraset hakkında ………………………………………..:    338

– Temsilci hakkında ……………………………………….:    339

 

IV-Dördüncü Bölüm …………….:  GENEL KURUL

I-Açıklama ve uygulama  …………………………………………:    343

1-Genel kurul yapmaya yetkili organlar ………………….:    343

2-Genel kurula çağrı zamanı ve süresi …………………..:    344

3-Genel kurul çalışmaları  …………………………………….:    344

3.1-Genel kurula hazırlık çalışmaları ………………….:    345

a) Genel kurul toplantısı için karar alınması ….:    345

b) Genel kurul gündeminin ve belgelerinin

hazırlanması  ………………………………………..:    345

-Gündem ve gündemin hazırlanması ………:    346

-Olağan genel kurul gündeminde bulunması

gereken konular …………………………………:    347

3.2-Yönetim kurulu çalışma raporunun

hazırlanması  …………………………………………….:    352

3.3-Denetçiler raporunun hazırlanması ……………..:    352

3.4-Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı

cetvelinin hazırlanması ……………………………….:    354

3.5-Çalışma programı ve bütçenin hazırlanması …:    355

3.6-Ortaklar cetvelinin hazırlanması  …………………:    356

3.7- Gündemde yer alan konulara ait diğer belgelerin

hazırlanması ……………………………………………..:    356

4-Genel kurallarda nisap ………………………………………:    357

5-Genel kurullarda oy kullanma ve vekalet  ……………:    358

6-Genel kurulların ertelenme nedenleri …………………:    361

7-Genel kurulların iptal nedenleri …………………………:    362

8-Divan başkanın görevleri …………………………………..:    363

9-Genel kurul günü yapılan çalışmalar …………………..:    364

10-Genel kuruldan sonra yapılan çalışmalar …………..:    366

II- Kooperatifler Yasası  ………………………………………………:    368

III- Kooperatif Anasözleşmesi ……………………………………..:    375

IV- İlgili Yargıtay Kararları ……………………………………………:    385

V- Diğer ilgili mevzuat ve kaynak   ……………………………….:    456

A-Türk Ticaret Yasası’nın kooperatiflerle ilgili maddeleri :   456

B-Bakanlık yazıları …………………………………………………..:    461

C-Ticaret Sicil Nizamnamesi …………………………………….:    472

VI- Yazışma belge örnekleri …………………………………………:    538

– Genel kurul için temsilci görevlendirilmesi

hakkında ….…..…………………………………………………:    538

– Genel kurul kararı hakkında ……………………………….:    540

– Gündem hakkında  ……………………………………………:    541

– Çalışma raporu hakkında ……………………………………:    543

– Denetçiler raporu hakkında  ………………………………:    545

– Bilanço hakkında ………………………………………………:    547

– Envanter çıkarılması hakkında ……………………………:    548

– Gelir-gider farkı hakkında ………………………………….:    549

– Bütçe hakkında ………………………………………………..:    550

– Ortaklar cetveli hakkında  ………………………………….:    551

– Genel Kuruldan en az 20 gün önce gündeme

alınması istenen konular ile ilgili başvuru örneği ….:    552

– Genel kurulda gündem maddelerinin

görüşülmesine geçilmeden önce gündeme

eklenmesi istenen hususlar ile ilgili verilecek

önerge …………………………………………………………….:    554

– Vekaletname hakkında ………………………………………:    556

– Genel kurul tutanağı hakkında ……………………………:    558

– Genel kurulun tescili hakkında …………………………….:    560

V-Beşinci  Bölüm  ………………..:  YÖNETİM KURULU

I-Açıklama ve uygulama  ……………………………………….:      565

1-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu  ……………:      568

– Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna

ait konular ………………………………………………..:      569

a) Kooperatif yönetimi konusunda gerekli

titizliği göstermekten doğan sorumluluğu ….:      569

b) Yasada ve anasözleşmede sayılan belgelerin

düzenlenip saklanmasından doğan

saklanmasından doğan sorumluluğu  …………:      569

c) Kendi ve kooperatif memurlarının kusurundan

ileri gelen sorumluluğu   …………………………..:      570

d) Kendi kişisel sorumlulukları ………………………:      570

2- Murahhas üyelik ……………………………………………:      577

3- Kooperatif genel müdürleri ve/veya müdürleri  …:      578

4- Komisyonlar …………………………………………………:      581

– Komisyonların görev ve yetkileri ……………………:     582

5- Kooperatiflerde yazışmalar ve dosyalama düzeni :      583

6- Sözleşmeler …………………………………………………..:     586

    II-Kooperatifler Yasası …………………………………………..:      588
       – 3476 sayılı yasa ile getirilen cezalar ………………….:      593
    III-Kooperatif Anasözleşmesi ………………………………….:      596
    IV-İlgili Yargıtay Kararları ……………………………………..:      603
    V- Diğer ilgili mevzuat ve kaynak …………………………….:     626

A-Türk Ticaret Yasası’nın kooperatiflerle ilgili

Maddeleri ……………………………………………………:      626

B-Türk Ceza Yasası’nın kooperatif, yönetici ve

memurlarını cezai yönden ilgilendiren maddeleri :      631

C-Bakanlık yazıları ……………………………………………..:      636

VI- Görüş ve öneriler …………………………………………….:      652

VI-Altıncı Bölüm  …………………:  DENETİM KURULU

I-Açıklama ve uygulama  ……………………………………….:      663

1- Denetçilerin görevleri ……………………………………:      665

2- Denetçi seçilme koşulları ……………………………….:      666

II-Kooperatifler Yasası …………………………………………..:      668

III-Kooperatif Anasözleşmesi ………………………………..:      670

IV-İlgili Yargıtay Kararları ……………………………………..:      674

    V- Diğer ilgili mevzuat ve kaynak  ………………………….:      677

A-Türk Ticaret Yasası’nın kooperatiflerle 677

            İlgili maddeleri  ……………………………………………:      677

B-Bakanlık yazısı  ………………………………………………:      680

C-Kooperatif Kontrolörlerinin Çalışmaları ile

Düzenleyecekleri Raporların Şekilleri

Hakkında Yönetmelik …………………………………….:      682

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir