Kooperatif hissesi bolunebilir mı ? Tapu nasıl çıkartılır ?

Madde 19- Kooperatife.giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak
tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir. Bir ortaklık payının değeri 10.000.- liradır. Kooperatife girenler en çok 1.000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst kuruluşuna iştirak edenler ise en az 50 pay taahhüt ederler. Bir ortaklık payının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabilir. Bir kaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil
edilmeyen paylar 10.000.- lira itibar olunur.Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca müesseselerce veya şirketlerce öncelikle karşılanır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetleri, ilgili bakanlıkça düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde, bütçeden ayrılacak ödenekler yoluyla verilecek düşük faizli kredilerle desteklenir. Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir-gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

Detaylı bilgi İcin bize ulaşın
info@ozmconsultancy.com

20120322-070749.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir